Sökande av ändring i kommunens beslut

En kommuninvånare som är missnöjd med kommunens beslut har rätt att söka ändring i kommunala beslut. Beroende på beslutet kan ändring i regel sökas genom begäran om omprövning eller kommunalbesvär.

Suomen lakikirja ja päätöksentekoon käytettävä nuija.

Begäran om omprövning och kommunalbesvär

Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen, en nämnd, eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem, får lämna in en skriftlig begäran om omprövning av beslutet. Begäran om omprövning ställs till kommunstyrelsen, om beslutet fattats av kommunstyrelsen, kommunstyrelsens sektion eller ett organ, en förtroendevald eller en tjänsteinnehavare som är underställd sektionen. Begäran om omprövning ställs till en nämnd om beslutet fattats av nämnden eller en till den underställd myndighet. Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från det att beslutet delfåtts. Den som är missnöjd med ett beslut som getts med anledning av begäran om omprövning kan anföra kommunalbesvär över det hos förvaltingsdomstolen.

Den som är missnöjd med stadsfullmäktiges beslut kan söka ändring i det genom ett kommunalbesvär. Kommunalbesvär anförs hos förvaltningsdomstolen. Dessutom får ändring sökas i ett beslut som kommunstyrelsen, en nämnd eller en direktion meddelat med anledning av en begäran om omprövning hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från det att beslutet delfåtts.

Begäran om omprövning får framställas och kommunalbesvär får anföras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. En part anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet har postats eller den tredje dagen efter det att e-post skickats. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Rättelseyrkan

Du kan göra en rättelseyrkan på nätet i tjänsten Oma Vantaa (på finska). Närmare anvisningar om hur man gör en rättelseyrkan hittar du i beslutet.

Du kan skicka en rättelseyrkan eller en upphandlingsrättelse även skriftligen till adressen:

Vanda stads registratur
PB 1100, 01030 Vanda stad
tfn 09 8392 2184
e-post: kirjaamo@vantaa.fi
tjänstetid: kl. 8.15–16.00

Förvaltningsklagan

Var och en får anföra förvaltningsklagan över att en myndighet, den som är anställd hos en myndighet eller någon annan som sköter en offentlig förvaltningsuppgift har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet. Förvaltningsklagan anförs hos den myndighet som övervakar verksamheten. Förvaltningsklagan ska anföras skriftligt. Med samtycke av den övervakande myndigheten får klagan anföras muntligt.

En förvaltningsklagan som gäller en omständighet som ligger mer än två år tillbaka i tiden ska inte prövas, om det inte finns särskilda skäl. Till följd av klagan kan den övervakande myndigheten göra den övervakade uppmärksam på kraven på god förvaltning eller underrätta den övervakade om sin uppfattning om ett lagenligt förfarande. Den övervakade kan också ges en anmärkning. Ett avgörande i ett ärende som gäller förvaltningsklagan får inte överklagas genom besvär.

Förvaltningsklagan eller kommunalbesvär lämnas in skriftligt på adressen:

Helsingfors förvaltningsdomstol
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
tfn 02 9564 2000
e-post: helsinki.hao@oikeus.fi
tjänstetid kl. 8–16.15

Keywords

AdministreringBeslutDelaktighet