Metsäsuunnittelu ja metsienhoito

Vuonna 2018 tehdään uusi metsäsuunnitelma Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueille

Metsäsuunnitelmassa esitetään metsien hoitoon liittyviä toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana. Metsiä hoidetaan mm. harventamalla tiheitä metsiä, poistamalla huonokuntoisia puita ja raivaamalla vesakoita. Metsäsuunnitelma koskee puisto- ja virkistysmetsiä, ei suojelualueita. Suunnittelussa huomioidaan alueiden luontoarvojen säilyminen.

Myyrmäen suuralueella suurimpia yhtenäisiä metsäalueita ovat Linnaistenmetsä, Raappavuorten metsäalue, Vaskivuori ja Petikon metsäalueet. Lisäksi alueella on paljon pienialaisia puistometsiä kaupunkirakenteen keskellä.

Aviapoliksen suuralueella suunnittelun piirissä olevaa metsää on suhteellisen vähän. Keskeisiä metsäalueita on Mustikkasuonkalliot ja Tuulensuunpuisto. Aviapoliksen alueella useat yhtenäiset metsäalueet ovat suojelualueita, jolloin niille tehdään erilliset hoito- ja käyttösuunnitelmat.

2017 päivitettiin Kivistön ja Hakunilan suuralueiden metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelma löytyy Vantaan karttapalvelusta, Luonto ja ympäristö -otsikon alta Uusi metsäsuunnitelma (Kivistö ja Hakunila).

Metsänhoidon periaatteet – virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen

Kaupungin metsien tulevaisuutta suunnitellaan suuralueittain. Suunnitelmien taustalla on Vantaan metsänhoidon periaatteet 2017-2030, jotka ovat kaupungin metsien hoidon yleinen linjaus.

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen toteutuu muun muassa lisäämällä lahopuun määrää metsissä sekä suosimalla luontaista ja monilajista puustoa. Sekametsiä suosimalla voidaan edistää myös metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Metsänhoidolla vaalitaan myös maisemaa. Tiheitä metsiä harvennetaan, jotta puusto säilyisi hyväkuntoisena ja kestävänä. Huonokuntoisia puita on poistettava turvallisuussyistä etenkin ulkoilureittien varsilta ja rakennusten läheltä.

Metsien hoidon suunnittelussa otetaan huomioon myös asukkaiden mielipiteitä hyödyntämällä jo tehtyjä asukaskyselyitä ja saatua palautetta. Tehtyihin suunnitelmiin on mahdollisuus vaikuttaa myös muistutuksia jättämällä.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter