Vaihtoehtoja Vantaan perusopetuksessa

Asiasanat

KoulutusOppilaat

Vantaa tarjoaa oppilaille monia erilaisia tapoja oppia ja opiskella.

Vantaalla on mahdollista opiskella mm. englannin kielellä, ruotsin kielikylpyopetuksessa, musiikkiluokalla, montessoriopetuksessa, TEPPO-oppilaana tai osallistua Urhea-yläkoulutoimintaan.

Englanninkielinen opetus

Oppilas voi käydä opintonsa kokonaan englannin kielellä. Englanninkielen opetus on heille, joiden äidinkieli on englanti, tai heille, joiden englannin kielen taito on riittävä opinnoista selviytymiseen.

Ruotsin kielikylpyopetus

Kielikylpyluokilla suomenkieliset lapset opiskelevat suuren osan opinnoistaan ruotsin kielellä. Suomenkielistä opetusta on 1.-2. luokilla vain pari tuntia viikossa, mutta sen osuus kasvaa ylemmille luokille siirryttäessä.

Montessoriopetus

Montessoriopetus on opetusmenetelmä, jossa toiminnallinen oppimateriaali mahdollistaa oppijan yksilöllisen ja kiireettömän etenemisen. Työskentelytapa lisää yhteisöllisyyttä ja kasvattaa oppijaa ryhmän aktiiviseksi jäseneksi. 

Musiikkiluokat 3-9 luokille

Musiikkiluokkaopetus alkaa kolmannelta luokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan, vaikka koulu voi välillä vaihtuakin. Musiikkiluokille otetaan oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita musiikista ja joilla on edellytykset musiikin opiskeluun.Vantaalla on musiikkiluokkia useissa kouluissa eri puolilla kaupunkia.

Työelämäpainotteinen opetus (TEPPO)

Työelämäpainotteinen perusopetus tekee työelämän tutuksi jo peruskoulussa. Työelämäpainotteisen perusopetuksen opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla ja opetus koululla. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden työelämätaitoja, luodaan joustavia opiskelupolkuja ja monipuolistetaan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Urhea-toiminta

Urhea-toiminta vantaan kouluissa tukee urheiluseuroissa tavoitteellisesti urheilevien lasten ja nuorten koulunkäynnin ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista. Kaikki vantaalaiset perusopetuksen 7-9 -luokkien ylä- ja yhtenäiskoulut ovat mukana Urhea-toiminnassa.

Avainsanat

Painotettu opetusPeruskoulutOpiskelu