Dina personuppgifter i systemet Webropol

Etiketter

SäkerhetInvånare

EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter inte att man utarbetar en sådan register- eller dataskyddsförklaring som tidigare. Enligt förordningen ska dock de registrerade informeras om behandlingen av personuppgifterna på ett förståeligt och kompakt sätt. De tidigare register- och dataskyddsförklaringarna ersätts med informationsdokument.

I det här avsnittet informerar vi om hur Vanda stad behandlar dina personuppgifter som har samlats in på systemet Webropol i Vanda. Informationsdokumentet har uppdaterats 10.8.2022 

Ändamålet med insamlingen av uppgifter och grund för behandlingen

Vanda stad kan samla in uppgifter av dig för till exempel utveckling av kommunala tjänster, anmälan till olika evenemang eller för inlämning av respons. Vi använder aldrig uppgifter för direktmarknadsföring eller kommersiella ändamål. 

Till Webropol-systemet samlas endast sådana uppgifter in som är nödvändiga för användningsändamålet. 

Personuppgifter som samlats in med Webropol i Vanda stad får endast behandlas av personer som behöver uppgifterna i sin arbets- eller tjänsteutövning. Den som behandlar uppgifterna har tystnadsplikt. 

Den som behandlar uppgifterna iakttar noggrannhet under alla behandlingsfaser så att ingens integritet äventyras eller kränks. Vi lagrar uppgifterna som samlats in på Webropol korrekt skyddade på Webropols servrar och/eller på Vanda stads servrar. Den som behandlar uppgifter och serviceproducenten (Webropol Oy) ska i sin verksamhet följa det som bestämts i lag om sekretessbestämmelser.

Utlämnande av uppgifter

Vanda stad kan lämna ut uppgifter om dig endast om utlämnandet grundar sig på lag eller om du har samtyckt till att dina uppgifter lämnas ut. Om Vanda stad lämnar ut dina uppgifter på grundval av samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. 

Skyddet av uppgifterna

Hård- och programvara som administreras av Vanda stad och Webropol har skyddats tekniskt. Om en Webropol-enkät och dess svar granskas eller bearbetas blir det kvar en anteckning om varje besök i Webropol-systemet. 

Rätt till att få, rätta eller radera uppgifterna

Du har rätt att granska uppgifterna som finns lagrade i personregistret. Du har också rätt att få felaktiga och ofullständiga uppgifter rättade. 

Du kan kostnadsfritt begära en utskrift av dina egna uppgifter en gång per år. Gör begäran skriftligt till sektorn som upprätthåller registret. Du kan göra begäran om registren som upprätthålls av staden hos stadens registratorskontor eller hos Vandainfo, varvid vi också verifierar din identitet. Ange i begäran ur vilket register du vill ha uppgifterna. 

Före begäran om granskning genomförs måste Vanda stad verifiera identiteten på den som begär uppgifterna. Vid ett personligt besök kontrollerar vi din identitet från ett körkort, identitetskort eller pass som utfärdats av polisen. För en begäran om uppgifter som skickats via post verifierar vi identiteten på ett annat tillförlitligt sätt. 

Vi besvarar din begäran om granskning och levererar personuppgifterna i princip inom en (1) månad efter att vi mottagit begäran. Om vi inte kan genomföra din begäran, får du ett meddelande om detta senast en månad efter att vi mottagit begäran. I meddelandet anger vi orsakerna till vägran samt informerar om möjligheten att överklaga hos tillsynsmyndigheten. I meddelandet informerar vi också om andra eventuella rättsskyddsmedel du har att tillgå. 

Du kan begära att dina uppgifter rättas om uppgifterna är inexakta eller felaktiga. Begäran om rättelse av uppgifter är avgiftsfri. Skicka den skriftliga begäran om rättelse till Vanda stads registratorskontor: Vanda stad, Registratorskontor, PB 1100, 01030 Vanda stad. 

Du kan begära att dina uppgifter raderas ur Webropol-systemet. Om uppgifterna baseras på förljandet av en lagstadgad skyldighet, kan kunduppgifter förstöras först efter utgången av den tidsfrist som anges i lag. Du kan ändå alltid be att staden raderar onödiga och felaktiga uppgifter. 

I fall av en personuppgiftsincident

Det är möjligt att dina uppgifter i undantagsfall kan hamna i fel händer, trots skyddet. I en sådan situation vidtar staden omedelbart åtgärder för att rätta till situationen. Du blir också omedelbart underrättad om informationsläckan, eller senast inom 72 timmar efter det att saken upptäckts om informationsläckan kan orsaka väsentlig skada för dina rättigheter. Staden meddelar dem, vars uppgifter läckt om informationsläckan. Om informationsläckan rör en stor skara människor och ärendet inte kräver omedelbara åtgärder från din sida kan man också meddela om informationsläckan med ett allmänt tillkännagivande. 

Förvaringstid för uppgifterna

Vanda stad bevarar uppgifter som samlats in med Webropol endast så länge som de behövs för varje befogat användningsändamål. När förvaringstiden upphör förstör staden personuppgifterna. 

 

Överklagande

Om det finns anledning att misstänka att dataskyddslagstiftningen har brutits vid behandlingen av dina uppgifter, kan ärendet överföras till dataombudsmannen. För mer information, vänligen kontakta dataombudsmannen. 

Uppdaterade anvisningar och kontaktuppgifter till dataombudsmannen finns på tietosuoja.fi.  

 

Mer information om behandlingen och kontaktpersoner

Du kan be om en noggrannare redogörelse om behandlingen av dina personuppgifter av Vandainfo

Mer information om behandlingen av personuppgifterna får du av kontaktpersonerna nedan. Vänligen beakta att e-post inte är säkert när det gäller behandling av personuppgifter. Skicka inte exempelvis din personbeteckning eller känsliga uppgifter med e-post. 

Dataskyddsansvarig 

tietosuojavastaava@vantaa.fi 

Personuppgiftsansvarig   

Vanda stad 
FO-nummer 0124610-9 
Stationsvägen 7, 01300 Vanda 

Registratorskontor   
Registratorkontorets kontaktuppgifter 

 

 

Keywords

Begärande av dataDataskydd