Rapporteringskanal för misstänka överträdelser

Vanda stad har som mål att främja en öppen och transparent verksamhetskultur. Staden ställer sig all-varligt till alla slags misstänkta överträdelser. Rapporteringskanal för misstänka överträdelser publiceras den 1 april 2023.

Via rapporteringskanal för misstänkta överträdelser kan vem som helst rapportera vilken som helst misstanke om en överträdelse som rör Vanda stad, Vantaan tilapalvelut Vantti Oy, VTK Kiinteistöt Oy, Mercuria Kauppaoppilaitos Oy samt andra mindre bolag som staden äger. Vantaan Energia Oy och VAV-koncernen har egna rapporteringskanaler för misstänkta överträdelser.

Misstänkta överträdelser kan till exempel handla om överträdelser av lagstiftning, försummelser av interna anvisningar eller någon annan oetisk verksamhet. Rapporten kan gälla till exempel en tjänsteinnehavare, arbetstagare, förtroendevald eller serviceproducent och den kan röra exempelvis upphandlingar, avtal, beslutsfattande, understöd och olika slags tjänster.

Hur görs en rapport i rapporteringskanalen?

Rapporteringskanal för misstänka överträdelser publiceras den 1 april 2023.

Hur handläggs rapporten?

Rapporten handläggs av Vanda stads interna revision. Endast personalen inom den interna revisionen har åtkomst till uppgifterna i rapporten. Uppgifterna i rapporten är belagda med sekretess. Rapporten handläggs alltid opartiskt, oberoende och konfidentiellt. Vid behov kan den interna revisionen ta hjälp av experter för att utreda rapportens riktighet. I allvarliga fall kan överträdelsen överföras till polisen för undersökning. 

Den rapporterande personen får senast inom tre månader besked om att rapporten har mottagits, hur ärendet har avgjorts eller vilka åtgärder som vidtagits baserat på rapporten.

Hur behandlas personuppgifter?

Personuppgifter för den rapporterande personen, föremålet för rapporten och andra personer som nämns i rapporten är sekretessbelagda såsom föreskrivs i lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser. Behandlingen av personuppgifter beskrivs närmare i informationsdokumentet om be-handling av personuppgifter.  

Annat att beakta

Du kan även lämna rapport telefonledes till revisionsdirektören Pentti Asumus, tfn 040 070 1970 eller skicka e-post direkt till fornamn.efternamn@vantaa.fi .
Rapporteringskanalen är endast avsedd för rapportering av misstänkta överträdelser. Om du vill ge (kund)respons på stadens verksamhet, vänligen använd den allmänna responskanalen.

Rapporteringskanalen får inte används för osakliga ändamål. Den som avsiktligt rapporterar felaktiga uppgifter kan ställas inför straffrättsligt ansvar.

Skydd av den rapporterande personen 

Rapporteringskanalen för misstänkta överträdelser grundar sig på lagen om skydd för personer som rap-porterar om överträdelser som trädde i kraft 1.1.2023. Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser ger i vissa situationer skydd för den rapporterande personen och förhindrar repressa-lier mot den rapporterande personen från arbetsgivarens sida. Arbetsgivaren kan till exempel inte för-sämra anställningsvillkoren för den rapporterande personens tjänsteförhållande eller permittera den rapporterande personen till följd av rapporten. På justitieministeriets sida om skydd för personer som rapporterar om överträdelser finns närmare information om i vilka situationer skydd kan fås.

More information

Pentti Asumus

Vanda stad 040 070 1970 pentti.asumus@vantaa.fi

Keywords

AdministreringDataskyddBegärande av data