Yleiskaava 2020

Helsingin seutu kasvaa ja kasvuun tulee myös Vantaan varautua. Käytännössä kasvu tarkoittaa merkittävää määrää uutta rakentamista asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja vapaa-ajan tarpeisiin sekä uusia ratkaisuja kasvavan liikenteen sujumiseksi. Yleiskaavalla ohjataan maankäyttöä ja määritellään kaupungin yhteinen tavoitetila tulevaisuuden Vantaasta.

Suunnittelualueena on koko kaupunki

Uusi yleiskaava on tarkoitus laatia kuluvan valtuustokauden aikana 2017–2020.

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 22.1. yleiskaavan 2020 tavoitteita.

Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitetään joukkoa tavoitteita, jotka jakautuvat kolmeen pääteemaan: paikallinen elinympäristö ja näkyvä kaupunki, seudullinen joukkoliikennekaupunki sekä kansainvälinen lentokenttäkaupunki. Kaikkien tavoitteiden kehyksenä on kestävä kehitys.

Vuonna 2018 tehdään luonnosta. Sitä tehtäessä toivotaan vilkasta vuoropuhelua konkreettisista eri aiheista ja alueiden maankäyttöön liittyvistä kysymyksistä sekä ratkaisumahdollisuuksista.

Vuonna 2019 keskitytään vaikutusten arviointiin. Muun muassa seuraavat näkökulmat tullaan arvioimaan: vaikutukset luontoon, kulttuuriympäristöön, ilmastoon, liikenteeseen, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen ja elinkeinoelämään.

Yleiskaava viimeistellään ehdotukseksi lausuntojen, mielipiteiden sekä vaikutusten arviointien pohjalta. Tavoitteena on, että yleiskaava tulee hyväksytyksi ennen vuoden 2020 loppua.

YleiskaavaRSS