Vastuullisuustyö Vantaalla

Vastuullisuus on keskeinen arvo kaupungin strategiassa. Vantaa haluaa itse toimia vastuullisesti ja edellyttää vastuullista toimintatapaa myös kumppaneiltaan. Kestävää kehitystä edistävään vastuullisuustyöhön on valittu neljä konkreettista painopistettä.

Kaupunki toteutti vuoden 2018 lopulla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable development goals SDG) olennaisuusarvioinnin, jossa tarkasteltiin kaupungin nykytilaa, kipupisteitä ja jo tehtyjä toimia. Tämä työ on alkusysäys kaupungin systemaattiselle vastuullisuustyölle.

Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17, ja niiden arvioinnin tulosten perusteella Vantaa on tunnistanut neljä painopistettä:

 1. Myönteisen erityiskohtelun edistäminen
 2. Vastuullisten hankintojen tekeminen
 3. Vantaasta pyöräilykaupunki
 4. Energiaratkaisut asumisessa

Näillä pääteemoilla pyritään vahvistamaan kaupunkia vastuullisena ja oikeudenmukaisena toimijana sekä mahdollistamaan asukkaille resurssiviisas arki. Valittujen painopisteiden työstäminen edellyttää muun muassa henkilöstön kouluttamista ja kaupungin eettisen ohjeistuksen uudistamista, hankintojen osaamisen kehittämistä sekä uudenlaisten ympäristövastuullisten ratkaisujen kehittämistä kaupungin kasvaessa. Vantaalla on jo tehty uraauurtavaa työtä hankintojen vastuullisuuden toteuttamiseksi ja erityisesti työllisyyden edistämiseksi hankintojen avulla.

Tutustu Vantaan SDG-olennaisuusarviointiin

Vastuullisuusnäkökohdat hankinnoissa

Vastuullisuuteen liittyy monta näkökohtaa: hankintaprosessin johtaminen, ihmisoikeudet ja eettiset näkökohdat, työoikeudelliset näkökohdat, ympäristönäkökohdat, oikeudenmukaiset toimintaperiaatteet, kuluttajanäkökohdat sekä toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Nämä kaikki on huomioitava sekä hankinnan valmistelun, toimittajan valinnan että toimittajan hallinnan aikana.

 1. Hankintaprosessin johtaminen tarkoittaa, että miten omassa yksikössä on otettu vastuullisuusnäkökohdat osaksi omaa toimintaa ja päätöksentekoa. Miten seurataan lainsäädäntöä? Miten selvitetään yritysten omat valmiudet vastuullisuuden osalta? Miten riskejä tunnistetaan ja miten niitä pyritään vähentämään hankinnassa?
 2. Ihmisoikeudet ja eettiset näkökohdat tarkoittavat, että miten on tunnistettu hankittavan tuotteen tai palvelun ihmisoikeus- ja työelämäoikeusriskit mm. lapsityövoima ja syrjintä sekä eläintenhyvinvointi? Ja miten näitä riskejä voidaan vähentää hankinnassa?
 3. Työoikeudelliset näkökohdat tarkoittavat, että miten työterveys- ja turvallisuus, työlainsäädännön ja järjestäytymisen vapauteen liittyvät riskit liittyvät hankittavan tuotteen tai palvelun tuottamiseen? Ja miten näitä riskejä voidaan vähentää hankinnassa?
 4. Ympäristönäkökohdat tarkoittavat, että miten saastumisen, resurssien hukkakäytön tai luonnonsuojeluun liittyvät riskit liittyvät hankittavan tuotteen tai palvelun tuottamiseen? Ja miten näitä riskejä voidaan vähentää hankinnassa?
 5. Oikeudenmukaiset toimintaperiaatteet tarkoittavat, että miten korruption, avoimen kilpailun puuttumisen tai sopimusten kunnioittamisen riskit liittyvät hankittavan tuotteen tai palvelun tuottamiseen? Ja miten näitä riskejä voidaan vähentää hankinnassa?
 6. Kuluttajanäkökohdat tarkoittavat, että miten tuoteturvallisuus, kierrätettävyys tai kuluttajatuen riskit liittyvät hankittavan tuotteen tai palvelun tuottamiseen? Ja miten näitä riskejä voidaan vähentää hankinnassa?
 7. Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus tarkoittaa, että minkälaista vaikutusta alueen työllisyyteen, yritystoiminnan sijoittumiseen sekä muuhun toiminnan edellytyksiin hankittavan tuotteen tai palvelun tuottamisella on? Ja millä keinoilla vaikuttavuutta voidaan lisätä hankinnassa?

Neuvottelukunta vastuullisuuden asialla

Vantaalla toimii myös vastuullisuusneuvottelukunta, jossa on jäseniä kaupungin sisältä ja ulkoisista sidosryhmistä. Kaupunginjohtajan nimittämä neuvottelukunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Vastuullisuusneuvottelukunta luo edellytyksiä yhteistyölle ja tavoitteiden kirittämiselle sekä pohtii muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tai Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksia kaupungin toimintaan. Lisäksi ryhmä seuraa muun muassa kestävän kehityksen tavoitteiden ja kaupungin omien painopisteiden edistymistä.

Vantaan kaupunki on osallisena Valtioneuvoston kanslian hankkeessa, jossa on tavoitteena tuottaa näkemys ja konkreettinen toimintamalli poikkihallinnollisesta kestävän kehityksen edistämisestä kaupunkiorganisaatioissa ja niiden strategiatyössä.

Tutustu neuvottelukunnan muistioihin

Ajankohtaista

Twitter