Stadsfullmäktige

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutsfattande organ. Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och beslutar om budgeten. Stadfullmäktige och stadsstyrelsen väljs i kommunalvalen som ordnas med fyra års mellanrum.

Vantaan kaupunginvaltuusto marraskuussa 2021.

Vanda stadsfullmäktige i november 2021.

Vanda stadsfullmäktige 2021–2025 består av 67 medlemmar. Fullmäktigeplatserna fördelas enligt följande: Samlingspartiet 18 fullmäktigeplatser, SDP 16 platser, Sannfinländarna 11 platser, De gröna 9 platser, Vänsterförbundet 4 platser, Centern 2 platser, Kristdemokraterna 2 platser, Rörelse Nu 2 platser, SFP 2 platser och Valta kuuluu kansalle 1 plats.

Torsdagen före stadsfullmäktiges sammanträde ordnas stadsfullmäktiges informationsmöte och frågetimme. Vid informationsmötet ges mer detaljerade presentationer av ärenden som fullmäktige beslutar om vid sammanträdet. Därutöver kan övriga aktuella ärenden behandlas. Informationsmötena avslutas ofta med en frågetimme, under vilken ledamöterna har möjlighet att ställa frågor till tjänsteinnehavare och direktörer.

Stadsfullmäktiges sammanträden och informationsmöten är öppna för allmänheten. Invånarna är välkomna att följa med diskussioner och beslutsfattande på plats. Från och med 2013 är det också möjligt att följa med fullmäktiges sammanträden och informationsmöten via webbsändningar på Vandakanalen.

Kommunallagen betonar fullmäktiges starka ställning och övergripande ansvar för kommunens verksamhet och ekonomi. I fullmäktiges uppgifter ingår ansvar för kommunens strategiska beslutsfattande, bl.a. utforming av och riktlinjer för verksamhetens långsiktiga målsättningar (kommunallagen § 14).

Fullmäktigemotioner

Fullmäktigeledamöter och fullmäktigegrupper har rätt att väcka motioner i frågor som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. Stadsstyrelsen ska bereda ett svar senast inom ett halvt år från det att motionen lämnats in. Motioner som undertecknats av minst 15 fullmäktigeledamöter ska delge den till stadsfullmäktige för information.

More information

Matias Takala

Ansvarig förvaltningssakkunnig
043 8259583 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Eeva Jokinen

Förvaltningssakkunnig
050 596 9615 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Janne Toivonen

Förvaltningssakkunnig
040 193 8742 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Birgit Isotalus

Förvaltningssekreterare
050 318 1628 paatosvalmistelu@vantaa.fi

Keywords

FullmäktigeBeslut