Deltagande i detaljplaneringen

Utarbetande av detaljplanen är en process i flera etapper i vilken bland annat områdets invånare och företag har möjlighet att delta i. Planeringsarbetet inleds med att ett program för deltagande och bedömning tas fram.

Ihmisiä tutkimassa kaavoituksen pienoismallia.

De delaktiga har möjlighet att delta i detaljplaneringen genom att ta ställning tll planerna. Delaktiga är de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan komma att påverkas väsentligt av planen, till exempel invånare i stadsdelen eller närområdet, företag och arbetstagare, markägare, invånarföreningar och andra föreningar liksom myndigheterna.

Detaljplanläggningen börjar

Det är markägaren eller staden som ansöker om detaljplan eller ändring av detaljplanen. Sökande bör kontakta områdesarkitekten innan ansökan om detaljplan eller detaljplaneändring lämnas in. Det är förtroendemännen som beslutar om en ny generalplan ska utarbetas.

Arbetet med detalj- och generalplanen ska godkännas i planläggningsprogrammet. En planöversikt sammanställs utgående från planläggningsprogrammet. Planläggningsöversikten innehåller planens namn, en kort beskrivning och handläggningsskedet. Planläggningsöversikten publiceras i stadens invånartidning som delas ut till alla hushåll i Vanda. Läs mer om Vandas invånartidning.

I början av planläggningen görs det upp en plan som kallas deltagande- och utvärderingsplan (OAS). Den omfattar en beskrivning av planläggningens utgångspunkter och mål och en bedömning av vilka konsekvenser planläggningen har. Dessutom informeras om hur beredningen och beslutsfattandet framskrider och om deltagande i planläggningen. I programmet för deltagande och bedömning uppges också hur informationen om hur planläggningen framskrider.

Det behövs ofta utredningar till stöd för planläggningen till exempel buller, trafik- och naturutredningar.

Förslag

Förutom stadsplaneringen deltar även övrig branschpersonal i arbetet med detaljplanen, till exempel personalen för kommunal teknik och företagstjänster liksom företrädare för stadens olika sektorer. I arbetet deltar markägare jämte företrädare, till exempel arkitektbyrån som verkar som konsult.

Utifrån de åsikter som lämnats in om planen för deltagande och bedömning och de preciserade uppgifterna utarbetas ett förslag till detaljplan.

Över betydande planer tas utkast fram. Utkastet till plan framskrider på samma sätt som förslaget till detaljplan. Från stadsplaneringsnämnden går planen vidare till stadsstyrelsen. Styrelsen lägger fram planen för påseende och det är möjligt att lämna in anmärkningar och utlåtanden om den. Därefter återförs planutkastet tillbaka till planeraren och arbetet fortsätter nu med planförslaget.

Förslaget lämnas till stadsplaneringsnämnden för avgörande. Förslaget kan på nytt återföras för ny beredning, det kan också bordläggas och då behandlas ärendet på följande möte, eller så kan förslaget godkännas. Efter att planen antagits föreslår stadsplaneringsnämden för stadsstyrelsen att planförslaget läggs fram. Nämnden kan också själv lägga fram planförslaget till påseende. Då har styrelsen möjlighet att ta upp nämndens beslut i sitt övertagningsförfarande.

Planförslaget är framlagt i 30 eller 14 (detaljplaneändring med ringa verkningar) dagar. 

Godkännande

Den som bereder detaljplanen utarbetar svarosmål till utlåtanden och anmärkningar oc gör vid behov ändringar i planen. Om det görs väsentliga ändringar läggs förslaget fram på nytt. Beslutande organ kan också återföra detaljplanen för ny framläggning.

Stadsstyrelsen godkänner svarsmålen till anmärkningar och utlåtanden. Detaljplanen godkänns av stadsfullmäktige. Stadsmiljönämnden godkänner detaljplaner av ringa betydelse.

När detaljplanen har antagits kan besvär mot den godkända detaljplanen lämnas in under en period på 30 dagar.

Ikraftträdande

Det är möjligt att lämna in besvär mot detaljplanen till Helsingfors förvaltningsdomstol i en månad och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Om besvär inte lämnas in mot det godkända beslutet träder detaljplanen i kraft efter besvärstiden genom en kungörelse på stadens webbplats.

Om det har lämnats in besvär om detaljplanen träder detaljplanen i kraft om besvären avvisas. Då träder detaljplanen i kraft genom en kungörelse som publiceras först efter domstolsbehandlingen.

Efter ikraftträdandet inleds planeringen för planens genomförande.