Behandling av personuppgifter

EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar de uppgifter och skyldigheter som registerförarna och behandlarna av personuppgifter har. Även Vanda stad behandlar personuppgifter enligt förordningen.

Ihmisiä kannettavan tietokoneen äärellä.

Både den offentliga och den privata sektorn tillämpar EU:s allmänna dataskyddsförordning, som har varit i kraft sedan 25.5.2018, på behandlingen av personuppgifter. Målet med förordningen är att förbättra skyddet för personuppgifter, svara på nya dataskyddsfrågor kring digitaliseringen och globaliseringen samt enhetliga dataskyddsregleringen i alla EU-länder.

Tydliga informationsdokument

EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter inte att man utarbetar en sådan register- eller dataskyddsförklaring som tidigare. Enligt förordningen ska dock de registrerade informeras om behandlingen av personuppgifterna på ett förståeligt och kompakt sätt. De tidigare register- och dataskyddsförklaringarna ersätts med informationsdokument.

Bekanta dig med Vanda stads informationsdokument

Svenskspråkiga Informationsdokumenten läggs till så småningom.

Rätt att granska uppgifterna om en själv

Den registrerade har rätt att granska hur den registrerades uppgifter behandlas hos staden. Möjlighet att granska uppgifterna har existerat redan före denna dataskyddsförordning.

Om dina uppgifter har samlats in, kan du avgiftsfritt begära en kopia om dina uppgifter. Begäran om insyn görs till Vandainfo i samband med ett personligt besök eller genom en handling som är egenhändigt undertecknad eller har bestyrkts på något annat tillförlitligt sätt. Din identitet kontrolleras i samband med att du gör begäran om insyn. Begäran om insyn som kommer in per telefon eller e-post kan inte handläggas.

Blanketter för begäran om insyn (pä finska)

Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat

Rätten tillämpas när personuppgifterna behandlas på grund av den registrerades samtycke eller avtal och behandlingen genomförs automatiskt. Överföringsrätten gäller de uppgifter i stadens register som har samlats in för att sköta frivilliga uppgifter. Överföringsrätten gäller inte de uppgifter som har samlats in i samband med utförandet av en uppgift som gäller allmänintresset eller vid utövning av offentlig makt.

Rätt till rättelse eller radering av uppgifter och att begränsa eller invända mot behandlingen

Uppgifter som antecknats felaktigt rättas eller utplånas i sin helhet såsom tidigare efter en skriftlig begäran. Den registrerade har även rätt att återkalla sitt samtycke som har utgjort grunden för behandlingen. Då kan den registrerade begära registerföraren att utplåna uppgifterna om den registrerade från systemen. Detta gäller dock inte stadens lagstadgade register.

Under tiden då begäran att rätta eller radera uppgifterna handläggs kan behandlingen av uppgifterna begränsas till denna del. Den registrerade har rätt att på grund av sin särskilda personliga situation när som helst invända mot behandlingen av registeruppgifter som gäller den registrerade. Detta gäller dock inte stadens lagstadgade register.

Rätt att få meddelande om en kränkning av dataskyddet

Om uppgifterna trots skyddet hamnar i fel händer, tar staden omedelbart åtgärder för att rätta situationen.

Staden meddelar dig om att dina uppgifter har läckt omedelbart eller senast inom 72 timmar efter att det upptäcktes, om dataläckagen kan orsaka betydlig olägenhet till dina rätter. Om dataläckagen gäller en stor grupp människor och saken inte förutsätter omedelbara åtgärder av dig, kan dataläckagen även meddelas genom ett allmänt meddelande. När det gäller överträdelser som skett vid behandlingen av personuppgifter kan ärendet alltid överföras till handläggning av dataskyddsombudsmannen.

Stadens dataskyddsansvarig övervakar att dataskyddsförordningen iakttas vid behandlingen av personuppgifter.

Mer information om dataskyddet för personuppgifter på dataskyddsombudsmannen webbplats.

Vanda databokslut

Vanda publicerar årligen ett databokslut som invånarna, beslutsfattarna och alla intresserade kan bekanta sig med. Databokslutet ger en helhetsbild på läget av behandlingen av personuppgifterna hos Vanda stad. Dessutom genomgås i rapporten hot och utvecklingsåtgärder kring behandlingen av personuppgifterna.

Keywords

DataskyddBegärande av data