Understöd för lokala samhällsaktiviteter

Understöden för lokala samhällsaktiviteter är avsedda att stödja engagerande och inspirerande verksamhet i staden.

Vanda sporrar invånarna till att skapa verksamhet som engagerar och inspirerar runtom i staden.  Man kan ansöka om verksamhets- och projektunderstöden i fråga för verksamhet som är öppen för alla och främjar samhörigheten i bostadsområdet. Nämnden för stadskultur och välfärd beviljar understöd för lokala samhällsaktiviteter.

Verksamhetsunderstöd för lokala samhällsaktiviteter

Verksamhetsunderstödet för lokala samhällsaktiviteter är avsett för kostnader för basverksamhet enligt föreningens stadgar. Det beviljade anslaget kan täcka högst 90 % av kostnaderna för den verksamhet som understöds. Understödets självfinansieringsandel kan omfatta frivilligarbete. Understöd kan sökas av till exempel stadsdelsföreningar som har en regelbunden verksamhet och förbättrar stadsbornas möjligheter att delta och påverka.

Projektunderstöd för lokala samhällsaktiviteter

Projektunderstöd för lokala samhällsaktiviteter kan ansökas för att ordna byafester, olika invånarevenemang eller andra innovativa projekt. Projektunderstöd är i första hand avsett för att täcka kostnader som uppkommer av artistarvoden vid olika evenemang, hyror och nödvändiga verksamhetskostnader såsom myndighetsavgiften. Sökanden bör bereda sig på att själv täcka en del av kostnaderna för evenemanget.

Ansökan om projektunderstöd ska fyllas i omsorgsfullt och lämnas in minst 21 dygn före evenemanget. Projektunderstöd kan ansökas kontinuerligt. Nämnden för stadskultur och välfärd behandlar projektunderstöden på sitt möte och understödsansökningarna ska lämnas in minst 21 dygn innan nämndens följande möte ordnas. 

Projektunderstöden betalas i regel efter evenemanget. Evenemangets kostnader specificeras för varje kvitto på blanketten för redogörelse för hur understödet använts. Redovisningens behandlingstid är vanligtvis 3–6 veckor.

Obs! Ansökan om understöd för anordnande av självständighetsfester görs med ansökan om projektunderstöd för konst- och kulturevenemang.

Vid beviljandet av understöd följs till alla delar de allmänna principerna för beviljande av Vanda stads understöd och stipendier och principer för beviljande av lokala samhällsaktiviteter. Understöden ansöks i regel elektroniskt på webbplatsen asiointi.vantaa.fi.

More information

Keywords

Bidrag