Yleiskaavaluonnoksen vaikutukset kulttuuriympäristöön

Hakunilan kartano

Yleiskaavaluonnoksen (11.2.2019) vaikutukset kulttuuriympäristöön on arvioitu museoviraston käyttämän jaottelun mukaisesti: vaikutukset kulttuurimaisemaan, rakennusperintöön ja kaupunkikuvaan sekä muinaisjäännöksiin ja kulttuuriperintöön.

Vaikutusten arviointi on laadittu Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset -hankkeessa. Vantaan yleiskaavaluonnoksessa toteutuu maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäytön suunnittelulle asettama velvoite rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaalimisesta sillä tarkkuudella, joka on tarkoituksenmukaista yleispiirteisessä maankäytön suunnittelussa.

Kulttuuriympäristön suojelua koskevassa yleismääräyksessä uutta on viittaaminen lukkoon lyödyn luettelon sijasta päivittyviin tietokantoihin eli uusimpaan tutkittuun tietoon. Tämä on onnistunut, joustava toimintamalli kulttuuriympäristön suojeluun.

Nykyisen kaupunkirakenteen tiivistäminen ja uudistaminen yhtäältä väistää monia kulttuuriympäristökohteita, mutta toisaalta erityisesti kaupunkien keskustojen sekä asemaseutujen rakennusperintökohteet, muinaisjäännökset, kaupunkikuva ja kulttuurimaisema ovat uhattuina tiivistymisen vuoksi. Tarkemmat päätökset näistä tehdään kuitenkin yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

Monet muinaisjäännöskohteet sijaitsevat nykyisillä tai uusilla luonnonsuojelualueilla, mikä edistää niiden säilymistä. Vaikutukset kohdistuvat merkittävimmin alueille, joilla on suurimmat tiivistämisen paineet. Näitä ovat erityisesti paikalliskeskustat, joita on Vantaalla useita. Vaikutukset tulevat todennäköisimmin ja voimakkaimmin esiin Tikkurilassa ja Myyrmäessä, mutta myös Koivukylässä ja Korsossa.

Yksi rakennusryhmä, johon tiivistämisen vaikutukset mitä todennäköisimmin kohdistuvat, ovat paikalliset ostoskeskukset, joiden sijaintia ei ole enää merkitty erillisellä c-merkinnällä uudessa yleiskaavaluonnoksessa.

Rakennusperinnön ja kaupunkikuvan kannalta olennaisia vaikutuksia ovat myös yleiskaavaluonnoksessa esitetyt toiminnalliset muutokset, mm. asumiseen muuttuvilla alueilla vaikutukset moderniin teollisuusperintöön.

Suunnitellun yleiskaavaluonnoksen toteutuessa kulttuurimaiseman arvoja menetettäisiin Hämeenkylässä ja Sahamäessä. Maantie 152:n siirtäminen pohjoiseen taas parantaa kulttuurimaiseman säilymisen mahdollisuuksia Luoteis-Vantaalla.

Yleiskaavaluonnoksessa muinaisjäännösten asema on pääosin vain parantunut, vaikka joillekin tiivistyville alueille muinaisjäännöksiä jääkin. Kuitenkin täydennysrakentaminen Husbacka II -nimisen kiinteän muinaisjäännöksen päälle tuhoaisi koko mahdollisesti valtakunnallisesti merkittävän muinaisjäännöksen.

Yleiskaavaluonnoksen vaikutukset kulttuuriympäristöön -raportti, 19.8.2019

Julkaistu: 24.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista