Utarrenderade tomter för egnahemshus

Etiketter

BoendeByggande

Vanda stad har hyrt ut tomter för egnahemshus.

Värikkäitä omakotitaloja Kivistössä.

Staden har hyrt ut cirka 450 tomter för egnahemshus för bostadsbruk. Villkoren för arrende av bostadstomter fastställs i avtalet om markarrende som ingås särskilt för varje tomts del. På den här sidan informerar vi i frågor om förvaltningen av arrendetomter.

Överföring av hyresrätten till en tomt för egnahemshus

En person som arrenderar en tomt för egnahemshus kan överlåta sin markarrenderätt utan stadens samtycke om det i avtalet om markarrende har getts tillstånd till det. Den nya hyresgästen ska ansöka om registrering av sin arrenderätt hos Lantmäteriverket.

Efter överlåtelsen av hyresrätten ska den nya hyresgästen utan dröjsmål lämna en kopia av överlåtelsehandlingen eller annat dokument som ligger till grund för överlåtelsen till staden och samtidigt skriftligen uppge den nya faktureringsadressen för fastighetsarrendet. Kontaktinformationen hittar du nere på sidan.

Inlösen av hyrda tomter

I avtalet om markarrende av en del av tomterna för egnahemshus som staden hyr ut har rätten att lösa in tomten införts. Möjligheten att lösa in tomten ska alltid utredas särskilt för varje tomts del.

I huvudsak har endast innehavare av arrenderätt i avtal om markarrende som undertecknades 2007–2011 beviljats rätt att lösa in tomten till ett pris i enlighet med inlösen som staden fastställer årligen.

More information

Juho Lumme

markanvändningsingenjör
043 826 9117 juho.lumme@vantaa.fi

småhustomter, inlösen av hyrestomter

Anne Nikola

ekonomisekreterare
050 302 7552 anne.nikola@vantaa.fi

fakturering av tomthyror

Keywords

Tomter