Turvallisuussuunnitelma

Asiasanat

TurvallisuusAsukkaat

Vantaan kaupungin turvallisuustasoa parannetaan kaupungin yhteisöllisyyttä tukemalla ja kaupungin ja muiden viranomaisten yhteisillä, turvallisuusriskejä ennalta ehkäisevillä toimilla. Sosiaalisesti eheä kaupunki ja turvallisuutta tekevä yhteistyöverkosto ovat vantaalaisen turvallisuuden perusta.

Vantaan turvallisuussuunnittelua ohjaavat turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset. Tarkoituksena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia sekä häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta.

Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma laaditaan kaupunginjohtajan asettamassa turvallisuussuunnittelun ohjausryhmässä ja hyväksytään kaupunginhallituksessa. Se on toistaiseksi voimassa oleva julkinen asiakirja, jonka päivitys tehdään aina uuden valtuustokauden alussa, jotta turvallisuussuunnitelma vastaa valtuustokauden strategisiin tavoitteisiin.

Turvallisuussuunnitelma ei pidä sisällään kaupungin sisäisen turvallisuuden ja varautumisen kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaa ja valmiussuunnittelua. Toimenpiteiden toteutumisen seuranta, arviointi ja tarkastelu tehdään vuosittain. Vuosittaisen raportoinnin kautta voidaan tarkastella ja määritellä yksityiskohtaisemmat kohteet vuodeksi kerrallaan. Turvallisuussuunnitelma toimeenpannaan osana toimialojen toiminnan ja talouden suunnittelua. Toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan normaalien johtamisrakenteiden kautta.

Turvallisuussuunnitelmassa on kaksi koko suunnitelman läpileikkaavaa päämäärää:

 1. Hyvä turvallisuusjohtaminen: kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa. Turvallisuusjohtaminen on tärkeimmillään osa arkirutiineja ja siten työpaikan turvallisuuskulttuuri.
 2. Sukupuolitietoisuus ja sukupuolitietoinen budjetointi: tämä tarkoittaa palvelujen sisältöjen, tosiasiallisen käytön ja resursoinnin arviointia osana talousarviotyötä sen arvioimiseksi, toteutetaanko palveluja kaikkia sukupuolia syrjimättömällä tavalla (välillinen syrjintä). Julkiset palvelut tulee resursoida oikeudenmukaisesti ja jossakin palvelussa voi olla tarvetta sukupuolitietoiselle muutokselle tai positiiviselle erityiskohtelulle.

Turvallisuussuunnitelman teemat ja painopisteet ovat:

Lähisuhdeväkivalta

 •  Ennalta ehkäisy, varhainen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen
 •  Naisiin kohdistuva väkivalta
 •  Haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät

Nuoriso

 •  Syrjäytymisen ehkäisy ja ennaltaehkäisevä työ
 •  Koulutuksen ja harrastusten merkitys turvallisuuden näkökulmasta
 •  Väkivalta ja päihteet

Päihteet

 •  Sosiaali- ja terveydenhuollon oikea-aikaiset palvelut
 •  Asumispalvelut
 •  Ehkäisevä päihdetyö
 •  Yhteistyö eri toimijoiden välillä

Liikkumisen turvallisuus

 •  Liikenneympäristön turvallisuus
 •  Joukkoliikenteen turvallisuus
 •  Asenteet ja osallistaminen

Turvallisuussuunnitelma 2021

Suunnitelma on hyväksytty Vantaan kaupunginhallituksessa 1.11.2021.

Avainsanat

Suunnitelmat