Muutoksenhaku kunnan päätöksiin

Kunnan päätöksiin tyytymättömällä kuntalaisella on muutoksenhakuoikeus kunnan päätöksiin. Päätöksestä riippuen muutoksenhakukeinona on yleensä joko oikaisuvaatimus tai kunnallisvalitus.

Suomen lakikirja ja päätöksentekoon käytettävä nuija.

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään kunnanhallitukselle, jos päätöksen on tehnyt kunnanhallitus, kunnanhallituksen jaosto tai sen alainen toimielin, luottamushenkilö tai viranhaltija. Oikaisuvaatimus tehdään lautakunnalle, jos päätöksen on tehnyt lautakunta tai sen alainen viranomainen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen.

Kaupunginvaltuuston päätökseen tyytymättömällä on mahdollisuus hakea muutosta päätökseen kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeuteen. Lisäksi kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenäpäivänä siitä, kun päätös on postitettu tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenenkatsotaan saaneen tiedon päätöksestä sinä päivänä kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä verkossa Oma Vantaa -palvelussa. Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löydät päätöksestä.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen tai hankintaoikaisun myös kirjallisena osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
puh. 09 8392 2184
sähköposti: kirjaamo@vantaa.fi
virka-aika klo 8.15–16

Hallintokantelu

Viranomaisen, siihen palvelussuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle. Hallintokantelu tehdään kirjallisesti. Valvovan viranomaisen suostumuksella kantelun saa tehdä suullisesti.

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. Kantelun seurauksena valvova viranomainen voi kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai saattaa tämän tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. Valvottavalle voidaan antaa myös huomautus. Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintovalitus tai kunnallisvalitus toimitetaan kirjallisesti osoitteeseen:

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 02 9564 2000
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
virka-aika klo 8–16.15

Avainsanat

HallintoPäätöksetOsallisuus