Mitä esiopetus on?

Esiopetusvuosi on lapsen elämässä arvokas vaihe. Esiopetuksessa lapsi oppii leikin, toiminnan, elämysten ja kokemusten kautta tietoja ja taitoja, jotka valmistavat häntä myös tulevia kouluvuosia varten. Esiopetus toimii siltana varhaiskasvatuksesta kouluun. Sillä on tärkeä merkitys lapselle tulevan koululaisen roolin ja koulun kulttuurin omaksumisen tukena. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus muodostavat lapsen oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Oppimisen ilon ja motivaation löytäminen ja säilyttäminen on yksi esiopetusvuoden tärkeimmistä tehtävistä. Esiopetusvuoden aikana harjoitellaan monenlaisia tärkeitä taitoja, joita tarvitaan niin kouluopiskelussa kuin koko elämän aikana. Tärkeimpiä esiopetuksen tavoitteita ovat lapsen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistaminen myönteisten oppimiskokemusten avulla sekä ryhmässä toimimisen ja sosiaalisten taitojen harjoittelu. Myös monenlaiset omatoimisuustaidot, itsesäätelyn taidot ja oman toiminnan ohjauksen taidot ovat keskeisiä harjoiteltavia asioita esiopetuksessa. Esiopetuksessa lapsi omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia eri oppimisen osa-alueilta. Yhtenä esiopetuksen tehtävänä on kartoittaa tietoa lapsen kehityksestä, oppimisvalmiuksista ja -tavoista, jotta hänen opiskelunsa koulussa alkaisi mahdollisimman sujuvasti.

Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa ja sen sisältö perustuu Opetushallituksen antamiin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Vantaalla esiopetuksen toteutusta ohjaavat lisäksi Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma (2016), Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma (2017) sekä kunkin toimintayksikön toimintasuunnitelma.

Kodin ja esiopetuksen välinen yhteistyö

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteistyöllä tarkoitetaan vanhempien ja kasvatushenkilöstön sitoutumista yhteiseen kasvatustehtävään.

Huoltajille annetaan etukäteen tietoa esiopetuksen sisällöstä ja järjestämisestä sekä kasvun ja oppimisen tukimuodoista. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden oppimis- ja opetussuunnitelmissa kerrotaan miten esiopetusta toteutetaan yhteistyössä perheen kanssa. Jokaiselle lapselle tehdään esiopetusvuoden syksyllä yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS). Suunnitelmaan kirjataan yhdessä sovitut lapsikohtaiset tavoitteet esiopetusvuodelle.

Huoltajat ovat mukana lapsen mahdollisesti tarvitsemaa tukea suunniteltaessa ja heidän kanssaan arvioidaan säännöllisesti tuen toteutumista. Esiopetuksen hyvinvointityö toteutuu yhteistyössä huoltajien kanssa ja heidän luvallaan. Huoltajat ovat aina oikeutettuja osallistumaan omaa lastaan koskeviin neuvotteluihin ja tiedonsiirtoon.

Lisätietoa esiopetuksesta:

Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Tiina-Liisa Åkerfelt, p. 040 586 4893

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter