Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kuljetuspalvelumatkojen uudet omavastuuosuudet

Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) matkaliput ja -vyöhykkeet uudistuvat 27.4.2019. Uudet vyöhykkeet ABCD korvaavat nykyiset kuntarajoihin perustuneet lippualueet. Muutos tuo tarpeen päivittää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalvelumatkoista maksettavat omavastuuosuudet, jotka vertautuvat julkisen liikenteen lippujen hintoihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 15.4.2019 hyväksyä Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjeen ja Liikkumista tukevat palvelut -toimintaohjeen muutokset, joissa määritellään uudeksi kuljetuspalvelumatkan omavastuuosuuden summaksi 2,80 euroa, mikä on HSL:n alimman vyöhykemaksun mukainen summa. Lue lisää uudistuksesta.

Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden riittävyys ja laatu 2018

Lautakunta sai tiedoksi raportin iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen riittävyydestä ja laadusta vuonna 2018.

Vantaan väestö vanhenee nopeiten Suomen suurimmista kunnista, eli ns. Kuusikko-kunnista. Vantaan väkiluku vuodenvaihteessa 2018−2019 oli 228 226 ja se kasvaa keskimäärin 4400 hengellä vuodessa. Väestön ikärakenne muuttuu ennustekauden 2018–2045 aikana vanhemmaksi. 65 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy vajaasta 33 000 hengestä vajaaseen 58 000 henkeen, ja ikäryhmän osuus väestöstä kasvaa 16 prosentista lähes 20 prosenttiin. 75 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä lähes 20 000 henkeen nykyisestä 12 000 hengestä. Dementia on suurin iäkkäiden ihmisten pitkäaikaisen hoidon tarpeen aiheuttaja. Tämä luo haasteita tulevaisuuden vanhuspalveluille.

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen saatavuus on toteutunut lain edellyttämällä tavalla vuonna 2018. Palvelujen odotusajat ovat olleet normien mukaisia niin palvelutarpeen arvioinnissa, omaishoidontuessa, kotihoidossa kuin pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassakin. Palveluntarpeiden selvittämisen yhteydessä arvioidaan iäkkään henkilön toimintakykyä monipuolisesti ja eri arviointivälineitä käyttäen. Vantaan vanhuspalveluissa on kiinnitetty huomiota ikääntyneen henkilön hoitoketjun sujuvuuteen ja sitä on kehitetty.

Vanhuspalveluiden laatua arvioidaan asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden, RAI-arviointimittarin, henkilöstöltä kerätyn palautteen, potilas- ja asiakasturvallisuusilmoitusten sekä lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja potilasasiamiehen vuosittain antaman selvityksen perusteella. Kotihoidossa, palvelutaloissa ja tehostetussa asumispalvelussa seurataan esimerkiksi asiakkaan osallisuutta, arviointien luotettavuutta, kaatumisten ja päivystyskäyntien määrää sekä kivun kokemista. Viimeisen asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo oli 8,56.

Vantaan vanhuspalveluissa yksiköiden henkilöstömitoitus oli vuonna 2018 suositusten mukainen. Henkilöstömitoituksen keskiarvo oli 0,6. Varsinaisen hoitajamitoituksen lisäksi palveluihin oli resursoitu tuki- ja avustavien tehtävien henkilöstöä mitoituksella 0,1 sekä sosiokulttuurisentyön lisäresurssi mitoituksella 0,01.

Raportti esityslistan liitteenä.

Lisäksi lautakunta sai tiedoksi:

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 15.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter