Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Vantaan kaupunki toimii asukkaidensa turvallisuuden varmistamiseksi yhteistyössä valtion viranomaisten, yritysten, seurakuntayhtymän ja järjestöjen kanssa kaikissa oloissa. Kaupunki huolehtii asukkaiden hyvinvoinnista ja asukkaille elintärkeiden palvelujen tarjonnan jatkuvuudesta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Koivukylän asema.

Vantaan kaupunkikonsernin varautumista ohjaa valmiusohje, joka on jaettu julkiseen sekä salassa pidettävään osaan. Valmiusohjeessa kuvataan valmiussuunnittelun lähtökohdat ja merkittävimmät Vantaan kaupunkitason riskit osana maan tärkeintä kaupunkiseutua. Valmiusohjeessa määritellään myös kaupungin omien ja konserniin kuuluvien keskeisten organisaatioiden avaintehtävät ja tärkeimmät yhteistyöjärjestelyt häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kaupungin toimialat, liikelaitokset, kaupungin toimintoja hoitavat kuntayhtymät ja kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt laativat tätä ohjetta tarkentavat valmiussuunnitelmansa vastuullaan olevien elintärkeiden tehtäviensä hoitamiseksi kaikissa oloissa.

Kaupungin tavoitteena on häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisella luoda valmius kansalaisille välttämättömän palvelutuotannon jatkuvuudelle kaikissa oloissa. Lisäksi on varauduttava huolehtimaan lakisääteisistä erityistehtävistä poikkeusoloissa, joita ovat kunnissa väestönsuojelu ja erilaiset säännöstelytehtävät paikallistasolla.

Väestönsuojat

Pelastuslaki edellyttää, että väestönsuoja on rakennettava asumiseen, työskentelyyn ja pysyvään oleskeluun tarkoitettuun rakennukseen, jonka kerrosala on vähintään 1200 m2, sekä teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennuksiin, joiden kerrosala on vähintään 1500 m2. Väestönsuojista vastaavat Suomessa kunkin rakennuksen omistajat ja haltijat. Väestönsuojan omistajan vastuulla on sekä suojan ylläpito että kunnostus. Myös pelastussuunnitelmista vastaa kiinteistön omistaja tai haltija. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialueella sijaitsee noin 4800 väestönsuojaa.

Mikäli muut kuin em. kaltaisissa tiloissa olevat tarvitsisivat suojaa ja tilanne edellyttäisi väestön siirtämistä, valtioneuvosto päättää, mitä alueita ja mitä osaa alueen väestöstä siirtyminen koskee. Tällöin siirtymisen johtamisesta vastaa sisäasiainministeriö.
 

Avainsanat

KaupunkikehitysVastuullisuus