Vantaalla kehitetty kotihoitoa pitkäjänteisesti hyvin tuloksin

Vantaalla tuetaan ikääntyneiden asukkaiden kotona asumista monin eri tavoin. Noin 1 500 vantaalaista saa kotihoidon palveluja kuukausittain. Lisätukena voi saada mm. omaishoidon tukea, kotisairaalan palveluja ja tarvittaessa myös kotiin vietävää päihdehuoltoa. Terveyden ylläpitoa tuetaan yhdessä kaupungin muiden toimialojen kanssa mm. liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksilla. Myös järjestöjen tuoma tuki ikääntyville on Vantaalla merkittävää.

Vantaan kotona asumisen tuen yksikössä on kehitetty palveluja asiakkaiden näkökulmasta parantaen samalla myös henkilöstön työprosesseja. Työ on vaativaa ja työkuormituksen vähentämiseksi on suuri merkitys mm. digitaalisilla ratkaisuilla, kuten toiminnanohjausjärjestelmällä.

Asiakkaiden neuvontaa ja ohjausta varten on Vantaalle perustettu Seniorineuvonta, josta saa yhden luukun periaatteella esimerkiksi uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit ja palvelupäätökset. Isoon haasteeseen kotihoidon henkilöstön äkillisten poissaolojen korvaamiseksi vastataan kehittämällä kotihoitoon uudenlainen sijaisjärjestelmä ns. resurssipooli.

Kotihoidossa jatketaan kehittämistyötä liittyen mm. tulevan asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin mukanaan tuomiin toiminnan muutoksiin asiakastyön kirjaamisessa, työnkuluissa ja työn organisoinnissa. Apotti otetaan Vantaalla käyttöön ensimmäisenä Suomessa marraskuussa.

−Koko henkilökunta ja esimiehet ansaitsevat suuren kiitoksen ja tunnustuksen paneutumisestaan toiminnan kehittämiseen. He ovat tehneet hyvää työtä ja saaneet aikaan merkittäviä kehitysaskeleita, kiittää apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen.

−Kotihoidon toimintayksiköissä on osoitettu sitoutumista uusiin työtapoihin. Esimerkiksi keväällä 2018 toteutettu kotihoidon työnjaon muutos ei olisi onnistunut ilman työntekijöiden aktiivista osallistumista ja kehittävää työtapaa, kiittää kotona asumisen tuen palvelupäällikkö Päivi Keskinen.

Etelä- Suomen alueviranomainen (AVI) tekee jatkuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa ja arviointia yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveystoimien kanssa. Laadunvalvontaa täydentää kuntien omavalvontasuunnitelmien toteutus. Vantaan osalta valvonnassa ei ole tullut ilmi suuria puutteita, eikä AVI:lla ole ollut tarvetta huomautukseen. Kotihoidon resurssitarpeiden vaihteluun vastaaminen tiedostetaan ikääntyneiden määrän kasvaessa, eikä käsiparien lisääminen ole Vantaalla vain fraasi. Kaupungin ensi vuoden budjettiin tullaan esittämään kotihoitajien määrän lisäystä.

Ikääntyvien hyvinvointia edistävästä toiminnasta ja palveluista saa tietoa Seniorineuvonnan puhelinnumerosta 09 8392 4202 ja sähköpostiosoitteesta seniorineuvonta@vantaa.fi maanantaista perjantaihin kello 9.00–15.00. Lisätietoja Seniorineuvonnan verkkosivuilla.

Julkaistu: 11.7.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter