Vanda befriar företag från hyresbetalning

Vanda stad har under den gångna coronamånaden vidtagit över etthundra åtgärder för att stöda Vandabornas och stadens möjligheter att klara sig i denna exceptionella situation. Torsdagen den 16 april fattade vi ett beslut om fortsatt ekonomiskt stöd åt företag.

– Företagen befinner sig i en allvarlig situation. I Nyland omfattas redan över 200 000 arbetstagare av permitteringsförfarandet (företag med över 20 personer). En ökning av arbetslösheten är oundviklig och företag kommer att gå i konkurs. Kassaflödet har sinat hos många, så vi måste hjälpa företagen att ta sig igenom dessa månader, konstaterar stadsdirektör Ritva Viljanen.

Hyreskompensationer till företag och sammanslutningar

Vanda har väntat på riktlinjer för statens stödåtgärder för företagare. Eftersom det inte har fattats beslut om tillräckliga stödåtgärder beslutade Vanda idag om hyreslättnader för företag och sammanslutningar. I fråga om affärslokaler som hyrs ut av staden och markarrenden beviljas företag och sammanslutningar hyresbefrielse för tiden 1.4 – 31.5.2020.

En förutsättning för befrielse är bland annat att företagets eller sammanslutningens verksamhetsgren med anledning av myndighetsbeslut belagts med verksamhetsförbud eller betydligt begränsats, vilket medför påtagliga konsekvenser.

Vid bedömningen av hyreskompensation för organisationer beaktas de verksamhetsunderstöd som staden betalat under åren 2019–2020.
Företag vars verksamhet är stängd, som restauranger och caféer får automatiskt två månaders hyresbefrielse. Organisationer som hyr lokaler av Vanda och företag som arrenderat en tomt av staden kan ansöka om hyreskompensation. I ansökan ska konsekvenserna som koronaepidemin har haft för affärsverksamheten beskrivas.
Vanda rekommenderar samma tillvägagångssätt åt sina dotterbolag.

Vanda inleder i denna vecka arbetet med att ta emot och handlägga stödansökningar från egenföretagare. Övriga företagare får anvisningar och råd för att ansöka om statens företagsstöd. Service fås enligt principen om allt från en och samma lucka vid Vantaa DropIn-servicen som förverkligats i samarbete av Finnvera, Business Finland och Vanda.

Tidigare beslut om stöd

På sidorna visitvantaa.fi och tapahtumat.vantaa.fi finns information om turismföretagens produkter och tjänster under undantagsperioden. De har temat #supportlocals #tueyrittäjää. Utöver detta har man tillsammans med företagarorganisationerna öppnat webbutiken tuevantaalaista.fi.

Vanda har också beslutat att fullt ut kompensera hyrorna åt dem som hyr stadens lokaler, när staden har hindrat tillträdet till lokalerna genom att stänga fastigheten. Privata företag som bedriver verksamhet i separata hyreslokaler som hyrs ut av staden och på stadens hyrestomter kan efter önskemål och av grundad anledning få ett avbrott i hyresbetalningen under högst tre månader. Riktlinjerna gäller hela koncernen.

När det gäller småbarnspedagogikens klientavgifter kompenseras all frånvaro hos barnet så att alla barn behandlas lika oberoende av frånvarons orsak under beredskapslagens giltighetstid. I fråga om barn vars vård ordnas med servicesedel får serviceproducenterna kompensation på grundval av barnens frånvarodagar som rapporteras av producenterna.

Klientavgifter tas inte ut för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet under den tid barnen är frånvarande och Vanda stad kompenserar de berörda serviceleverantörerna för förlorade klientavgifter enligt de faktiska kostnaderna.

Coronasituationen i Vanda 16.4.2020

Coronasituationen i Vanda är fortfarande väl under kontroll. Fram till 15.4 har 252 smittor konstaterats i Vanda.

Också sjukhusplatssituationen ser bra ut. Reservsjukhusen är färdiga att tas i bruk. Tillgången till skyddsutrustning är fortfarande förknippad med utmaningar.

Nonchalansen hos ungdomar mot begränsningarna är oroväckande; man har samlats i grupper med fler än 10 personer i köpcentrum, vid skolor och på idrottsplatser.

Trafiken på flygplatsen har avtagit och organiseringen av mottagningen av inresande till landet överfördes i förra veckan från social- och hälsovårdsministeriet till Vanda stad. På flygplatsen genomförde man i förra veckan 1 595 symtomenkäter, tog 30 prover och hänvisade 24 personer till karantän. Transport ordnades för 17 personer. Karantäninkvarteringen har fortsatt i stadens hyresbostäder.

Denna vecka har 552 passagerare som anlänt med hemtransportflyg från Spanien kontrollerats. Av dessa hänvisades sju till testning och transport. Torsdagen 16.4 anlände ca 350 och under fredagen ca 750 passagerare.

Lunchlådor har delats ut till skolelever fr.o.m. 2.4.2020. Under den första dagen tog lunchlådorna slut i förtid vid några utdelningsställen. Antalet portioner har utökats avsevärt. Över 5 000 lunchlådor delades ut 14.4, och lådorna räckte till alla.

Det har framkommit några fall av missbruk i användningen av lunchlådor. I fortsättningen ska den som kommer för att hämta lunchpaketet ha med sig barnets FPA-kort. Vanda skickar också en förhandsförfrågan till vårdnadshavarna via Wilma om behovet av lunchlådor för att försäkra sig om att lådorna räcker till och för att fastställa det verkliga behovet.

Vi hjälper Vandaborna att orka

Coronatröttheten syns allt mer. Vandas ledningsgrupp för störningssituationer har behandlat behovet av psykosocialt stöd och en utökning av stödet under coronaepidemin. Epidemins negativa följder syns bland annat som en ökad användning av rusmedel, våld i hemmet och en allmän otrygghet. Epidemins konsekvenser kommer att sträcka sig långt in i framtiden. Vanda bereder ett handlingsprogram för psykosocialt stöd.

Vanda har vidtagit aktiva åtgärder för att minska de negativa verkningarna. Vanda har identifierat behovet att på stadsnivå samordna tjänsterna inom det psykosociala stödet för olika klientgrupper. En separat arbetsgrupp har tillsatts för arbetet.

Antalet tjänster har utökats och omformats enligt de krav som situationen ställer. Dessutom har man hållit fast vid möjligheterna att träffas ansikte mot ansikte.
Behovet av psykosocialt stöd ökar i framtiden. Den nuvarande situationen belastar också sådana familjer och personer som det tidigare inte funnits någon större anledning att oroa sig över. Ett särskilt orosmoment utgörs av dem som hamnar utanför tjänster och information, som ungdomar som man inte lyckats få kontakt med.

Julkaistu: 17.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter