Understöd för främjande av välfärd och hälsa

I Vanda beviljas understöd till organisationer, sammanslutningar eller verksamhetsgrupper vars verksamhet främjar Vandabornas välfärd och hälsa.

I Vanda beviljas understöd för att främja välfärd och hälsa till organisationer, sammanslutningar eller verksamhetsgrupper vars verksamhet främjar Vandabornas välfärd och hälsa. Dessa understöd är verksamhetsunderstöd för främjande av välfärd och hälsa och verksamhetsunderstöd för aktörer som utför samhällsnyttigt arbete. Vid beviljandet av understödet fäster man avseende vid att den verksamhet som understöds är förenlig med stadens strategiska mål och värderingar. Båda understöden ansöks i februari varje år. När understödsbeslutet bereds samarbetar man med välfärdsområdet. Understöd för samma verksamhet kan endast fås antingen av välfärdsområdet eller kommunen.

Verksamhetsunderstödet för främjande av välfärd och hälsa

Med verksamhetsunderstödet för främjande av välfärd och hälsa stöder man i första hand verksamhet som minskar välfärdsskillnaderna i Vanda. Verksamhetsunderstödet är avsett för en organisations basverksamhet, såsom upprätthållande av klubb- och organisationsverksamhet som riktar sig till Vandabor.

Syftet med understöden är att främja välfärd, hälsa och delaktighet samt förebygga marginalisering och främja integrationen. Verksamheten ska därutöver basera sig på principerna för hållbar utveckling och främjande av jämställdheten mellan könen och likabehandlingen av alla människor.

Understödet avsett för främjande av välfärd och hälsa kan beviljas folkhälsoorganisationer, patientorganisationer, handikapporganisationer, barnskyddsorganisationer, organisationer verksamma inom missbrukararbetet, seniororganisationer, organisationer verksamma inom ungdomsfostran, organisationer för arbetslösa och andra organisationer, föreningar eller oregistrerade verksamhetsgrupper som genom sin verksamhet främjar välfärd och hälsa.  Organisationer, sammanslutningar eller verksamhetsgrupper som omfattas av Vanda stads avtal om köpta tjänster kan inte få ovan nämnda understöd.

Understöd kan beviljas en organisation, en sammanslutning eller en verksamhetsgrupp som utövat verksamhet minst en hel räkenskapsperiod. Det beviljade anslaget kan täcka högst 90 % av kostnaderna för den verksamhet som understöds.

Om en organisation inte har Vanda som hemort ska det bevisas att understödet används för Vandabor.

Understöd för aktörer som utför samhällsnyttigt arbete

I Vanda beviljas också verksamhetsunderstöd för organisationer, sammanslutningar och verksamhetsgrupper som utför samhällsnyttigt arbete. Verksamheten som understöds ska för sin del komplettera stadens egna tjänster. Med understödet i fråga stöder man i första hand verksamhet som minskar välfärdsskillnaderna i Vanda. 

Understöd för aktörer som utför samhällsnyttigt arbete kan beviljas en sökande i enlighet med följande kriterier:  

  • Verksamheten stärker på ett särskilt betydelsefullt sätt Vandabornas välfärd, och avsaknaden av denna verksamhet försämrar klart målgruppens möjligheter att klara av vardagen.  
  • Verksamheten kompletterar på ett betydelsefullt sätt stadens egen serviceproduktion och staden producerar inte motsvarande service;  
  • Verksamheten som understöds är främst serviceverksamhet som riktar sig till vissa specialgrupper i Vanda. 
  • Aktören har utöver stadens understöd egen medelanskaffning eller annan offentlig finansiering samt avlönad personal.

More information

Keywords

Bidrag