Sosiaali- ja terveyslautakunta otti kantaa talousarvioon ja taloussuunnitelmaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta kävi maanantaina 8. kesäkuuta kokouksessaan lähetekeskustelun vuoden 2021 talousarviosta sekä vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmasta. Keskustelun pohjaksi lautakunta sai kokousta edeltävässä talousseminaarissa kattavat katsaukset valtion, Vantaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan taloustilanteesta.

Lautakunta totesi talousarvion ja taloussuunnitelman painopisteet ja antoi taloutta tasapainottavat toimenpide-esitykset ensi vuodelle terveyspalveluiden, perhepalveluiden sekä vanhus- ja vammaispalveluiden osalta. Lautakunta totesi, että ensi vuoden iso haaste sosiaali- ja terveyspalveluissa on koronapandemian jälkeisen hoiva- ja hoitovajeen hallinta ja poistaminen.

Lautakunta painotti, että terveyskeskusten palvelut tulee saada toimiviksi, siten että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti omalla terveysasemalla. Iltavastaanotot tulee laajentaa kaikille terveysasemille. Etävastaanottojen ja sähköisten palvelujen käyttöä tulee laajentaa käyttökokemusten perusteella.

Niin ikään lautakunta totesi, että lasten ja perheiden palveluiden ennaltaehkäisevään toimintaan tulee panostaa entistä enemmän, jotta oireilevia lapsia ja heidän perheitään voidaan tukea ajoissa. Lastensuojelun toimintaa tulee kehittää siten, että henkilökunta jaksaa työssään ja uutta henkilökuntaa saadaan rekrytoitua.

Lautakunnan mukaan vanhuspalvelujen kotiin annettavaa palvelua tulee kehittää siten, että vanhusten luona käytetty aika kasvaa nykyisestä. Samalla kotihoidon tehtävät saadaan vetovoimaiseksi, jotta henkilökunnan pysyvyys ja jaksaminen turvataan. Vanhus- ja vammaispalvelujen sekä lastensuojelupalvelujen kalliit palvelujen ostot tulee ottaa tarkasteluun, jotta saadaan katkaistua sosiaali- ja terveyspalvelujen talouden ylitykset. Kuntalaisille sosiaali- ja hoivapalvelut tulee tarjota laadukkaasti, mutta niiden tuottamisen elementit tulee analysoida ja tehdä tarvittavat muutokset.

Kaupunginhallituksen 1.6.2020 antamassa vuoden 2021 talousarviolaadinnan kehyksessä tulomääräraha on 41,9 milj. euroa ja menomääräraha 720,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esityksestään talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021–2024 kokouksessaan 14.8.2020.

Lautakunta sai käsiteltäväkseen myös Rajakylän neuvolan lakkauttamisen ja toiminnan siirtämisen Hakunilan neuvolaan 10.8.2020 alkaen. Äänestyksen jälkeen lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun ja selvitykseen osana laajempaa ennaltaehkäisevien palvelujen kokonaisuutta alueella. Rajakylän neuvolan palveluita on tilapäisesti siirretty Hakunilan neuvolaan kesäisin sekä viimeksi koronaepidemian aikana keväällä 2020. Myös tänä kesänä Rajakylän neuvolan palvelut siirretään Hakunilaan. Asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa lautakunnan kokouksessa elokuussa.

Lautakunta kävi keskustelun Marjatta-Säätiön avoimen päivätoiminnan sopimuksen irtisanomisesta. Lautakunta päätti käsitellä vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan päätöstä sopimuksen irtisanomisesta ja äänestyksen jälkeen päätti olla kumoamatta sitä. Keskusteluissa toimintaa pidettiin kuitenkin tärkeänä, ja lautakunta pohti, miten avoimen päivätoiminnan jatkuminen yksinäisyydestä kärsiville sekä mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville vanhuksille voitaisiin turvata tulevaisuudessa.

Muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liiteaineistoihin.

Julkaistu: 8.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter