Markförvärv och avtal om markanvändning

Etiketter

Stadsplanering

Vanda stad förvärvar aktivt mark för att utveckla staden och fullfölja planerna. Dessutom hyr staden ut mark för många användningsområden.

Rakennustyömaa Kivistön aseman vieressä.

Markförvärv är en av de viktigaste markpolitiska metoderna. I enlighet Vanda stads mark- och bostadspolitiska linjer förvärvar marken mark i områden som främjar förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och integrationen av samhällsstrukturen.

Markförvärv

Ett förutseende och långsiktigt markförvärv hjälper staden att förbereda sig inför kommande behov i anslutning till samhällsbyggandet och säkerställa att det finns tillräckligt med lämplig mark för byggande av bostäder och arbetsplatser i framtiden utan att glömma behoven av allmän rekreation och naturvård.

Vanda förvärvar marken främst genom frivilliga affärer. Vid behov kan staden utöva sin förköps- och inlösningsrätt. Marken kan också förvärvas av markägarna i form av avtalsersättning som förhandlingsresultat i samband med markanvändningsavtalet. Staden har lagstadgade rättigheter och skyldigheter i samband med förvärv av mark.

Avtal om markanvändning

Avtal om markanvändning ingås alltid mellan kommunen och den privata markägaren när en detaljplan eller detaljplaneändring som anhängiggjorts leder till betydande fördelar för markägaren. Markanvändningsavtalen baserar sig på markanvändnings- och bygglagen.

I avtalet kommer parterna överens om markägarens deltagande i kostnaderna för samhällbyggande som gäller detaljplaneområdet. Samtidigt kan man exempelvis komma överens om att överlåta allmänna områden enligt planen till staden och om bostadsproduktionens finansierings- och förvaltningsform. Avtalet godkänns av stadsstyrelsen.

Kortvarigt markarrende och markanvändningstillstånd 

Vanda stad erbjuder sin mark för kortvarigt utnyttjande för ett flertal olika behov. Avtalstyp och ansökningsförfarande beror på var området är beläget och användningssyftet.

Tillstånden för gatu- och parkområden ansöks om i Lupapiste.

Kontaktpersoner

Sakkunniga betjänar kunder vid ämbetsverken och per telefon. Besöksadress är Violvägen 28. Besökstiden ska bokas på förhand per telefon eller e-post. På ämbetsverket tillämpas passerövervakning.

More information

Teemu Jääskeläinen

markanvändningsingenjör
040 705 5145 teemu.jaaskelainen@vantaa.fi

Centrala Vanda, Aviapolis och Dickursby

Jorma Hopponen

markanvändningstekniker
050 312 3995 jorma.hopponen@vantaa.fi

Västra Vanda

Taina Andersson

markanvändningsingenjör
040 708 5329 taina.andersson@vantaa.fi

Sydöstra Vanda och Kivistö

Jouni Kahila

markanvändningsingenjör
043 826 6116 jouni.kahila@vantaa.fi

Nordöstra Vanda

Jari Sainio

tomtombudsman
040 041 9676 jari.sainio@vantaa.fi

Företagstomter

Armi Vähä-Piikkiö

tomtchef
040 733 7447 armi.vaha-piikkio@vantaa.fi

Avtal om markanvändning

Keywords

Lov