Sosiaali- ja terveyslautakunnassa Yksinäiset vanhukset Vantaalla -selvitys ja lisäresurssit lastensuojelun valvontaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta saa tiedoksi kokouksessaan selvityksen ikäihmisten kokemuksista yksinäisyydestä sekä siitä, millä keinoin yksinäisyyttä voitaisiin lieventää. Selvitys on osa Vantaan kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2018 – 2022.

Selvitys toteutettiin ikäihmisille sekä vanhustyön ammattilaisille kohdennettuna kysely- ja teemahaastattelututkimuksena. Vastauksissa keinoina yksinäisyyden lievittämiseksi korostui erilaisten kohtaamisten ja ihmiskontaktien lisääminen, erityisesti vanhusten kerhotoiminnan sekä matalan kynnyksen tapaamispaikkojen avulla. Ikäihmiset toivoivat helposti saavutettavia kohtaamispaikkoja ja asumispaikan lähialueella tapahtuvaa toimintaa lisää, samoin vapaaehtoisia ystäviä keskusteluun ja ulkoiluun. Myös liikkumismahdollisuuksien kehittäminen ja yhteiskuljetusmahdollisuuksien selvittäminen nostettiin esiin.

Toimenpiteinä yksinäisyyden lieventämiseksi ehdotetaan kuntouttavan päivätoiminnan, alueellisen toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan lisäämistä ja kehittämistä, jalkautuvaa työtä ikääntyneiden pariin sekä yhteistyön kehittämistä järjestöjen, seurakunnan ja kaupungin toimijoiden kesken.

Toimenpide-esitykset käsitellään kaupungin talousarviovalmistelun yhteydessä.

Kolme määräaikaista lisävirkaa lastensuojelun valvontaan

Lautakunnassa on esitys kolmen määräaikaisen viran perustamisesta lastensuojelun sijaishuollon valvontaan, sillä Vantaan kaupungin lastensuojelu tarvitsee lisäresursseja valvontaan. Valvonnan tehostamiseksi ehdotetaan perustettavaksi projekti, jonka aikana toteutetaan laitoskohtaiset valvontakäynnit kaikissa Vantaan kaupungin käyttämissä sijais- ja avohuollon yksiköissä.

Lastensuojelun valvonta edellyttää laajaa osaamista, joten projektiin esitetään perustettavaksi kolme tehtäviltään erilaista määräaikaista virkaa: laatuasiantuntija, valvonnan sosiaalityöntekijä ja valvonnan erityssosiaaliohjaaja.

Laatuasiantuntijan tehtävä painottuu valvontakäyntien lisäksi kehittämis- ja verkostotyöhön sekä tiedon tuotantoon. Valvonnan sosiaalityöntekijä tuntee vastuusosiaalityön näkökulman ja toimii henkilöstön tukena lapsikohtaisessa valvonnassa sekä keskittyy valvontakäynneillä esim. lapsen kuulemiseen ja rajoitustoimenpiteiden sekä kasvatuskäytäntöjen lainmukaisuuteen. Valvonnan erityissosiaaliohjaajan tehtävä painottuu laitosmaailmatuntemukseen ja sen lainalaisuuksiin sekä ohjaamiseen laitoshuollossa.

Katso lautakunnan esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 9.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter