Sosiaali- ja terveyslautakunnassa esillä lakiluonnosesitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vantaan kaupungille on tullut sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntopyyntö, joka koskee hallituksen esitysluonnosta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kokouksessa 20.11.2017 näkemyksensä lausuntoluonnoksesta jatkovalmistelua varten.
Kokouksen liiteaineistossa oleva esitysluonnos Vantaan kaupungin lausunnoksi on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ja Vantaan kaupunginkanslian yhteistyönä. Kaupunginvaltuusto päättää Vantaan lausunnosta kokouksessaan 11.12.2017.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee lastensuojelun kehittämistoimia

Vantaan lastensuojeluun ei ole saatu rekrytoitua riittävää määrää sosiaalityöntekijöitä. Samaa ongelmaa on myös muissa kunnissa, sillä yliopistoissa koulutettavien sosiaalityöntekijöiden määrä ei riitä täyttämään kuntien tarpeita. Nyt myös sijaisten pätevyysvaatimuksia on tiukennettu lainsäädännöllä niin, että myös sijaisten saanti on vaikeutunut entisestään. Virkamiehet ja päättäjät ovat nyt yhdessä etsimässä konkreettisia ratkaisuja ongelmaan.

Lasten ja perheiden sekä nuorten kanssa tehtävä sosiaalihuollon työ jakautuu varhaiseen sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin ja tukeen sekä lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun. Varhaisen tuen palveluihin on saatu sosiaalityöntekijöitä paremmin, ja palvelut toimivat hyvin.

Jotta lastensuojelun rekrytointitilannetta saadaan parannettua ja nykyisten työntekijöiden jaksamista varmistettua, on nyt virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa yhdessä etsitty konkreettisia toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi. Lastensuojelun työyhteisöt antavat omat näkemyksensä ratkaisuihin.

Koko maassa on tällä hetkellä ennätysmäärä lapsia sijoitettuna kodin ulkopuolelle; Vantaa ei ole tässä poikkeus. Lasten ja perheiden tilanteet ovat vaikeita monista eri syistä johtuen. Lasten suojelun kehittämiseen tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä peruspalvelujen ja erityispalvelujen välillä, ml. kasvatus, koulutus sekä perusterveydenhuollon palvelut.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee maanantain kokouksessaan lastensuojelun tilannetta ja päättää niistä toimista, jolla lastensuojelun henkilöstövajetta korjataan. Lastensuojelu tilanne oli esillä edellisessä lautakunnan kokouksessa 6.11. Silloin lautakunta päätti, että perhepalvelujen johtaja tuo esityksen niistä toimenpiteistä, joilla lastensuojelun tilanne korjataan.

Lautakunta käsittelee toimenpide-esityksiä toimialan valmistelun pohjalta. Esitys sisältää nopeammin vaikuttavia toimenpiteitä sekä pitkän tähtäimen toimenpideohjelman rekrytointiongelman ratkaisemiseksi ja nykyisten työntekijöiden tukemiseksi työssään. Työolojen kohentaminen koko lastensuojelun toiminnassa on toimenpideohjelman tavoitteena.

Esitettyjä toimenpiteitä ovat mm.
• Otetaan käyttöön systeemisen sosiaalityön mallin (ns. Hackneyn mallin) lastensuojelutyössä. Esitetään malliin lisäresurssina perheterapeutin ja sosiaaliohjaajan sekä sosiaalityöntekijän ja johtavan sosiaalityöntekijän vakanssia.
• Rekrytoidaan erityissosiaaliohjaajia määräaikaisesti tukemaan sosiaalityötä. Esitetään yhteensä yhdeksän erityissosiaaliohjaajaa ylimääräisenä resurssina avohuollon tiimeihin.
• Tehostetaan ennakoivaa rekrytointia, mm. laajentamalla yliopistoyhteistyötä ja viestintää.
• Tuetaan työntekijöitä opinnoissaan ja pätevöitymisessä. Selvitetään mahdollisuudet saada sosiaalityön opiskelupaikka työntekijöille, jotka ovat suorittaneet sosiaalityön opintoja avoimessa yliopistossa.
• Kehitetään systemaattisesti työntekijöiden perehdytystä ja täydennyskoulutusta.
• Otetaan henkilöstö mukaan kaikkeen kehittämistyöhön.

Asialista liiteaineistoineen löytyy tästä linkistä

Julkaistu: 17.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter