Miljöskyddsföreskrifter för Vanda stad

Etiketter

SäkerhetMiljö och natur

Miljöskyddsföreskrifterna i Vanda stad har antagits för att förhindra förorening av miljön. Föreskrifterna följs vid sidan av andra kommunala föreskrifter.

Jokimaisema Korson Matarissa.

Vanda stads miljöskyddsföreskrifter har antagits för att förhindra föroreningar av miljön. Miljöskyddsföreskrifterna följs parallellt med andra kommunala föreskrifter och vid behov samtidigt med dem.  

Vanda stads miljöföreskrifter omfattar:  

  • avloppsvatten
  • farliga kemikalier
  • avfall
  • bekämpning av damm, rök och lukt
  • bekämpning av buller och vibrationer
  • rekommendationer för förvaring av farliga kemikalier och farligt avfall i behållare och kärl. 

Syftet med miljöskyddsföreskrifterna är att med beaktande av de lokala förhållandena förebygga miljöföroreningar i enlighet med 202 § i miljöskyddslagen.

Miljöskyddsföreskrifterna följs parallellt med andra kommunala föreskrifter och vid behov samtidigt med dem. Sådana bestämmelser är bland annat Vanda stads byggnadsordning och hälsoskyddsordning, huvudstadsregionens allmänna avfallshanteringsbestämmelser (HRM) och bestämmelser om detaljplaner. Av bestämmelserna följs den som leder till ett med tanke på miljöskyddet bättre resultat eller högre nivå.  

Reform av miljöskyddsbestämmelserna

Vanda stads miljöskyddsbestämmelser är planerade att uppdateras under 2023 så att bestämmelserna kan träda i kraft under 2023.

Förslaget till de reviderade föreskrifterna kan ses från 20 februari till 24 mars 2023 på denna sida och på Vanda Miljöcentrum (Kielotie 20 C, 4:e våningen).

Synpunkter och motiverade ändringsförslag kan lämnas fram till den 24 mars 2023 kl. 16.00 på Vanda stads kansli, (PL 8801, 01030 Vanda kaupunki) eller kirjaamo@vantaa.fi. Yttrandet eller ändringsförslaget har dagboksnumret för det nämnda ärendet VD/4717/11.00.02.00/2022.

Du kan också ge feedback fram till den 24 mars 2023 i onlineenkäten på sidorna OsallistuvaVantaa.fi.

Förslaget kommer att presenteras på Teams event den 14 mars 2023 kl 17:30-19:00 och det kommer även att vara möjligt att ställa frågor vid eventet.

Allmänna bestämmelser

Grundvattenområden 

Med viktiga grundvattenområden avses grundvattenområdena som anges på kartan. Viktiga bestämmelser för grundvattenområden ska följas inom en skyddszon som sträcker sig 200 meter från Päijännetunneln. Med strandområde avses ett område som sträcker sig 200 meter mot land från strandlinjen vid medelvattenstånd. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ansvarar för avgränsningen av grundvattenområdena och om gränserna ändras till följd av uppdateringar, uppdateras områdena på motsvarande sätt i bilagorna till miljöskyddsföreskrifterna. 

Avloppsvatten

Farliga kemikalier

Avfall

Bekämpning av damm, rök och lukter

Bekämpning av buller och vibrationer

Närmare information

Övriga bestämmelser

More information

Maarit Rantataro

Miljöskydd/Miljöcentral
ledande miljöinspektör
+358 40 045 8017 maarit.rantataro@vantaa.fi

Keywords

Miljö