Behandling av personuppgifter vid handläggningen av ansökningar om forskningstillstånd

I denna handling beskrivs allmänt hur Vanda stad behandlar personuppgifter under handläggningen av ansökningar om forskningstillstånd och beviljandet av forskningstillstånd.

För vilket ändamål behandlas personuppgifterna?

Verksamhetsområdet för fostran och lärande samlar in uppgifter om ansökta och beviljade forskningstillstånd. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att bevilja forskningstillstånd och möjliggöra efterföljande forskning. Med behandlingen av uppgifter strävar man också efter att undvika överlappande forskningsverksamhet. Den egentliga forskningens syfte ska redogöras i en separat forskningsplan som är sekretessbelagd.

Vilka uppgifter insamlas under forskningstillståndsprocessen?

Under forskningstillståndsprocessen samlar man av den registrerade sökanden av forskningstillstånd in namn, organisation och kontaktuppgifter, vid lärdomsprov läroanstalt, arbetets handledare och dessas kontaktuppgifter, kontaktperson vid stadens organisation och kontaktuppgifter, uppgifter om ansökan om forskningstillstånd samt beslutet om beviljande av forskningstillstånd.

Varifrån får staden uppgifter?

Personuppgifter som samlas in av Vanda stad fås och upprätthålls på basis av de uppgifter som lämnats in av den som ansöker om forskningstillstånd och de uppgifter som uppkommer vid verksamhetsenheten.

Rättsliga grunder för behandlingen: 

  • EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) artikel 6, punkt 1 e 
  • Dataskyddslagen (1020/2018) 4 §.  

Lämnar staden ut mina uppgifter vidare?

Dina uppgifter kan utlämnas vidare endast med ditt samtycke eller om någon annan myndighet med stöd av lagen har rätt att få uppgifter. Uppgifter om dig lämnas aldrig ut för till exempel marknadsföringsändamål. Uppgifter om en enskild person kan lämnas ut till andra instanser med klientens samtycke eller på grundval av en uttrycklig lagbestämmelse. Om en person inte har förutsättningar att bedöma innebörden hos det samtycke som ges får uppgifter utlämnas med dennas lagliga företrädares samtycke. Uppgifter lämnas ut på begäran till myndigheter som med stöd av lagen har rätt till registeruppgifter. Den som begär utlämning ska ange vilken punkt i en lag som begäran om uppgifter baseras på. En registeranteckning ska göras om utlämnandet av uppgifter. En registeranteckning ska göras om utlämnandet av uppgifter. Uppgifter utlämnas till riksomfattande register för forsknings-, planerings- och statistiska ändamål. Om uppgifter med hjälp av en teknisk anslutning utlämnas ur forskningstillståndsregistret till andra personregister ska klienten ge sitt tillstånd till detta eller så ska utlämnandet basera sig på en lagbestämmelse som berättigar utlämnandet. Den registeransvariga ansvarar för utlämningarnas lagenlighet. Uppgifter om dig kan också behandlas av sådana aktörer utanför Vanda stad, t.ex. privata företag, som Vanda köper tjänster av. I dessa fall ansvarar Vanda stad för behandlingen av dina uppgifter och uppgifterna behandlas på samma sätt som om tjänsten skulle tillhandahållas vid en av Vanda stads egna enheter. Dina uppgifter lämnas inte ut från dessa enheter utan ditt samtycke annat än till Vanda stad och myndigheter.

På vilket sätt är personuppgifterna skyddade?

För att garantera personlig integritet har datasäkerheten och dataskyddet säkerställts genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Exempelvis får personuppgifterna endast behandlas av sådana personer som behöver uppgifterna för att kunna sköta sina arbetsuppgifter eller tjänsteuppdrag och endast i en sådan omfattning som krävs för att sköta en enskild arbetsuppgift. Ansökningarna om forskningstillstånd med bilagor förvaras i Vanda stads ärendehanteringssystem som är informationssäkert.

Personalen har sekretess- och tystnadsplikt som fortsätter att gälla efter att arbets- och tjänsteförhållandet upphört.  

Överförs personuppgifter till länder utanför EU eller EES-området?

När den som behandlar personuppgifter behandlar personuppgifter för Vanda stads räkning, har det ingåtts ett avtal med vederbörande om en lämplig nivå på datasäkerheten och dataskyddet. I regel behandlas uppgifterna endast inom EU:s eller EES:s område.

Hur agerar staden om en datasäkerhetsincident inträffar?

Trots skyddet är det möjligt att personuppgifter i undantagsfall kan beröras av en datasäkerhetsincident och komma i händerna på utomstående. I sådana fall vidtar Vanda stad omedelbart åtgärder för att rätta till situationen och gör nödvändiga anmälningar till den nationella dataombudsmannen och den registrerade. Vanda stad meddelar om incidenten till dataskyddsombudsmannen genast utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, såvida det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter.  

Om incidenten sannolikt leder till att den registrerades rättigheter och friheter riskeras i hög grad underrättar Vanda stad den registrerade utan onödigt dröjsmål. I sådana fall meddelar staden de registrerade vars uppgifter berörs av datasäkerhetsincidenten om informationsläckan. Om informationsläckan gäller en stor skara människor och ärendet inte kräver omedelbara åtgärder från den registrerades sida kan informationsläckan också delges genom ett allmänt tillkännagivande.  

Hur länge förvaras uppgifterna?

Uppgifterna förvaras och förstörs i enlighet med Vanda stads datastyrningsplan. Förvaringstiderna för handlingar som fastställs i datastyrningsplanen baserar sig på lagstiftningen, Riksarkivets (f.d.  Arkivverket) bestämmelser om handlingar som ska förvaras varaktigt samt Kommunförbundets rekommendationer om handlingar som ska förvaras en viss tid. När lagringstiden löper ut förstörs uppgifterna.

Används uppgifterna för profilering eller automatiskt beslutsfattande?

Uppgifterna används inte för profilering eller automatiskt beslutsfattande.

Vilka rättigheter har den registrerade och hur kan rättigheterna användas? Hur länge tar behandlingen av ett ärende?

Med den registrerade avses en fysisk person, vars personuppgifter behandlas. Den registrerade har, beroende på behandlingsgrund, rätt att  

  • granska vilka uppgifter som behandlas i tillämpningsprogrammet, 
  • kräva rättelse av felaktiga eller inexakta uppgifter, 
  • kräva att uppgifterna raderas,  
  • kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas, 
  • motsätta sig behandlingen av uppgifter, och 
  • få uppgifterna och överföra dem till en annan registeransvarig samt när som helst dra tillbaka sitt samtycke om behandlingen baseras på samtycke. 

Begäran om granskning görs på en separat blankett som finns att få på webbplatsen vantaa.fi och vid Vandainfo. Om du vill utöva andra rättigheter som den registrerade har eller få närmare information om behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta kontaktpersonen som nämns i punkt 15 nedan. Förutsättningarna som anges i lagen om att utöva sina rättigheter ses över från fall till fall. Utövande av rättigheter kan förutsätta styrkande av identiteten.  

Vanda stad vidtar begärda åtgärder utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad efter att ha mottagit begäran. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäran. Om perioden förlängs underrättar Vanda stad den registrerade om förseningen och orsakerna till den inom en månad från det att begäran mottagits. 

Kostar det att utöva den registrerades rättigheter?

I princip är det kostnadsfritt att utöva rättigheterna. Vanda stad kan ändå ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna för att vidta den åtgärd som begärts eller vägra att tillmötesgå begäran, om den registrerades begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig och på grund av dess repetitiva karaktär. Om en avgift tas ut för att vidta den begärda åtgärden, kontaktar Vanda stad den som framfört begäran innan åtgärden vidtas. Om Vanda stad vägrar att tillmötesgå begäran, ska staden skriftligen underrätta den som framfört begäran om orsakerna till vägran samt informera om möjligheterna att föra ärendet till dataombudsmannen för behandling och använda andra effektiva rättsmedel.

Hur kan jag söka ändring hos en tillsynsmyndighet?

Om du misstänker att dina personuppgifter behandlas på olagligt sätt kan du överklaga hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat i EU där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där du anser att intrånget har begåtts. I Finland är det dataombudsmannen som är tillsynsmyndighet. Närmare information och anvisningar om hur du kan söka ändring får du på webbsidorna hos dataombudsmannens byrå och av telefonrådgivningen: 

Dataombudsmannens byrå / www.tietosuoja.fi 
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors 
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors 
E-post: tietosuoja(at)om.fi  
Telefon (växel): 029 566 6700 
Telefon (rådgivning och information för privatpersoner): 029 566 6777 

Var kan jag be om närmare information och vem är registeransvarig?

Närmare information om behandlingen av personuppgifter får du genom Vanda stads registratur. Vänligen beakta att e-post inte är säkert när det gäller behandling av personuppgifter, så därför ska du inte skicka t.ex. din personbeteckning eller känsliga uppgifter med e-post. 

Registeransvarig är Vanda stads nämnden för fostran och lärande. Kontaktuppgifter till den som är registeransvarig och dataskyddsansvarig i Vanda stad finns här nedan: 

Registeransvarig  
Vanda stad 
Nämnden för fostran och lärande
FO-nummer 0124610-9 
Stationsvägen 7, 01300 Vanda 

Dataskyddsansvarig 
tietosuojavastaava@vantaa.fi 
tfn 040 071 3358 

Registraturen
Postadress: PB 1100, 01030 Vanda stad 
Besöksadress: Vandainfo i Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 
2 vån., 01300 Vanda. 
Telefon (växel): 09 839 11 
Fax 09 8392 4163
e-post: kirjaamo(at)vantaa.fi  

Keywords

Dataskydd