Behandlingen av personuppgifter inom småbarnspedagogiken

I denna handling beskrivs det allmänt hur Vanda stad behandlar uppgifter om din familj om ditt barn deltar i småbarnspedagogiken i Vanda.

För vilket ändamål behandlas personuppgifterna?

Om du anmält ditt barn till småbarnspedagogiken i Vanda samlar Vanda stad in nödvändiga personuppgifter av dig och din familj för att kunna anordna småbarnspedagogik och utföra uppgifter i anslutning till småbarnspedagogiken (bland annat behandling av ansökningar, beslutsfattande, fastställande av klientavgifter, beviljande av servicesedel). Personuppgifter som ingår i ett register får även behandlas då det med avseende på testning av datasystem är nödvändigt, till exempel då anordnaren av småbarnspedagogik inför ett nytt datasystem. Vanda stad använder aldrig dessa uppgifter för andra ändamål, till exempel direkt marknadsföring eller kommersiella ändamål. 

Vad grundar sig behandlingen av personuppgifter på?

Behandling av personuppgifter som är nödvändiga för anordnandet av småbarnspedagogik grundar sig på fullgörande av en rättslig förpliktelse. Bilder och videor på barnet och barnets alster behandlas med stöd av ett samtycke som barnets vårdnadshavare gett och endast på det sätt som fastställs i samtycket. Samtycke ska begäras skriftligt med ett separat tillstånd för fotografering, videoinspelning och publicering. Att ge sitt samtycke är frivilligt och det kan återkallas när som helst.
Rättsliga grunder för behandlingen: 

  • EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) artikel 6, punkt 1 a och c 
  • Dataskyddslagen (1020/2018) 6 § 

Vilka personuppgifter samlas in inom småbarnspedagogiken och av vem fås uppgifterna?

För att kunna anordna småbarnspedagogik behövs till exempel barnets och vårdnadshavarnas namn, personbeteckningar och kontaktuppgifter. Vanda stad får de uppgifter som behövs i första hand från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och av barnets vårdnadshavare. Inom småbarnspedagogiken samlas det också annan information (bland annat barnets vårdtider) och handlingar som gäller barnet såsom planen för småbarnspedagogik. Vanda stad kan också be om uppgifter nödvändiga för anordnandet av småbarnspedagogik av andra myndigheter, till exempel av tidigare anordnare av småbarnspedagogik, under förutsättning att de lagstadgade villkoren uppfylls. För fastställande av klientavgifter kan Vanda stad även be om nödvändiga uppgifter av andra myndigheter (bland annat FPA, Skatteförvaltningen) om lagen medger det.

Är det obligatoriskt att lämna sina personuppgifter?

Ja. För anordnande av småbarnspedagogik förutsätts att familjen meddelar sådana nödvändiga uppgifter som begärs i ansökan och att uppgifter som samlas in under småbarnspedagogiken behandlas.

Lämnas personuppgifterna ut?

Vanda stad kan lämna ut dina uppgifter eller ditt barns uppgifter endast med ditt samtycke, eller om utlämningen av uppgifter föreskrivs i lag. Då barnet eventuellt byter vårdplats inom småbarnspedagogiken eller då barnet övergår till förskoleundervisning eller grundläggande utbildning är kommunen skyldig att överlämna uppgifter som är nödvändiga för organiseringen av verksamheten till den nya anordnaren av småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning på det sätt som föreskrivs i lagen. Dessutom har kommunen en skyldighet att överlämna vissa basuppgifter om ett barn till den nationella informationsresursen om småbarnspedagogiken (”VARDA”).

På vilket sätt är personuppgifterna skyddade?

För att garantera din familjs integritet har datasäkerheten och dataskyddet säkerställts genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Exempelvis får personuppgifterna endast behandlas av sådana personer som behöver uppgifterna för att kunna sköta sina arbetsuppgifter eller tjänsteuppdrag och endast i en sådan omfattning som krävs för att sköta en enskild arbetsuppgift. I klientdatasystemet kontrolleras detta bland annat med hjälp av logglistor. Handlingar i pappersform förvaras i stadens olika arkivlokaler på en säker plats dit ingen utomstående kan ta sig in.

Personalen har sekretess- och tystnadsplikt som fortsätter att gälla efter att arbets- och tjänsteförhållandet upphört. Också privata serviceproducenter ska i sin verksamhet följa det som i lagen föreskrivs om sekretess. Efter att klientrelationen avslutats eller servicesedelverksamheten upphört ska den privata serviceproducenten skicka erforderliga handlingar till Vanda stad för att arkiveras. Övriga handlingar överlämnar serviceproducenten i original till din familj efter att småbarnspedagogiken avslutats. Serviceproducenten sörjer för att de egna datafilerna och kopierade exemplar som erhållits förstörs. 

Överförs personuppgifter till länder utanför EU eller EES-området?

När den som behandlar personuppgifter hanterar personuppgifter för Vanda stads räkning, har det ingåtts ett avtal med vederbörande om en lämplig nivå på datasäkerheten och dataskyddet. Uppgifterna behandlas som regel endast inom EU eller EES-området, men personuppgiftsbiträdet kan överföra uppgifter också till länder utanför EU eller EES-området. En överföring är ändå tillåten endast om den uppfyller de krav som ställts på överföring i dataskyddslagstiftningen och avtalet, det vill säga krav som säkerställer en tillräcklig nivå på skyddet av personuppgifter.

Hur agerar staden om en datasäkerhetsincident inträffar?

Trots skyddet är det möjligt att personuppgifter i undantagsfall kan beröras av en datasäkerhetsincident och komma i händerna på utomstående. I sådana fall vidtar Vanda stad omedelbart åtgärder för att rätta till situationen och gör nödvändiga anmälningar till den nationella dataombudsmannen och den registrerade.  Vanda stad meddelar dataskyddsombudsmannen om incidenten omgående, utan onödigt dröjsmål, och om så är möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, såvida det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

Om incidenten sannolikt leder till att den registrerades rättigheter och friheter riskeras i hög grad underrättar Vanda stad den registrerade utan onödigt dröjsmål. I sådana fall meddelar staden de registrerade vars uppgifter berörs av datasäkerhetsincidenten om informationsläckan. Om informationsläckan gäller en stor skara människor och ärendet inte kräver omedelbara åtgärder från den registrerades sida kan informationsläckan också delges genom ett allmänt tillkännagivande.  

Hur länge förvaras uppgifterna?

Uppgifterna förvaras och förstörs i enlighet med Vanda stads datastyrningsplan. Förvaringstiderna för handlingar som fastställs i datastyrningsplanen baserar sig på lagstiftningen, Riksarkivets (f.d. Arkivverket) bestämmelser om handlingar som ska förvaras varaktigt samt Kommunförbundets rekommendationer om handlingar som ska förvaras en viss tid. När lagringstiden löper ut förstörs uppgifterna. Förvaringstiden för småbarnspedagogikens handlingar varierar, en del av uppgifterna förvaras varaktigt (bland annat planen för småbarnspedagogik från och med 1.8.2017). 

Används uppgifterna för profilering eller automatiskt beslutsfattande?

Uppgifterna används inte för profilering eller automatiskt beslutsfattande.

Vilka rättigheter har den registrerade och hur kan rättigheterna användas? Hur länge tar behandlingen av ett ärende?

Med den registrerade avses en fysisk person, vars personuppgifter behandlas. Den registrerade har, beroende på behandlingsgrund, rätt att  

  • granska vilka uppgifter som behandlas 
  • kräva rättelse av felaktiga eller inexakta uppgifter 
  • kräva att uppgifterna raderas 
  • kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas 
  • motsätta sig behandlingen av uppgifter 
  • få uppgifterna och överföra dem till en annan registeransvarig samt när som helst dra tillbaka sitt samtycke om behandlingen baseras på samtycke.

Begäran om granskning görs på en separat blankett som finns att få på webbplatsen vantaa.fi och vid Vandainfo. Om du vill utöva andra rättigheter som den registrerade har eller få närmare information om behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta kontaktpersonen som nämns i punkt 15 nedan. Förutsättningarna som anges i lagen om att utöva sina rättigheter ses över från fall till fall. Utövande av rättigheter kan förutsätta styrkande av identiteten.  

Vanda stad vidtar begärda åtgärder utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad efter att ha mottagit begäran. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Om perioden förlängs underrättar Vanda stad den registrerade om förseningen och orsakerna till den inom en månad från det att begäran mottagits. 

Kostar det att utöva den registrerades rättigheter?

I princip är det kostnadsfritt att utöva rättigheterna. Vanda stad kan ändå ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna för att vidta den åtgärd som begärts eller vägra att tillmötesgå begäran, om den registrerades begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig och på grund av att begäran är av repetitiv karaktär. Om en avgift tas ut för att vidta den begärda åtgärden, kontaktar Vanda stad den som framfört begäran innan åtgärden vidtas. Om Vanda stad vägrar att tillmötesgå begäran, ska staden skriftligen underrätta den som framfört begäran om orsakerna till vägran samt informera om möjligheterna att föra ärendet till dataombudsmannen för behandling och använda andra effektiva rättsskyddsmedel.

Hur kan jag söka ändring hos en tillsynsmyndighet?

Om du misstänker att dina personuppgifter behandlas på olagligt sätt kan du överklaga hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat i EU där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där du anser att intrånget har begåtts. I Finland är det dataombudsmannen som är tillsynsmyndighet. Närmare information och anvisningar om hur du kan söka ändring får du på webbsidorna hos dataombudsmannens byrå och av telefonrådgivningen: 

Dataombudsmannens byrå / www.tietosuoja.fi 
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors 
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors 
E-post: tietosuoja(at)om.fi  
Telefon (växel): 029 566 6700 
Telefon (rådgivning och information för privatpersoner): 029 566 6777 

Var kan jag be om närmare information och vem är registeransvarig?

Närmare information om behandlingen av personuppgifter får du av kontaktpersonen som anges nedan. Vänligen beakta att e-post inte är säkert när det gäller behandling av personuppgifter, så därför ska du inte exempelvis skicka din personbeteckning eller känsliga uppgifter med e-post. 

Kontaktperson 
Jaana Laitio, planerare, småbarnspedagogiken 
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi 
tfn 040 513 8604 
 
Nämnden för fostran och lärande inom Vanda stad fungerar som registeransvarig. Kontaktuppgifter till den som är registeransvarig och dataskyddsansvarig i Vanda stad finns här nedan: 
 
Registeransvarig                      
Vanda stad                     
Nämnden för fostran och lärande                 
FO-nummer 0124610-9             
Stationsvägen 7, 01300 Vanda             
 
Dataskyddsansvarig 
tietosuojavastaava@vantaa.fi 
tfn 040 071 3358 
 
Registraturen
Postadress: PB 1100, 01030 Vanda stad 
Besöksadress: Vandainfo i Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2 vån., 01300 Vanda 
Telefon (växel): 09 839 11 
Fax 09 8392 4163, e-post:  kirjaamo(at)vantaa.fi    

Keywords

DataskyddDaghem