Barnet i förskolan

Förskoleundervisningen är en del av den livslånga lärstigen, som börjar hemma och i småbarnspedagogiken och fortsätter genom förskoleundervisningen vidare i den grundläggande utbildningen.

Förskoleundervisningens målsättning är att i samarbete med familjen främja barnens förutsättningar för utveckling och lärande samt stärka barnens sociala färdigheter. Lärande sker via lek och positiva lärupplevelser. 

Förskoleundervisning ordnas under skoldagarna, 4 timmar per dag. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och i den ingår en daglig måltid. Barn som deltar i förskoleundervisningen har möjlighet att också delta i kompletterande avgiftsbelagd småbarnspedagogik. Behovet av kompletterande småbarnspedagogik meddelas i samband med anmälan till förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningens verksamhetställen läsåret 2022-2023

Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas av småbarnspedagogiken. Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion besluter årligen före anmälan till förskoleundervisningen börjar om till vilka enheter man kan anmäla barnet till förskoleundervisning. Efter anmälningstidens slut och man vet hur många barn som anmälts till förskoleundervisning besluter sektionen om var förskoleundervisning ordnas följande läsår.

Läsår 2022-2023 ordnas förskoleundervisning i Dickursby förskola, Mårtensdals förskola och Håkansböle daghem.

Småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen 

Utöver förskoleundervisningen har barnet rätt till småbarnspedagogik, som man alltid strävar till att ordna på samma plats som förskoleundervisningen. Småbarnspedagogiken är avgiftsbelagd, men man tar i avgiften hänsyn till deltagandet i förskoleundervisning. 

När ett barn behöver kompletterande småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen: 

  • När en familj fyller i ett barns anmälan till förskoleundervisning anger de också om barnet har behov av småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen.  
  • Om behovet av kompletterande småbarnspedagogik uppstår i mitten av förskoleåret ska familjen kontakta föreståndaren för barnets förskoleplats. 

Småbarnspedagogik i samband med förskoleundervisningen

Barnet har även rätt till småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen. Kommunal småbarnspedagogik för förskolebarn anordnas  i förskolans utrymmen. Dagvårdsföreningen Fyndet anordnar även privat dagvård under eftermiddagar för förskolebarn vid Mårtensdals skola. Behovet av småbarnspedagogik meddelas i samabnd med anmälan till förskoleundervisningen. 

Småbarnspedagogiken är avgiftsbelagd, men vid fastställandet av avgiften beaktas barnets deltagande i avgiftsfri förskoleundervisning.

Anhållan om frånvaro

Förskoleundervisningen följer skolornas arbets- och lovtider. Vårdnadshavarna ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen. Om frånvaro på över två veckor ansöks av daghemsföreståndaren genom att fylla i blanketten anhållan om frånvaro från förskoleundervisningen. 

Förskoleundervisningens lov och arbetstider

 

Ansökan om frånvaro från förskoleundervisningen (523102r)(pdf, 81.62 KB)

Förskolebarnens skolresor

Skolskjuts i förskolan anordnas i första hand genom att elevens vårdnadshavare som reseunderstöd ersätts med ett belopp som motsvarar avgifterna inom kollektivtrafiken. Vårdnadshavarna till barn i förskoleundervisning kan få reseunderstöd, ifall avståndet till den förskoleplats kommunen anvisat är längre än fem kilometer. Rättigheten gäller endast resor mellan förskolan och hemmet; ifall barnet är i kompletterande dagvård har familjen inte rätt till reseunderstöd.

Från förskolan till skolan

Att börja skolan är ett stort steg i barnets och familjens liv. I denna fas byts de vuxna som jobbat med barnet ut och stödet för barnets växande och lärande förutsätter ett bra samarbete mellan de olika aktörerna.

Genom ett funktionellt samarbete mellan för- och nybörjarundervisningen får barnen upplevelser av skolan som lärmiljö. Alla förskolor samarbetar med sin närskola.

Fotografering inom småbarnspedagogiken

En del av den pedagogiska verksamheten

Fotografering är en del av den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Man skapar digitalt innehåll tillsammans med barnen, dokumenterar till exempel veckans höjdpunkter, gör animationer och övar mediefärdigheter genom att redigera bilder. Filmning och videoinspelning av verksamheten används också i pedagogisk dokumentation, vilket är en viktig arbetsmetod inom småbarnspedagogiken. I dessa fall återkommer man tillsammans med barnen och/eller teamet till bilderna och medieinnehållet och utvärderar och utvecklar verksamheten utgående från dem. Dessa bilder raderas i slutet av verksamhetsperioden.   

Vid filmningen använder man sig endast av Vanda stads utrustning. Bilderna lagras i enheternas minne eller i Vanda stads molnmiljö i enlighet med säkerhetsanvisningarna. Det krävs lösenord för att komma åt enheterna. Fotografier kan raderas från fjärrhanterade enheter om till exempel enheten går förlorad.   

Publiceringstillstånd i VaSa-tjänsten

Vanda småbarnspedagogik publicerar bilder och verk som produceras av barnen endast med vårdnadshavarens tillstånd. Tillstånd för publicering ges i VaSa-tjänsten, där det beviljade tillståndet också kan återkallas. Om det beviljade tillståndet inte återkallas gäller det tills barnets kundrelation inom småbarnspedagogiken upphör. Vissa publikationer, såsom till exempel trycksaker, kan dock ha en längre livslängd än ett barns kundrelation inom småbarnspedagogiken.     

Tillämplig lagstiftning

Filmningen och publiceringen av bilder följer gällande lagstiftning och etiskt godtagbara principer. De tillämpliga lagarna inkluderar: EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dataskyddslagen (1050/2018), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och upphovsrättslagen (404/1961). 

Användningen av VaSa-tjänsten inom småbarnspedagogiken

Användningen av VaSa-tjänsten inom småbarnspedagogiken 

Från och med våren 2022 kommer barnets vårdnadshavare att få tillgång till mer information om barnet i VaSa-tjänsten. Vårdnadshavarna kan:

  • se och redigera kontaktinformation,
  • lägga till och redigera de personer som får hämta barnet, och deras kontaktuppgifter,
  • anmäla barnets allergi-, diet- och hälsoinformation samt
  • ge sitt samtycke till publicering.  

Barnets vårdnadsuppgifter hämtas automatiskt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) och därefter har barnets samtliga vårdnadshavare möjlighet att se barnets uppgifter och dokument i VaSa-tjänsten. Om er familj har ett giltigt säkerhetsförbud eller av någon annan anledning behov av att begränsa synligheten i tjänsten för barnets övriga vårdnadshavare (om t.ex. rätten till information är begränsad), ber vi er vänligen kontakta småbarnspedagogikens servicehandledning utan dröjsmål.  

När en ansökan lämnas in till VaSa-tjänsten hämtas barnets vårdnadsuppgifter automatiskt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV). Därefter har barnets samtliga vårdnadshavare möjlighet att se barnets ansökan och annan information i VaSa-tjänsten. Om er familj har ett giltigt säkerhetsförbud eller av någon annan anledning behov av att begränsa synligheten i tjänsten för barnets övriga vårdnadshavare (om t.ex. rätten till information är begränsad), ber vi er efter ansökan har gjorts vänligen kontakta småbarnspedagogikens servicehandledning utan dröjsmål.  

Keywords

FörskolaLärandeDaghem