Staden delar ut understöd för att stödja sådana evenemang och verksamhetsformer som gör Vanda till en bättre plats att bo och leva på. Verksamhetsunderstöd för organisationer och konstnärsunderstöd ska sökas under särskilda ansökningstider, projektunderstöd kan sökas året om. Staden delar även ut sysselsättningsstöd av olika slag.

​​​​​

Organisationernas understöd och stipendier år 2022

Tiderna för ansökan om understöd år 2022 och sista datum för inlämning av ansökan meddelas i en offentlig kungörelse.  

Understöd ansöks genom att lämna in ansökan i e-tjänsten Oma Vantaa. Ansökan som lämnats in i Oma Vantaa överförs elektroniskt till Vanda stads registratur. Ansökningsblanketterna för respektive understöd finns tillgängliga i e-tjänsten Oma Vantaa endast under ansökningstiden för understödet. Blanketterna för redogörelse för hur understöden använts finns också i Oma Vantaa.  

Om det inte är möjligt att lämna in ansökan via e-tjänsten Oma Vantaa, kan ansökan om understöd lämnas in under öppettid till Vandainfos serviceställen eller skickas per post till Vanda stads registratur: PB 1100, 01030 Vanda stad eller per e-post: kirjaamo@vantaa.fi. Vandainfos öppettider och eventuella avvikande öppettider meddelas på Vandainfos webbsidor: En ansökningsblankett som ska lämnas in till verksamhetsställena fås av kontaktpersonen för respektive understöd.   

Ansökningar och bilagor som lämnats in i e-tjänsten Oma Vantaa samt på annat sätt, t.ex. per post, ska vara framme på respektive inlämningsställe inom utsatt tid, annars räknas ansökan som försenad.   

Ansökningssystemet för understöd byts ut i på våren 2023 

Förbered dig redan nu inför förändringen. För ansökan om understöd övergår man i den nya tjänsten till Suomi.fi-fullmakter. Föreningar som ansöker om understöd gör därför klokt i att försäkra sig om att uppgifterna om föreningen och föreningens namtecknare i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister är korrekta.    

Efter att det nya systemet införts är inte Oma Vantaa-ärendemappen längre i bruk. De som tidigare ansökt om understöd ska komma ihåg att ta vara på ansökningar med beslut och redogörelserna för vad understödet använts till som finns sparade i Oma Vantaa.   

Ansökan om understöd lämnas ännu hösten 2022 och i början av 2023 in via Oma Vantaa precis som tidigare. Den nya söktjänsten införs på våren 2023.

Principer för beviljande av understöd

Vid ansökan och beviljande av understöd efterföljs de allmänna principerna för beviljande av understöd samt understödsspecifika principer och anvisningar. De understödsspecifika kriterierna för beviljande jämte anvisningar finns på sidorna för respektive understödsform samt nedanför vid punkten ”understöd som kan ansökas fortlöpande”.   

Information om beviljade understöd finns i protokollen från förvaltningsorganens sammanträden. Om understöd för motions-, kultur- och ungdomsverksamhet och understöd för främjande av välfärd och hälsa samt för lokala samhällsaktiviteter beslutar i regel stadskulturnämnden.   

Understöd som kan ansökas fortlöpande och evenemangsunderstöd

Stadens marknadsföringsstöd för stora kulturevenemang och festivaler är avsett för att stärka Vanda stads synlighet och stadens marknadsföring i samband med ett stort kulturevenemang eller en festival. Understödet söks med en fritt formulerad ansökan och har ingen på förhand fastställd ansökningstid.   

Projektunderstöd för konst- och kulturevenemang beviljas för anordnande av konst- och kulturevenemang samt självständighetsfester i Vanda. Ansökningarna för projektunderstöd behandlas i stadskulturnämnden vid sammanträdena i januari, april och september. Ansökningar om understöd ska lämnas in senast 21 dygn innan verksamheten som understöds inleds och 21 dygn före det stadskulturnämndens sammanträde där sökanden önskar få ansökan behandlad.  

Understöd för idrottsinstruktörer beviljas som ersättning för instruktörer i anslutning till motionsidrottsverksamhet avsedd för Vandabor. Ansökan om understöd ska lämnas in senast 21 dygn innan verksamheten inleds.  

Projektunderstöden för ungdomsverksamhet utgörs av projektunderstöd, lägerunderstöd, verksamhetspenning för unga, startunderstöd, partnerskapsunderstöd. Ansökan om understöd ska lämnas in senast 21 dygn innan verksamheten inleds.  

Projektunderstöd för lokala samhällsaktiviteter beviljas för verksamhet som främjar samhörighet och delaktighet samt inspirerar sammanslutningar och grupper runtom i Vanda. Understöd beviljas till exempel för genomförande av byafester och invånarevenemang och olika innovativa projekt. Ansökningar om understöd ska lämnas in senast 21 dygn innan verksamheten som understöds inleds och 21 dygn före det stadskulturnämndens sammanträde där sökanden önskar få ansökan behandlad.  

Närmare information om understöd som kan ansökas fortlöpande hittar du under Understödsformer. 

Keywords

BidragPriserTapahtumanjärjestäjät