Distansutbildning vid skolor och gymnasier, förändringar i småbarnspedagogiken - information till elever, studerande och vårdnadshavare

Vi publicerar informationen som gått till elever, studerande och vårdnadshavare angående coronasituationen även på vanda.fi. I första hand informerar och kommunicerar vi per epost till vårdnadshavare av barn i småbarnspedagogiken, via Wilma till grundskolornas och gymnasiernas elever, studerande och vårdnadshavare samt via Studenta till Varias studerande och vårdnadshavare.

Publicerat: 18.3.2020

Läs mer:

Bästa vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken

I enlighet med de riktlinjer som regeringen gav den 16.3.2020 för att förhindra spridningen av coronaviruset ordnas småbarnspedagogiken i Vanda enligt följande.

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. Detta innebär att alla privata och kommunala daghem, gruppfamiljedaghem, och familjedagvård upprätthålls. På detta sätt tryggas tillgången till småbarnspedagogik till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion och gör det möjligt för föräldrarna att arbeta.

Alla vårdnadshavare, som inte har möjlighet att sköta sina barn hemma, kan hämta dem till småbarnspedagogiken som normalt. Detta gäller även vårdnadshavare, som inte jobbar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion.

Ett undantag är Västersundom förskola, där ordnas ingen verksamhet. De barn från Västersundom förskola som är i behov av vård erbjuds plats på antingen Håkansböle daghem eller Dickursby daghem.

Statsrådet rekommenderar att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. Detta innebär att föräldrar som kan ordna vården av sina barn hemma, gör det. Äldre personer bör inte vårda barnen. Då tillgången på personal minskar tryggar man på detta sätt möjligheten för personal inom social-och hälsovården, räddningsväsendet och övriga kritiska branscher att arbeta.

Öppna daghem, invånarparker, klubbverksamhet och vårdtjänster för barn är stängda från och med 18.3.2020.

Vårdnadshavarna ombes meddela barnens frånvaro i enlighet med nuvarande förfarande, antingen per telefon, med textmeddelande eller e-post till enheten för småbarnspedagogik f.o.m. 18.3.2020. Regeringens riktlinjer är i kraft till den 13.4.2020.

Vi informerar vårdnadshavarna om det sker förändringar i situationen.

Mera information fås av daghemsföreståndarna och chefen för småbarnspedagogik.

Information om anordnande av undervisning i grundskolorna i Vanda under undantagstillståndet 18.3‒13.4.2020

Den grundläggande utbildningen ordnas i huvudsak i form av distansundervisning fr.o.m. 18.3. Undervisningsarrangemangen grundar sig på regeringens linjedragningar från 16.3.2020. Linjedragningrna har gjorts för att hindra spridningen av coronaviruset.

Grundläggande utbildning och handledning ordnas i huvudsak som distansundervisning i Vandaskolorna under tidsperioden 18.3‒13.4.2020. Närundervisning erbjuds inte i skollokalerna utom i undantagsfallen som beskrivs nedan.

Närundervisning erbjuds i följande fall:

  1. Närundervisning erbjuds åt sådana elever i årskurserna 1‒3 vars föräldrar har av sina förmän förpliktats att arbeta inom branscher som är kritiska för samhällets funktioner, t.ex. personal inom social- och hälsovården, polisen, räddningsverket, gränsbevakningen, medicin-, livsmedels- och energiproduktion, avfallshantering, krisledarskap, informationstekonologi, media, transport, försörjningsberedskap, vattenförsörjning och avloppsrening samt finansiella tjänster.
  2. Närundervisning erbjuds också åt sådana elever med beslut om särskilt stöd vars vårdnadshavare inte kan ordna vård hemma. Statsrådet rekommenderar att barnen studerar hemma om det finns möjlighet till det.
  3. Morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurserna 1-2 erbjuds endast åt elever som får närundervisning.
  4. Alla elever i årskurserna 1-9 inom undervisningen för elever med funktionsnedsättningar erbjuds undervisning och dagsverksamhet enligt normal kutym. Även taxiskjutserna sköts normalt. Vårdnadshavare till elever med taxiskjutsförmån bör avboka skjutsen enligt normal kutym.
  5. Inom den grundläggande utbildningen serveras skollunch för elever som har rätt till närundervisning. Vi följer därmed innebörden i statsrådets förordning. Dessutom har barnskyddet i Vanda informerats om att de kan hänvisa barn som är klienter hos barnskyddet till skolan för att äta lunch genom att meddela rektorn om saken.

Vårdnadshavarna bör meddela rektorn om behovet för närundervisning antingen via Wilma eller per e-post.

Om distansundervisning

Distansundervisning kan ordnas på många olika sätt. Målet är att skapa ett verksamhetssätt där läraren och eleven samverkar och inlärningen tryggas så gott det går.

Eleven och läraren håller kontakt och sköter uppgifter främst via Wilma om inte annat överenskommits. Elevernas distansuppgifter kan bestå av elektroniska uppgifter, olika slags uppgifter i böcker och häften eller andra överenskomna inlärningsuppgifter. Skolan meddelar också hur schemat för distansundervisningen kommer att se ut.

Utgångspunkten är att eleven deltar i de på förhand överenskomna lärsituationerna och följer lärarens tidtabell för genomförandet av uppgifter. Vi önskar att vårdnadshavarna stödjer eleverna i studierna och betonar vikten och betydelsen av självständiga studier. Eleverna bör reservera tillräckligt med ostörd studietid för sina uppgifter.

Ansvaret för ordnandet och bedömningen av undervisningen ligger hos läraren. I ordnandet av distansundervisning beaktas elevernas ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter av arbete med teknisk apparatur.

Skolorna handleder eleverna i användningen av Chromebookar eller motsvarande apparatur under distansundervisningsperioden. Eleven kan också använda sin egen apparatur, och med en smarttelefon kommer man redan långt. Eleverna bör handskas varsamt och ansvarsfullt med skolans apparatur.

Eleverna loggar in enligt skolans direktiv. Alla appar som utnyttjas i distansundervisningen fungerar online och förutsätter inte att eleverna laddar ner dem på sina egna apparater. Apparaturen som skolan erbjuder kan kopplas i hemnät eller telefonnät. Lärarna i skolorna ger närmare anvisningar om distansarbetet och appar som används samt ger också gärna vidare information vid behov.

Anmälan om frånvaro

Ifall eleven inte kan delta i distansundervisning pga. sjukdom eller någon annan orsak bör vårdnadshavaren meddela om frånvaro enligt normal kutym. Anteckna ”TiIllåten frånvaro” i Wilma för de dagar frånvaron gäller.

Elevvård

Kurators- och psykologtjänsterna vid skolorna fungerar normalt under tidsperioden 18.3‒13.4.2020. Kuratorerna och psykologerna kan kontaktas normalt antingen per telefon eller genom att skicka ett Wilmameddelande. Vi informerar senare om eventuella ändringar som gäller skolhälsovården.

Vår gemensamma insats för att hindra spridningen av coronavirus behövs

Vi strävar efter att ordna vår service så väl det bara går. Dylika situationer kräver krafter och ansvar. Det är ytterst viktigt att vi följer de anvisningar vi får. Syftet med anvisningarna är att hindra spridningen av coronaviruset genom att undvika närkontakter. Det här vill vi betona speciellt för barn och ungdomar. Meningen är att eleverna arbetar under skoldagarna enligt det schema som skolan skickar ut. Statsrådets linjedragningar för undantagssituationen bör följas även under fritiden.

Alla vi vuxna har i uppgift att försäkra att speciellt barnen och de unga känner sig trygga.

Vi önskar alla Vandahemmen mod och krafter under undantagstillståndet!

Meddelande till studerande och vårdnadshavare om distansundervisningen, 17.3.2020

Verksamheten vid Helsinge gymnasium fortsätter som distansundervisning 18.3.2020–13.4.2020. Vuxengymnasiet Vantaan aikuislukio övergår i likhet med daggymnasierna till distansundervisning 18.3.2020–13.4.2020.

Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13.3.2020 senast den 23.3.2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

Undervisning enligt läroplanen (gymnasielagen 25 §) ordnas under den tid specialarrangemangen pågår. Genom distansarrangemangen av undervisningen och handledningen av studierna säkerställer man att målen för utbildningen uppnås och att den studerandes förutsättningar att slutföra lärokursen och avlägga studentexamen inte äventyras (gymnasielagen 13 §).

Distansundervisning ordnas enligt läsordningen, det vill säga läraren undervisar eleverna och ger dem handledning av distansstudierna under de tider som angetts i läsordningen. Vid distansundervisningen och -handledningen används sådan elektronisk utrustning som rektorerna beslutat om. På grund av att distansundervisningen ordnas i hela landet kan det uppstå avbrott i användningen av de elektroniska lärmiljöerna och systemen kan fungera långsamt. Lärarna planerar fungerande distansarrangemang av undervisningen enligt bästa förmåga och informerar eleverna om dem.

Diskussioner med studiehandledarna ordnas enligt de tidtabeller som man kommit överens om på förhand antingen per telefon eller elektroniskt. Psykologerna och kuratorerna arbetar vid läroanstalterna i nuläget och är anträffbara för eleverna. Det är viktigt att iaktta en god handhygien i läroanstaltens lokaler.

Eleverna serveras inte en avgiftsfri måltid under distansundervisningen från och med 18.3.2020 (gymnasielagen 35 §, studiesociala förmåner).

Avslutningsveckan för den fjärde perioden genomförs enligt planerna och respektive gymnasium informerar separat om arrangemangen.

Vi följer statsrådets riktlinjer och speciferar våra anvisningar enligt dem.

Läs också: Vanda har beredskap för undantagsåtgärder för att bekämpa coronaviruset

Uppdaterad:

19.3.2020: Stycket om skolmat i den grundläggande utbildningen har uppdaterats enligt de nya riktlinjerna. I stycket om småbarnspedagogik har det lagts till att alla föräldrar, som inte kan sköta sina barn hemma, kan hämta dem till småbarnspedagogiken.

Julkaistu: 17.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter