Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Vantaalla oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen tavoitteena on, että jokainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia, edistyy oppimisessaan ja tuntee kuuluvansa kouluyhteisöönsä.

Opettaja osoittaa oppilaan kirjan sivua.

Kuva: Sercan Alkan

Millaista tukea oppimiseen saa lähikoulussa?

Vantaalla oppilaan tarvitsema tuki järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa erilaisin joustavin järjestelyin. Tuen järjestelyissä tehdään yhteistyötä oppilaan oman opettajan, kaikkien oppilasta opettavien opettajien sekä tarvittaessa avustavan henkilöstön kanssa. Oppilas voi saada oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä tukea laaja-alaiselta erityisopettajalta, joka antaa osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena.

Oppilashuolto perusopetuksessa

Oppilashuolto tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Kouluhyvinvointiin vaikuttavat kouluympäristön turvallisuus ja terveys sekä riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Oppilashuoltotyö on mm. oppilaiden kohtaamista, kannustamista, auttamista ja oppilaiden osallisuuden vahvistamista. 

Vaativan erityisen tuen ryhmät

Oppilaan tuen tarpeen edellyttäessä, voidaan hänen opiskelunsa järjestää kaupunkitasoisessa pienryhmässä, joita ovat

Pienryhmässä oppilaat voivat opiskella samalla luokalla tai luokassa voi olla eri luokka-asteiden oppilaita.

Valmistava opetus

Valmistavaa opetusta tarjotaan lapsille ja nuorille, jotka eivät osaa riittävästi suomen kieltä voidakseen opiskella suomenkielisessä opetusryhmässä. Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskellaan suomen kieltä sekä koulussa opetettavia oppiaineita oppilaan taitotasojen mukaisesti.

Avustajapalvelut

Koulunkäyntiavustajat ja oppilashoitajat tukevat oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä koulupäivän aikana sekä työskentelevät iltapäivisin iltapäiväkerhoissa ja vammaisten lasten päivätoiminnassa.

Apuvälineet

Oppilas voi saada erilaisia apuvälineitä helpottamaan koulunkäyntiä ja oppimista. Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa. 

Koulujen esteettömyystiedot löytyvät koulujen kotisivuilta.

Avainsanat

Oppimisen tukiPeruskoulut