Lapsi varhaiskasvatuksessa

Asiasanat

VarhaiskasvatusLapsiperheet

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen laaja-alaiselle osaamiselle. Päämääränä on, että lapsille kehittyy kyky ajatella, oppia, osallistua, vaikuttaa, toimia vuorovaikutuksessa ja huolehtia itsestään. Varhaiskasvatus tarjoaa lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia.

Lapsia luokkahuoneessa.

Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen laaja-alaiselle osaamiselle. Päämääränä on, että lapsille kehittyy kyky ajatella, oppia, osallistua, vaikuttaa, toimia vuorovaikutuksessa ja huolehtia itsestään. Varhaiskasvatus tarjoaa lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia.

Hoitopaikkatakuu

Vantaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitopaikkatakuu, joka oikeuttaa varhaiskasvatuksessa olleen lapsen palaamaan entiseen päiväkotiin tai mahdollisuuksien mukaan entiseen perhepäivähoitopaikkaan varhaiskasvatuksen keskeytyksen jälkeen.

Kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö

Yhteistyön tavoitteena on luoda hyvä pohja vanhempien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden väliselle suhteelle. Varhaiskasvatuksessa järjestetään myös huoltajille suunnattuja tilaisuuksia, joissa on mahdollista verkostoitua lapsen kavereiden huoltajien kanssa sekä kuulla ajankohtaisia kuulumisia mm. vanhempainyhdistykset.

Vanhempainyhdistykseen kuuluvat kaikki halukkaat huoltajat. Toiminnan tavoitteena on kehittää kodin ja päiväkodin välistä kumppanuutta ja yhteistyötä.

Lapsen hyvinvointi

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista ja sen toteuttaminen kuuluu koko henkilöstölle. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötä. 

Lapsen tuki

Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle monipuolisesti erilaisia palveluita kehittymiseen, oppimiseen ja hyvinvointiin. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä.

Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaavat varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi varhaiskasvatuksen konsultoivat erityisopettajat (KVEO). Heidän tehtävänään on ohjata ja opastaa henkilöstöä ja vanhempia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat antavat varhaiskasvatuksen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeen liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä osallistuvat tarvittaessa lasten tuen tarpeen arviointiin, tutkimuksiin ohjaukseen sekä tuen suunnitteluun ja seurantaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatussuunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelma on alle kouluikäisten toimintaa ohjaava opetussuunnitelma, joka perustuu varhaiskasvatuslakiin ja asetuksiin. Jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Kuvaaminen varhaiskasvatuksessa

Osa pedagogista toimintaa  

Kuvaaminen on osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa. Lasten kanssa luodaan digitaalisia sisältöjä, esimerkiksi kuvataan viikon tähtihetkiä, tehdään animaatioita ja harjoitellaan mediataitoja kuvia muokkaamalla. Toiminnan kuvaamista ja videoimista hyödynnetään myös pedagogisessa dokumentoinnissa, joka on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä. Tällöin kuviin ja mediasisältöihin palataan lasten ja/tai tiimin kanssa ja niiden pohjalta arvioidaan ja kehitetään ryhmän toimintaa. Nämä kuvat poistetaan toimintakauden päätteeksi.   

Kuvaamiseen käytetään vain Vantaan kaupungin laitteita. Kuvia säilytetään laitteiden muistissa tai Vantaan kaupungin pilviympäristössä tietoturvaohjeiden mukaisesti. Laitteille pääsyyn vaaditaan salasana. Etähallinnassa olevilta laitteilta valokuvat saadaan poistetuksi, mikäli laite esimerkiksi katoaa.   

Noudatettava lainsäädäntö  

Kuvaamisessa ja kuvien julkaisussa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä eettisesti hyväksyttäviä periaatteita. Noudatettavia lakeja ovat mm. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), varhaiskasvatuslaki (540/2018), tietosuojalaki (1050/2018), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja tekijänoikeuslaki (404/1961). 

VaSa-palvelun käyttö varhaiskasvatuksessa

Keväästä 2022 alkaen lapsen huoltajat pääsevät näkemään enemmän tietoa lapsesta VaSa-palvelussa. Huoltajat voivat: 

  • nähdä ja muokata yhteystietoja,  

  • lisätä ja muokata lapsen varahakijoita ja heidän yhteystietojansa, 

Lapsen huoltajuustiedot haetaan automaattisesti Digi- ja väestötietovirastosta (DVV) ja haun jälkeen kaikilla lapsen huoltajilla on mahdollisuus nähdä lapsen tietoja ja asiakirjoja VaSa-palvelussa. Jos perheessänne on voimassa oleva turvakielto tai muusta syystä tarve rajoittaa lapsen muiden huoltajien näkyvyyttä palvelussa (esim. tiedonsaantioikeutta on rajoitettu), olkaa viipymättä yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.  

Kun lapselle tehdään hakemus VaSa-palveluun, lapsen huoltajuustiedot haetaan automaattisesti Digi- ja väestötietovirastosta (DVV). Haun jälkeen kaikilla lapsen huoltajilla on mahdollisuus nähdä lapsen hakemus- ja muita tietoja VaSa-palvelussa. Jos perheessänne on voimassa oleva turvakielto tai muusta syystä tarve rajoittaa lapsen muiden huoltajien näkyvyyttä palvelussa (esim. tiedonsaantioikeutta on rajoitettu), olkaa hakemuksen tekemisen jälkeen viipymättä yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.  

Kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuus sekä suomi toisen kielenä (S2) -opetus

Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lapsen kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoista identiteettiä. Kun lapsen äidinkieli on jokin muu kuin suomi, lapsi saa varhaiskasvatuksessa suomi toisena kielenä (S2) -opetusta.