Upphandlingar

Vanda stad är en ansvarsfull upphandlare, som genomför hållbara och innovativa upphandlingar till invånarnas fördel. Genom sina högklassiga och ekonomiska upphandlingar främjar Vanda en hälsosam konkurrens. Vanda stad konkurrensutsätter sina anskaffningar genom att följa den lagstiftning som gäller offentliga upphandlingar samt stadens upphandlingsanvisning och stadgesamling.

Aktuell information om kommande upphandlingar

Annonser om anskaffningar som överskrider de nationella tröskelvärdena publiceras i HILMA, en annonskanal för offentliga upphandlingar, antingen nationellt eller inom hela EU, beroende på upphandlingens värde. Vid konkurrensutsättningar använder staden det elektroniska konkurrensutsättningssystemet Cloudia. De anbudsbegäranden inför konkurrensutsättningar som gjorts i Cloudia och andra handlingar finns tillgängliga i Cloudias tarjouspalvelut. Cloudia används även för mindre anskaffningar.

Du kan bekanta dig med upphandlingsbesluten på paatokset.vantaa.fi-sidorna.

Dessutom publicerar Vanda stad en plan om kommande upphandlingar på vantaa.fi -sidorna. I konkurrensutsättningsplanen finns kommande upphandlingar i kronologisk ordning. Planen uppdateras med jämna mellanrum men det kan komma ändringar berörande konkurrensutsättningstider i planen. Mer information kan erhållas från upphandlingssakkunniga som förbereder ärenden. Deras kontaktinformation finns i konkurrensutsättningsplanen.

Ansvarsfullhet i upphandlingar

Ansvarsfullhet består av många oliga synpunkter som alla tas i beaktande både i förberedandet av upphandlingar, val av leverantörer och under avtalsperioden. Det är viktigt att ta hänsyn till ansvarsfullheten i upphandlingar eftersom staden som en betydande upphandlare kan påverka marknaden genom att köpa mera ansvarsfulla produkter och tjänster.

Vanda stads upphandlingar styrs med en vägkarta för strategiska upphandlingar som förenar stadens strategiska mål och genomförande av upphandlingar. Vägkartan grundar sig på FN:s mål för hållbar utveckling och ISO 20400:2017 -standard.

Enligt vägkartan är stadens strategiska tyngdpunkter på upphandlingar:

  • Klimatneutralitet
  • Cirkulär ekonomi
  • Innovation
  • Mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet
  • Samhällsansvarets sociala synpunkt (sysselsättning, den svarta marknaden, personalpolitik)
  • Delaktighet ( t.ex. slutanvändarna i äldreservice) och användarnas behov
  • Laglighet och effektivitet

Kontakt information

Postadress
Vantaan kaupunki, Hankinta
PL 1300
01030 Vantaan kaupunki

Adress
Kielotie 14 A, 2 krs.
01300 Vantaa

E-mail: hankinta@vantaa.fi

 

Keywords

Upphandling