Hankinnat

Vantaan kaupunki on vastuullinen hankkija, joka toteuttaa kestäviä ja innovatiivisia hankintoja asiakasnäkökulma huomioiden. Vantaa toteuttaa laadukkaita ja taloudellisia hankintoja tervettä kilpailua edistäen. Vantaan kaupunki kilpailuttaa hankintansa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, kaupungin hankintaohjetta ja hallintosääntöä noudattaen.

Tulevista hankinnosta ilmoittaminen

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti. Kilpailutuksissa kaupunki käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmä Cloudiaa. Cloudiassa tehtyjen kilpailutusten tarjouspyynnöt ja muut asiakirjat on saatavilla Cloudian tarjouspalvelusta. Pienhankinnoissa käytetään myös Cloudiaa.

Voit tutustua kaikkiin hankintapäätöksiin paatokset.vantaa.fi-sivulta.

Lisäksi Vantaan kaupunki julkaisee sivuillaan tulevista hankinnoista kilpailutussuunnitelman. Kilpailutussuunnitelmassa tulevat hankinnat ovat aikajärjestyksessä. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisin väliajoin ja jo ilmoitettuihin kilpailtuusajankohtiin saattaa tulla myöhemmin muutoksia.

Lisätietoja tarjouskilpailuista saa hankintaa valmistelevilta hankinta-asiantuntijoilta, vastuuhenkilöt on ilmoitettu kilpailutussuunnitelmassa.

Tarjouspyyntöihin vastaaminen

Tarjouspyynnöissä on ilmoitettu menettely ja määräaika tarjousten jättämisestä. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta mukaan käsittelyyn. Tarjouksen tulee sisältää kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjous on oltava voimassa vähintään tarjouspyynnössä määriteltyyn päivämäärään saakka.

Vastuullisuus hankinnoissa

Vastuullisuuteen liittyy monia näkökohtia, jotka on huomioitava sekä hankinnan valmistelun, toimittajan valinnan, että toimittajan hallinnan aikana. Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen on tärkeää, sillä kaupunki suurena hankkijana voi vaikuttaa markkinoihin ja edistää hankintapäätöksillään vastuullisempien tuotteiden ja palveluiden tarjontaa.

Vantaan kaupungin hankintoja ohjaa strategisten hankintojen tiekartta, joka yhdistää kaupungin strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamisen hankinnoilla. Tiekartta perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t) sekä ISO 20400:2017 (sustainable procurement) -standardiin.

Tiekartassa on nimetty Vantaan strategiset painopisteet hankinnoissa:

  • Hiilineutraalisuus
  • Kiertotalous
  • Innovaatiot
  • Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet hankinnoissa 
  • Yhteiskuntavastuun sosiaalinen näkökulma (työllistäminen, harmaa talous, henkilöstöpolitiikka)
  • Osallistaminen (esim. loppukäyttäjä vanhuspalveluissa) ja käyttäjän tarpeen mukaisuus
  • Lainmukaisuus ja tehokkuus

Yhteystiedot

Postiosoite
Vantaan kaupunki, Hankinta
PL 1300
01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite
Kielotie 14 A, 2 krs.
01300 Vantaa

Sähköposti: hankinta@vantaa.fi

Lisätietoja

Tiina Ekholm

Hankinta
Hankintajohtaja
+ 358 50 381 3852

Sanna Väisänen

Hankinta
Ict-hankintapäällikkö
+358 44 044 5351

Eveliina Varis

Hankinta
Vastuullisuuskonsultti
+ 358 43 825 5458

Avainsanat

Hankinnat