Stöd för lärande

Etiketter

UtbildningBarnfamiljerInvandrareUngaElever

Målet med lärandet och skolgången i Vanda är att varje elev känner att hen gör framsteg, utvecklas i sitt lärande och upplever sig vara en del av skolgemenskapen.

Opettaja osoittaa oppilaan kirjan sivua.

I första hand är det elevens närskola som ger det stöd för lärande och skolgång som eleven behöver. Elevens stöd planeras alltid i samarbete med eleven och vårdnadshavaren. Utöver den egna läraren deltar vid behov också andra lärare och elevvårdspersonal i planeringen.

Alla vuxna i skolan stöder elevernas välmående och skolgång. Kontakta elevens lärare om oro uppstår.

Stöd enligt elevens behov

Elevens stöd för lärande och skolgång grundar sig på modellen för trestegsstödet. Eleven kan ha allmänt stöd, intensifierat stöd eller särskilt stöd.

Stödformer är till exempel stödundervisning, specialundervisning på deltid, tolknings- och biträdestjänster samt särskilda hjälpmedel. Dessa stödformer kan användas på alla tre nivåerna av stöd, antingen enskilt eller samtidigt så att de kompletterar varandra.

Stödet ska vara flexibelt och anpassas enligt behovet av stöd. Stödet ska ges så länge, på den nivå och i den form som det behövs. Stödet granskas och justeras minst en gång per läsår.

Trestegsstödet

Det stöd eleven behöver kan variera under skolgången och därför är det viktigt att stödformerna och undervisningsarrangemangen alltid planeras utgående från elevens behov.

Samarbete mellan hem och skola möjliggör att eleven får rätt stöd under rätt tidpunkt. När stödet planeras beaktas alltid elevens helhetssituation. Genom att göra planer i samråd med vårdnadshavarna säkerställer man att uppgifter elevens stödbehov och undervisningsarrangemang finns både i skolan och hemma. Dokument som berör elevens stöd finns i Wilma.

Stödformer är exempelvis stödundervisning, specialundervisning på deltid, flexibla undervisningsarrangemang, biträdestjänster och elevvårdens tjänster.

Begrepp och definitioner inom stöd för lärande

Pedagogiska dokument

Elevens pedagogiska dokument hittas i Wilma.

Förberedande undervisning

Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen är avsedd för sådana elever som nyligen flyttat till Finland och som ännu saknar tillräckliga språkkunskaper för att kunna studera på svenska.

Under den förberedande undervisningen får eleverna bekanta sig med skolgång i Finland samt lära sig att studera på svenska. Det främsta målet med undervisningen är att eleven lär sig det svenska språket. Förberedande undervisning ges i ett år, varefter eleven övergår till en vanlig undervisningsgrupp.

Förberedande undervisning ges i elevens närskola och eleverna är integrerade i allmänundervisningens grupper. Ifall det är ändamålsenligt kan förberedande undervisning ges i en åldersblandad grupp.

Keywords

Stöd för lärandeGrundskolor