Hankinnat

Vantaan kaupunki on vastuullinen hankkija, joka toteuttaa kestäviä ja innovatiivisia hankintoja asiakasnäkökulma huomioiden. Vantaa toteuttaa laadukkaita ja taloudellisia hankintoja tervettä kilpailua edistäen. Vantaan kaupunki kilpailuttaa hankintansa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, kaupungin hankintaohjetta ja hallintosääntöä noudattaen.

Tulevista hankinnosta ilmoittaminen

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti. Kilpailutuksissa kaupunki käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmä Cloudiaa. Cloudiassa tehtyjen kilpailutusten tarjouspyynnöt ja muut asiakirjat on saatavilla Cloudian tarjouspalvelusta. Pienhankinnoissa käytetään myös Cloudiaa.

Voit tutustua kaikkiin hankintapäätöksiin paatokset.vantaa.fi-sivulta.

Lisäksi Vantaan kaupunki julkaisee sivuillaan tulevista hankinnoista kilpailutussuunnitelman. Kilpailutussuunnitelmassa tulevat hankinnat ovat aikajärjestyksessä. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisin väliajoin ja jo ilmoitettuihin kilpailtuusajankohtiin saattaa tulla myöhemmin muutoksia.

Lisätietoja tarjouskilpailuista saa hankintaa valmistelevilta hankinta-asiantuntijoilta, vastuuhenkilöt on ilmoitettu kilpailutussuunnitelmassa.

Tarjouspyyntöihin vastaaminen

Tarjouspyynnöissä on ilmoitettu menettely ja määräaika tarjousten jättämisestä. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta mukaan käsittelyyn. Tarjouksen tulee sisältää kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjous on oltava voimassa vähintään tarjouspyynnössä määriteltyyn päivämäärään saakka.

Vastuullisuus hankinnoissa

Vastuullisuuteen liittyy monia näkökohtia, jotka on huomioitava sekä hankinnan valmistelun, toimittajan valinnan, että toimittajan hallinnan aikana. Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen on tärkeää, sillä kaupunki suurena hankkijana voi vaikuttaa markkinoihin ja edistää hankintapäätöksillään vastuullisempien tuotteiden ja palveluiden tarjontaa.

Vantaan kaupungin hankintoja ohjaa strategisten hankintojen tiekartta, joka yhdistää kaupungin strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamisen hankinnoilla. Tiekartta perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t) sekä ISO 20400:2017 (sustainable procurement) -standardiin.

Tiekartassa on nimetty Vantaan strategiset painopisteet hankinnoissa:

  • Hiilineutraalisuus
  • Kiertotalous
  • Innovaatiot
  • Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet hankinnoissa 
  • Yhteiskuntavastuun sosiaalinen näkökulma (työllistäminen, harmaa talous, henkilöstöpolitiikka)
  • Osallistaminen (esim. loppukäyttäjä vanhuspalveluissa) ja käyttäjän tarpeen mukaisuus
  • Lainmukaisuus ja tehokkuus

Lounasravintolarekisteri

Vantaan kaupungin tahtotilana on tukea henkilöstönsä työssä jaksamista tukemalla työpäivän aikana tapahtuvaa lounasruokailua. Tätä tavoitetta edistämään on perustettu Vantaan kaupungin lounasravintolarekisteri. Rekisteri on avoin kaikille soveltuvuusvaatimukset täyttäville lounasravintolapalveluita tarjoaville palveluntarjoajille ja rekisteriin voi liittyä jättämällä hakemuksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Rekisteriin liittymisestä tai siihen kuulumisesta ei koidu kustannuksia, mutta vähäisiä kustannuksia saattaa syntyä mahdollisten viranomaisraporttien hankkimisesta. Rekisteriin kuuluminen mahdollistaa palveluntarjoajille mahdollisuuden myydä Vantaan kaupungin henkilöstölle Vantaan kaupungin taloudellisesti tukemia (subventio) lounaita.

Yhteystiedot

Postiosoite
Vantaan kaupunki, Hankinta
PL 1300
01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite
Kielotie 14 A, 2 krs.
01300 Vantaa

Sähköposti: hankinta@vantaa.fi

Muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Avainsanat

Hankinnat