Sosiaali- ja terveyslautakunnassa raportti iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen riittävyydestä ja laadusta

Sosiaali- ja terveyslautakunta saa kokouksessaan 15.4.2019 tiedoksi raportin iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen riittävyydestä ja laadusta vuonna 2018.

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen saatavuus on toteutunut lain edellyttämällä tavalla. Palvelujen odotusajat ovat olleet normien mukaisia niin palvelutarpeen arvioinnissa, omaishoidontuessa, kotihoidossa kuin pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassakin. Palveluntarpeiden selvittämisen yhteydessä arvioidaan iäkkään henkilön toimintakykyä monipuolisesti ja eri arviointivälineitä käyttäen. Vantaan vanhuspalveluissa on kiinnitetty huomiota ikääntyneen henkilön hoitoketjun sujuvuuteen ja sitä on kehitetty.

Vanhuspalveluiden laatua arvioidaan asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden, RAI-arviointimittarin, henkilöstöltä kerätyn palautteen, potilas- ja asiakasturvallisuusilmoitusten sekä lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja potilasasiamiehen vuosittain antaman selvityksen perusteella. Kotihoidossa, palvelutaloissa ja tehostetussa asumispalvelussa seurataan esimerkiksi asiakkaan osallisuutta, arviointien luotettavuutta, kaatumisten ja päivystyskäyntien määrää sekä kivun kokemista. Viimeisen asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo on 8,56.

Vantaan vanhuspalveluissa yksiköiden henkilöstömitoitus on suositusten mukainen. Henkilöstömitoituksen keskiarvo on 0,6. Varsinaisen hoitajamitoituksen lisäksi palveluihin on resursoitu tuki- ja avustavien tehtävien henkilöstöä mitoituksella 0,1 sekä sosiokulttuurisentyön lisäresurssi mitoituksella 0,01.

Tutustu raporttiin esityslistan liitteenä.

Esityslistalla lisäksi mm.:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintakertomus 2018
  • Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjeen ja Liikkumista tukevat palvelut -toimintaohjeen muutos Helsingin Seudun Liikenteen vyöhykeuudistuksen jälkeen 27.4.2019 lähtien

Katso esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 12.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter