Opetuslautakunta hyväksyi talousarvion ja Leppäkorven sekä Korson koulujen muutokset

Opetuslautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti kokouksessaan 10.9. sivistystoimen talousarvion ja –suunnitelman vuosille 2019-2022 opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Kaupunginhallituksen hyväksymä koko sivistystoimen menokehys vuoden 2019 talousarviossa on 502,5 M€. Talousarvioesityksessä merkittävimmät lisäykset menokehyksessä liittyvät sisäisiin vuokriin, palkkaratkaisuun, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamiseen, varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja perusopetuksen oppilaiden määrän kasvuun sekä kuraattoritoiminnan siirtymiseen sivistystoimeen. Lisäksi lautakunta hyväksyi sivistystoimen tuloskortin vuodelle 2019.

Lautakunta sai tiedoksi sivistystoimen vuoden 2018 toisen osavuosikatsauksen. Katsauksessa toimintamenot ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä n. 6,8 miljoonaa euroa. Merkittävin ylitys on palkkaratkaisun vaikutus (3,9 milj. euroa). Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän 1,3 miljoonaa euroa.

Lautakunta hyväksyi esityksen varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjaston toimitilainvestoinneista vuosille 2019-2028. Opetuslautakunta päätti lisätä toimitilainvestointeihin (kohta 9) pöytäkirjalausuman liittyen Mårtensdalin kampuksen investoinnin ajankohtaan: “Sivistystoimen investointisuunnitelmassa ehdotetaan, että Mårtensdalin kampuksen investointi siirrettäisiin eteenpäin kahdella vuodella, ja näin ollen valmistuisi 2023. Muutos aiheuttaa niin alueen varhaiskasvatukselle kuin koululle suuria haasteita. Koulu ja päiväkoti palvelevat kaikkia Länsi-Vantaan ruotsinkielisiä lapsia. Kampukseen on suunniteltu myös iltapäivätoiminnan ja Vanda Musikinstitutin tiloja. Molempien toimijoiden nykytilat purettaneen lähivuosina. Opetuslautakunta toivoo, että investoinnin aikataulua ei siirrettäisi ennen kuin ruotsinkielisten palveluiden alueelliset tarpeet on selvitetty.”

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti, että Vantaan kaupunki hakee muutosta ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan englanninkielisiin perus- ja ammattitutkintoihin sekä englanninkieliseen ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen. Lisäksi lautakunta päätti esityksen mukaisesti järjestämisluvan hakemisesta liikunnanohjauksen perustutkintoon, kehitysvamma-alan perustutkintoon ja lähiesimiestyön ammattitutkintoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöntänyt kaikkia Vantaan kaupungin hakemia tutkintoja eikä kaikkia englanninkielisiä tutkintokieliä aiemmalla hakukerralla.

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Pikku-Keimolan paviljonkipäiväkodin ja -alakoulun tarveselvitys-hankesuunnitelman. Keimolanmäen alueen varhais- ja perusopetusikäisten lasten määrä kasvaa voimakkaasti, ja kaupungin palveluverkkosuunnitelman mukaisesti varhaiskasvatuspalvelua järjestetään lähipalveluna. Suunnitelmassa tilat on mitoitettu 200:lle alakoulun oppilaalle ja 192:lle varhaiskasvatuksen lapsiasiakkaalle. Tavoitteena on, että uudet tilat valmistuisivat käyttöön kesällä 2019. Hanke sisältyy taloussuunnitelmaan 2018-2021 ja rakentamiselle on varattuna investointimäärärahat. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen asia siirtyy teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Lautakunta päätti hyväksyä Leppäkorven koulun laajennukseen ja tilamuutoksiin liittyvän hankesuunnitelman. Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen (kohta 13) kohdan b: “Koulun ja vapaa-ajan käytön tarpeisiin riittävät liikunta- ja kokoontumistilat turvataan alueellisilla liikuntapaikkainvestoinneilla tai vuokraamalla muilta toimijoilta.”

Hankesuunnitelmassa laajennettavasta alakoulusta muodostetaan yhtenäiskoulu, rakennetaan mm. uusia yleisopetuksen monikäyttöisiä tiloja, aineluokkia, laajennetaan keittiötä ja ruokasalia ja tehostetaan olemassa olevien koulutilojen tilankäyttöä. Koulun oppilasmäärä kasvaa laajennuksen jälkeen 458 oppilaasta n. 900 oppilaaseen. Korson koulua korvaavat tilat rakennetaan tässä vaiheessa Leppäkorpeen. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2020-2021. Lautakunnan käsittelyn jälkeen asia siirtyy teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Lisäksi lautakunta hyväksyi tarveselvityksen Korson koulua korvaavista tiloista. Korson koulusta luovutaan ja korvaavat tilat rakennetaan Leppäkorven kouluun. Nikinmäen opetuspisteessä toteutetaan nuorisotila yhteiskäyttötilana. Korson yläkoulun purettavassa rakennuksessa sijaitsevan uimahallin korvaaville tiloille on laadittu tilaohjelma. Uimahalli erotetaan tämän tarveselvityksen jälkeen omaksi hankkeekseen, josta tehdään erillinen hankesuunnitelma.

Lautakunta päätti lisätä pöytäkirjalausuman kohtaan Korson koulua korvaavista tiloista (kohta 14): “Oirekyselyiden sekä -ilmoitusten tilannetta on seurattava jatkuvasti ja niiden tulokset tulee huomioida alueen koulujen oppilaspaikkoja määritettäessä sekä investointisuunnitelmassa. Tilamuutosten yhteydessä tulee huolehtia määräysten mukaisesta ilmanvaihdosta. Mikkolan koulun merkitys alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemisessä tulee tunnistaa ja sinne on kohdennettava riittävät voimavarat eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi.”

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 10.9.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter