Konserniyhteisöt

Vantaan kaupunkikonserniin kuuluu emokaupungin lisäksi noin 50 yhteisöä. Tähän lukuun sisältyvät tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät. Kaupunkikonsernista puhutaan silloin, kun käsitellään peruskaupungin lisäksi omistuksia kaupungin ulkopuolisissa yhteisöissä.

VAV-konsernin logo rakennuksen seinässä. VAV on Vantaan kaupungin  omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja.

VAV on Vantaan kaupungin tytäryhteisö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja.

Vantaan kaupungin konserniohjausta ohjaavat kaupunginvaltuuston hyväksymät

  • konserniohje ja
  • konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleinen osa

sekä konsernijaoston hyväksymä

  • hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje (CG-ohje).

Kaupungin suurimpien tytäryhteisöjen raportit sisältyvät myös kaupunkitasoisiin raportteihin.

Tytäryhteisöt

Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain mukainen määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö.

Tytäryhteisöille on hyväksytty yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joissa määritellään kunkin konserniyhteisön asema kaupungin palvelutuotannon järjestämisessä sekä yhteisön tarkoitus kaupunkikonsernin näkökulmasta.

Voit tutustua kunkin yhteisön omistajapoliittisiin linjauksiin yhteisön nimeä klikkaamalla. Omistajapoliittiset linjaukset esitellään pdf-tiedostona.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt ovat yhteisöjä, jotka eivät kuulu tytäryhteisöinä konserniin, mutta joissa kaupungilla on merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa. Tämä tarkoittaa vähintään 20 prosentin omistusta osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta ja 20–50 prosentin omistusta yhteisön äänimäärästä.

Osakkuusyhteisönä pidetään myös yhteisöä, johon kaupungilla yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisön tai kaupungin tytäryhteisöllä yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on edellä mainittu merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta.

Kuntayhtymät

Kaupunki tuottaa osan peruspalveluistaan kuntayhtymien kautta. Osa kuntayhtymistä perustuu lainsäädäntöön ja osa vapaaehtoisuuteen. Toiminta kuntayhtymissä painottuu tuotettaviin palveluihin.

Vantaan kaupunki on mukana seuraavissa kuntayhtymissä:

Säätiöt

Vantaan kaupungilla ei ole yhtään säätiötä tytäryhtiöstatuksella, mutta kaupunki on mukana Heurekaa ylläpitävässä Tiedekeskussäätiössä sekä rahoittajana että sen hallintoelimissä. 

Kaupunki ei yleisten omistajapoliittisten linjausten mukaan lähtökohtaisesti osallistu uusien säätiöiden perustamiseen. Kaupunki on tällä hetkellä mukana säätiöissä, jotka harjoittavat yleishyödyllistä toimintaa eikä muita organisointitapoja ole ollut säätiötä perustettaessa mahdollista käyttää. 

Avainsanat

HallintoTalous