Lapsi esiopetuksessa

Esiopetus on osa elinikäisen oppimisen polkua, joka alkaa kotoa ja varhaiskasvatuksesta, ja jatkuu esiopetuksen jälkeen perusopetuksessa.

Esiopetuksessa tavoitteena on edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa yhdessä perheen kanssa. Esiopetuksessa keskeistä on leikki ja myönteiset oppimiskokemukset. 

Esiopetusta järjestetään koulujen työpäivinä, neljä tuntia päivässä. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja siihen sisältyy päivittäinen ateria. Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua maksulliseen esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Täydentävän varhaiskasvatuksen tarve ilmoitetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Esiopetuksen toimipaikat

Esiopetusta järjestetään Vantaalla kunnallisissa varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä ja yksityisissä päiväkodeissa, joille Vantaan kaupunki on myöntänyt esiopetuksen järjestämisluvan. Esiopetusta järjestetään sekä päiväkotien että koulujen tiloissa. 

Esiopetuksen toimipaikoista päätetään kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa lukuvuodeksi, kerrallaan ennen esiopetukseen ilmoittautumisen käynnistymistä. Kun esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten määrä on hakuajan päätyttyä tiedossa, lautakunta vahvistaa seuraavan lukuvuoden toimipaikat. Seuraavan lukuvuoden toimipaikat julkaistaan Vantaan verkkosivuilla joulukuussa.

Lukuvuoden esiopetuksen toimipaikat

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus osallistua esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Se pyritään aina järjestämään samassa paikassa kuin esiopetus. Varhaiskasvatus on maksullista, mutta maksussa otetaan huomioon osallistuminen esiopetukseen. Täydentävän varhaiskasvatuksen tarve ilmoitetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kun lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta: 

  • Täydentävän varhaiskasvatuksen tarve ilmoitetaan samalla, kun huoltaja ilmoittaa lapsen esiopetukseen.

  • Jos tarve täydentävälle varhaiskasvatukselle syntyy kesken esiopetusvuoden, perheen tulee olla yhteydessä lapsen esiopetuspaikan johtajaan. 

Poissaolojen anominen

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja. Huoltajat vastaavat lapsen säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen. Yli kahden viikon poissaolot anotaan päiväkodin johtajalta Poissaolojen anominen esiopetuksesta -lomakkeella.

Koulujen työ- ja loma-ajat

 

Poissaolojen anominen esiopetuksesta(pdf, 65.33 KB)

Esiopetuksen kuljetukset

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai lapsen kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Esiopetuksesta kouluun

Koulun aloittaminen on merkittävä tapahtuma lapselle, huoltajille ja lapsen kanssa työskenteleville. Siirtymävaiheessa lapsen kanssa työskentelevät aikuiset vaihtuvat, ja lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisen jatkumon säilyttäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Esi- ja alkuopetuksen toiminnallisen yhteistyön kautta lapset saavat kokemuksia koulun oppimisympäristöstä esimerkiksi yhteisten tapahtumien ja kouluvierailujen muodossa. Vantaalla jokaiselle esiopetuspaikalle on nimetty yhteistyökoulu, jossa esi- ja alkuopetuksen ryhmien yhteistyötä toteutetaan.

Avainsanat

EskariOppiminenPäiväkodit