Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Asiasanat

AsukkaatYhteistyökumppanit

Vantaan kaupunki on sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjimättömiin toimintatapoihin. Tämä on määritelty myös kaupungin strategiassa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään kaikessa Vantaan päätöksenteossa ja kaikissa palveluissa.

Asiakkaita vammaisneuvonnan pisteellä.

Sukupuolten tasa-arvo ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ovat ihmisoikeuksia. Niillä on vahva suoja laissa ja useissa kansainvälisissä sopimuksissa. Suomessa ne ovat perustuslakiin kirjattuja perusoikeuksia.

Vantaa on jo pitkään tehnyt monipuolista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Se on tietoista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus huomioidaan arkisena osana kaupungin päätöksentekoa, kehittämistä ja palveluntuotantoa. Poliitikot, luottamushenkilöt ja kaupungin työntekijät ovat kaikki mukana edistämässä myönteistä kehitystä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kaupungin työssä

Käsitteitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus käytetään eri yhteyksissä eri tavoilla. Tutustu siihen, mitä käsitteet merkitsevät Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelma

Vantaan kaupunginhallitus on 28.2.2022 hyväksynyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelman kuluvalle strategiakaudelle. Kaupunkitasoinen suunnitelma huomioi muun muassa lakien kunnalliselle toiminnalle asettamat vaatimukset ja suunnitteluvelvoitteen. Suunnitelman perusteella toimialat ja palvelualueet jatkavat kukin omaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluaan.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on kolme osaa:

Osa 1: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyömme kehykset

Osassa asetetaan perusta, jolle kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö rakentuu. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä avataan muun muassa käymällä läpi asiaan liittyviä käsitteitä ja velvoitteita. Lisäksi selitetään, miksi on tärkeää erottaa toiminnallinen (eli päätöksenteko ja palvelut) sekä henkilöstöpoliittinen työ ja suunnittelu toisistaan.

Osa 2: Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Toiminnallinen tasa-arvotyö tarkoittaa suunnittelua, toimenpiteitä ja arviointia, jonka tavoitteena on sukupuolten syrjimättömyys päätöksenteossa ja palveluissa sekä sukupuolten tasa-arvon edistäminen päätöksenteon ja palvelujen avulla.

Osassa 2 esitellyt tavoitteet ja toimenpiteet kiteytettynä:

Osa 3: Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Vantaan kaupungin henkilöstön keskinäistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävässä henkilöstöpoliittisessa suunnittelussa käsitellään muun muassa rekrytointia, palkkatasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja monimuotoisuutta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelman kolmas osa kuvaa Vantaan kaupungin henkilöstöpoliittisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön rakenteet sekä miten kaupungilla edistetään henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ennaltaehkäistään syrjintää.

Työnantaja (Vantaan kaupunki) ja kaupungin pääluottamusmiehet ovat laatineet tämän osan yhteistoiminnassa. Kaupunginhallitus merkitsi 28.2.2022 suunnitelman osan 3 tiedoksi.

Lataa suunnitelma

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelma strategiakaudelle 2022-2025(pdf, 2.44 MB)

Avainsanat

Tasa-arvoYhdenvertaisuusVastuullisuus