Opetuslautakunta käsittelee varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja

Opetuslautakunnalle esitetään kokouksessa 15.1. varhaiskasvatuksen muuttuneet asiakasmaksujen tulorajat, maksuprosentit ja toisen lapsen maksu.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi eduskunnan 8.12.2017 hyväksymät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2018. Lainsäädännön muutoksilla pieni- ja keskituloisilta perittävät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat ja toisesta lapsesta perittävä maksu pienenee. Esityslistan kohdasta 9 näkyy lain mukaiset lautakunnalle esitettävät tulorajat ja maksuprosentit.

Lautakunnalle esitetään, että perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksuna peritään 1.1.2018 alkaen aikaisemman 90% sijaan 50 % perheen nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Lakimuutos ei koske perheen muiden sisarusten maksuja, jotka ovat edelleen 20 % perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Myös alin perittävä maksu, joka on 27 euroa, säilyy ennallaan. Tätä alhaisempaa maksua ei peritä.

Kevään aikana tullaan valmistelemaan opetuslautakunnalle uusi maksuporras keskimäärin yli 20, mutta alle 35 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta. Kaupunki tiedotti muutoksesta 22.12.

Varhaiskasvatuspalvelun muutos 1.8.2018

Lautakunnan kokouksessa käsitellään kokoaikaisen varhaiskasvatuspalvelun järjestämiseen varautumista 1.8.2018 lukien. Vantaan kaupunginvaltuusto on päättänyt, että jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuspalveluun 1.8.2018 alkaen. Kaupunki tiedotti päätöksestä 13.11.2017. Varhaiskasvatuksessa varaudutaan noin 1000 osa-aikaisen lapsen siirtymiseen kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Talousarviossa palvelun muutokseen varattiin 1 080 000 € lisämääräraha vuodelle 2018.

Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa olleiden lasten huoltajille järjestettiin kysely marras-joulukuun vaihteessa 2017 varhaiskasvatuspalvelun käyttämisestä muutokseen liittyen. Vastaajista 80 % arvioi valitsevansa lapselleen kokoaikaisen varhaiskasvatuspalvelun elokuusta 2018 alkaen. Useat vastaajat perustelivat vastaustaan töihin palaamisella.

Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen siirtyvistä lapsista osa sijoittuu olemassa oleviin varhaiskasvatuksen tiloihin. Lisäksi on tehty esitys kuudesta päiväkotipaviljongista ja niiden sijoittamisesta. Tekninen lautakunta käsitellee paviljonkien hankintaa 30.1.2018 pidettävässä kokouksessa. Tiloja on suunniteltu toteutettavaksi kuudelle eri tontille, noin 420 lapselle.

Käyttösuunnitelma 2018

Opetuslautakunta saa käsiteltäväkseen opetuslautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman vuodelle 2018. Käyttötalousosiossa kaupunginjohtajan vuoden 2018 talousarvioesitykseen on sisällytetty muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähden muun muassa lisärahoitusta Varialle, yhteisiin palveluihin Vantin palvelujen hinnankorotuksiin ja vammaisoppilaiden perusopetuksen jälkeiseen toimintaan. Kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2018 talousarvioon sivistystoimelle lisättiin varhaiskasvatuksen menomäärärahoihin 1 080 000 euroa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen poistamiseen 1.8.2018 alkaen. Sivistystoimen sisäisiin vuokriin tuli kaupunginjohtajan talousarvioesityksen jälkeen lisäyksenä 3,5 M€. Kaikkiaan sisäiset vuokrat nousivat v. 2017 käyttösuunnitelmasta 28,2 M€.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa menomäärärahaa on sivistystoimelle yhteensä 475 753 017 euroa. Menomääräraha on 7,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa. Tulomääräraha on 35 425 173 euroa. Tulomääräraha on 4,6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa. Investointiosassa uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2018 yhteensä 35 180 000 euroa, josta sivistystoimen hankkeiden osuus on 33 140 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu yhteensä 30 960 000 euroa, josta sivistystoimen kohteiden osuus on 20 185 000 euroa.

Lautakunnan kokouksessa käsitellään perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustuksia vuonna 2018. Lautakunnalle esitetään päätettäväksi suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuonna 2018 – 2019. Lisäksi lautakunta saa päätettäväksi esityksen perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttamisesta.

Lautakunnan kokouksessa käsitellään myös Hämevaaran päiväkodin teknistä osakorjausta. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi sen päivitetty tarveselvitys-hankesuunnitelma. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan 19.12.2017 § 10 päätöksen mukaisesti Tikkurilan päiväkodin tarkistettu tavoitehintalaskelma 8 340 000 €. Lisäksi lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Västersundomin koulun peruskorjauksen tarveselvitys-hankesuunnitelma.

Lautakunnan kokouksessa käsitellään Kivistön kaupunkikeskukseen suunnitteilla olevaa kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja asukastilaa sekä avointa päiväkotia Kivistön kauppakeskuksen yhteyteen. Tilantarvetta on tarkistettu vuodesta 2015 ja uusi pinta-ala on 500 neliön sijasta 1500 neliötä. Myös käyttäjäkunta on laajentunut. Suunnitelma korvaa aiemmin vuodelle 2027 esitetyn hankkeen kaupungin omana toteutuksena. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi hankkeen tarveselvitys-hankesuunnitelma.

Lautakunnan esityslista kokonaisuudessaan löytyy tästä linkistä.

Julkaistu: 12.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter