Information om jordmånen för byggare

Etiketter

StadsplaneringByggandeArbete och näringar

Du kan beställa gamla grundundersökningar och uppgifter om jordmånen i Vanda av staden. Jordmånsfaktorerna bör beaktas redan när du köper en tomt eftersom jordmånsförhållandena kan ha en betydande inverkan på bygglösningar och kostnader.

Kasa kiviä työmaalla.

På grund av den varierande jordmånen i Vanda kan det på samma byggplats förekomma både berg och mjuk lera i flera meters djup. Jordmånens egenskaper påverkar omständigheter som du ska ta hänsyn till när du bygger, till exempel valet av fundament.

Grundundersökningar

Med grundundersökning avses en analys av egenskaperna i jordmånen på området där du ska bygga. Utifrån resultaten av undersökningarna utarbetas en grundläggningsplan eller ett geotekniskt utlåtande.

Grundundersökningarna omfattar vanligtvis beroende jordmånen och den kommande konstruktionen borrningar, provtagning, provgropar och fastställande av grundvattensytan. De vanligaste typerna av borrningar är: pressborrning, pressreflektorborrning, vingborrning och bergborrning.

Antalet grundundersökningar som krävs beror på platsens komplexitet och omfattning. Undersökningspunkter ska åtminstone anläggas i den kommande byggnadens hörn, i fråga om småhus. Innan undersökningen utförs lönar det sig att ta reda på vilka uppgifter om grundundersökningar det finns i stadens kundservice.

Vanda stad genomför nya markundersökningar endast för stadens egna objekt. Stadens enhet för geotjänster deltar inte i planeringen av privata projekt eller i privata grundundersökningar.

Utredning av grundläggningsmetoden

Enligt inrikesministeriets byggbestämmelsesamling ska byggnadsgrundens art vanligtvis utredas på förhand i samband med varje byggprojekt som förutsätter byggtillstånd.

Grundläggningsmetoden kan endast bestämmas tillförlitligt på basis av en ordentlig grundundersökning av den specifika byggplatsen och en grundläggningsplan som utarbetats utifrån undersökningen. I praktiken kommer detta alltid att kräva nya jordmånsundersökningar av den som ska bygga och en plan som en sakkunnig aktör utarbetar utifrån undersökningarna.

Grundläggningsmetoden bestäms vanligtvis av en grundläggningsplanerare som specialiserat sig på planeringen av grundläggning. Listan över kvalificerade planerare finns på FISE:s webbplats.

Syftet med grundläggningen är att överföra belastningen som uppstår i konstruktionerna till jorden eller berget så att konstruktionen håller och fungerar utan att skadas under den driftstid som planerats. Byggnadens grund är ett ställe där det inte finns någon anledning att välja riskfyllda lösningar eller spara på undersökningskostnaderna. En dåligt utformad grundläggningsplan kan bli en otrevlig överraskning i byggnadsskedet och en misslyckad grundläggning leder regelbundet till att konstruktioner skadas.

De vanligaste metoderna för grundläggning är med grundmur på mark eller berg eller pålgrundläggning. Pålgrundläggning är vanligtvis den bästa grundläggningsmetoden på lera och mjuk mark där det bärande jordlagret ligger djupt. Som pålar används vanligtvis stödpålar av stål eller armerad betong som slås in i det bärande markskiktet eller ända fram till bergsytan.

Vid grundläggning med pålar används vanligtvis bärande bottenbjälklag och krypyutrymme. Kryputrymmets ventilation och fuktkontroll måste planeras noggrant.

Beställning av jordinformation

Materialet som kan beställas av staden kan innehålla grundundersökningsuppgifter och uppgifter om grundvattnet samt jordmånskartor. Det är också möjligt att få allmän information om grundläggningsmetoder och andra utredningar som behövs i anslutning till jordmånen.

Förutom utgångsmaterialet ska den som bygger alltid låta utföra jordmånsundersökningar och utredningar för den specifika byggplatsen. Markfaktorer bör beaktas som en av de faktorer som påverkar kostnaderna redan vid markköpet eller senast när byggnader placeras på platsen och byggnaderna grundläggningsmetoder utreds.

Andra tjänster

More information

Vandas geotjänster

Gamla grundundersökningar och jordmånsdata
geopalvelut@vantaa.fi

Du kan beställa gamla grundvattenundersökningar, grundvattenmätningar och jordmånsdata via geotjänsternas gemensamma e-postadress.