Välkommen till närundervisning från och med 14.5

Vårens resterande närundervisningsperiod är betydelsefull för elevernas välmående och sociala relationer. Eleverna förbereds inför återgången till skolorna redan inom distansundervisningen. Distansunsundervisningsperioden evalueras tillsammans med eleverna och det reserveras tid för gemensamma diskussioner både om skolans förändrade verksamhetssätt och elevernas känslor.

Vanda stad följer statsrådets rekommendationer som gäller återvändandet till grundskolorna från och med 14.5.2020. Om hygienkraven och anknytande undervisningsarrangemang följs är det enligt statsrådets beslut tryggt att delta i närundervisning.

Undervisningsarrangemang

Undervisningen sker genom flexibla undervisningsarrangemang. Undervisningsgrupperna hålls åtskilda under hela skoldagen.

Alla skolorna fortsätter sin verksamhet och allmänna säkerhetsanvisningar följs i undervisningen. Onödig fysisk kontakt undviks. För att bidra till ökad rymlighet i studielokalerna kommer Helsinge skola att utöver skolans egna lokaler utnyttja även Helsinge gymnasiums undervisningslokaler. Undervisningen i de övriga grundskolorna sköts i skolornas egna lokaler.

Både barnen och de vuxna tvättar alltid händerna både när de anländer till skolan och före de går hem. Händerna tvättas också före skollunchen, då de kommer in efter utevistelse, efter att de har nyst eller hostat samt alltid när händerna är synbart smutsiga. Händerna torkas i engångshanddukar av papper.

Skolluncherna sker tillsammans med den egna klassen eller gruppen och extra uppmärksamhet fästs vid hygien. Matlinjen torkas av, besticken byts ut och dryckesautomaterna desinficeras mellan de olika gruppernas lunchtider.

Elevens deltagande i undervisningen

Eleven bör delta i undervisning om hen inte av särskilda skäl beviljats tillfällig befrielse från skolgång.

Kom inte till skolan om du är sjuk!

Varken barn eller vuxna ska komma till skolan om de har symptom som tyder på sjukdom. Om barnet insjuknar under skoldagen förflyttas barnet omedelbart tillsammans med en vuxen till ett separat rum där hen får vänta på sin förälder. De som visar tecken på symptom bör kontakta den egna hälsocentralen och enligt centralens anvisningar söka sig till coronavirustest.

Om eleven tillhör en riskgrupp gällande coronavirus

Universitetscentralsjukhusen har tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd sammanställt anvisningar enligt patientgrupper för barn som hör till riskgrupperna. Vidare information om riskgrupperna finns här.

Ifall ert barn vårdas vid HUCS pga. de listade sjukdomarna ber vi er skicka ett läkarintyg från den behandlande läkaren vid HUCS till skolan.

Om barnet inte haft restriktioner vad gäller deltagande i närundervisning under influensa- eller RSV-säsongen finns det inte orsak att stanna hemma under coronavirusepidemin.

För elever som är frånvarande pga. att de hör till en riskgrupp görs ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang i enlighet med 18 § lag om grundläggande utbildning. Dylika elever har rätt till distansundervisning i tillämpliga delar. I dessa fall bör vårdnadshavaren kontakta rektorn för elevens skola för att komma överens om undervisningsarrangemangen.

Ifall eleven har en familjemedlem som hör till riskgruppen

Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat en lista över sjukdomar som kan öka sannolikheten för en allvarlig coronavirussjukdom hos vuxna. Exempel på dylika sjukdomar som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft är:

  • svår hjärtsjukdom
  • svår lungsjukdom
  • diabetes med organskador
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • sjukdom som försämrar immunförsvaret, som leukemi eller lymfom för vilka en aktiv cellgiftsbehandling pågår (inte underhållsbehandling)
  • medicin som betydligt försvagar immunförsvaret (t.ex. höga doser av kortisonbehandling)

Ifall en familjemedlem till eleven har någon av de ovannämnda sjukdomarna och vårdnadshavaren önskar att eleven inte deltar i undervisningen kan vårdnadshavaren skaffa ett intyg genom att kontakta den vårdande enheten vid HUCS eller Vanda stads hälsocentral. De som vårdats vid Vanda stads hälsocentraler kan kontakta den vårdande enheten genom klientportalen Maisa.

Meddelandet som skickas via Maisa bör innehålla följande information: A) Jag behöver ett intyg till mitt barns skola. B) Berätta vilken din roll i familjen är/på vilken minderåriga familjemedlems vägnar du begär om intyget. C) På basis av vilken sjukdom du önskar ett intyg.

Ni får intyget ni bett om via Maisa-systemet.

Om en elev är frånvarande från skolan pga. en familjemedlem som hör till en riskgrupp görs ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang i enlighet med 18 § lag om grundläggande utbildning. Dylika elever har rätt till distansundervisning i tillämpliga delar. I dessa fall bör vårdnadshavaren kontakta rektorn för elevens skola för att komma överens om undervisningsarrangemangen.

Övriga frånvaron

Ifall det finns behov för frånvaro bör vårdnadshavarna ansöka om frånvaro enligt normal praxis. Efter att närundervisningen inletts ordnas ingen distansundervisning för elever som är frånvarande.

Skolresor

När skolorna öppnar sina dörrar 14.5 fortsätter elevernas skolresor i enlighet med ikraftvarande beslut. Skolorna meddelar elevernas schema samt vid behov avvikande undervisningsställen till taxibolagen. Taxibolagen meddelar vårdnadshavarna om transporttiderna enligt normal praxis.

Såsom förut bör vårdnadshavarna meddela om avbokade taxiskjutser direkt till taxibolagen ifall eleven är frånvarande från skolan.

Under vårens lopp har det skett vissa linjeförändringar inom kollektivtrafiken. Ifall eleven har beviljats skolresekort är det viktigt att i god tid reda ut hur skolresan sker med kollektivtrafik.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn ordnas normalt under de två sista veckorna. Ifall ert barn har ett beslut om eftermiddagsverksamhet som gäller detta läsår och ni behöver eftermiddagsvård kan ni direkt kontakta serviceproducenten för eftermiddagsvård vid ert barns skola.

Elever från olika undervisningsgrupper kan delta i eftermiddagsverksamhet. Eftermiddagsverksamheten följer anvisningarna om trygghetsavstånd.

Skolans kurators- och psykologtjänster

Kurators- och psykologtjänsterna kan utnyttjas av elever, vårdnadshavare och skolans personal. Det är ytterst viktigt att eleverna, vårdnadshavarna och lärarna inte tvivlar att ta kontakt när de känner oro. Psykologernas och kuratorernas arbetsuppgifter koncentreras på att träffa elever och stödja lärarna i deras arbete. Vi strävar efter att erbjuda stöd åt alla elever som lärarna, vårdnadshavarna eller eleverna själva känner sig oroade över. Skolornas personal, barnen, de unga och familjerna kan vid behov kontakta den egna kuratorn eller psykologen via Wilma eller per telefon. Psykologerna och kuratorerna fortsätter elevarbetet in i juni och återvänder till jobbet i början av augusti.

Skolorna informerar närmare om arrangemangen

Det sker skolvisa arrangemang i de olika skolorna och det kan förekomma ändringar både i tidpunkterna för skolstart och i undervisningslokalerna. Skolorna ger närmare uppgifter om undervisningsarrangemangen inom kort, senast 12.5.

Läs mer om återgången till närundervisning på Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/fran-och-med-145-atergangen-till-narundervisning-i-den-grundlaggande

Julkaistu: 8.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter