Behandling av personuppgifter inom stadsmiljöns verksamhetsområde i anslutning till planläggning

I denna del beskrivs hur Vanda stad behandlar personuppgifter inom stadsmiljöns verksamhetsområde i ärenden som gäller detalj- och generalplanering.

1. Varför samlas mina uppgifter in?

Vanda stad samlar in personuppgifter i syfte att kunna fullfölja sina lagstadgade uppgifter i anslutning till planläggning. Personuppgifter behandlas då generalplaner och detaljplaner utarbetas, till exempel i anslutning till växelverkansprocessen eller behandlingen av ansökan om planläggning. Markägares personuppgifter behandlas dessutom i samband med byggförbud som anknyter till planläggning.

Uppgifter samlas även in i följande situationer:

  • personuppgifter för en person som ansöker om ett avgörande samt uppgifter om ägarna till angränsande fastigheter till den fastighet som sökanden äger behandlas vid beslut om avgöranden om planeringsbehov samt undantagslov;
  • i anslutning till namnärenden om fastighetens adress eller adressnumrering ändras;
  • för fakturering;
  • i samband med möten för allmänheten som arrangeras i anslutning till växelverkansförfarande vid planläggning ifall mötet förutsätter förhandsanmälan (t.ex. workshoppar)

2. Vilka uppgifter behövs?

I regel behöver vi en persons namn och kontaktinformation. Om det är fråga om fastigheter behövs fastighetsbeteckning. I vissa fall insamlas även andra uppgifter, till exempel innehållet i respons som lämnats in. För att kunna identifiera en person måste vi i vissa fall samla in personbeteckningen, till exempel i samband med undantagslov och avgöranden om planeringsbehov samt fakturering.  Vi ber er beakta att det för ett så snabbt beslut som möjligt i ett ersättningsärende behövs alla de uppgifter som finns angivna på blanketten.

3. Varifrån får staden uppgifter?

Staden får uppgifter om fastigheternas ägare från fastighetsregistersystemet som staden och lantmäteriverket gemensamt administrerar.  Befolkningsuppgifter fås från befolkningsregistersystemet. Undantag utgör uppgifter med spärrmarkering som endast kan behandlas av personuppgiftsbiträden med särskild behörighet. Uppgifter fås också via företags- och samfundsdatasystemet och fastighetsdatatjänsten, och även andra offentliga eller privata kontaktinformationstjänster kan användas, till exempel Fonecta. Staden kan också få uppgifter direkt av klienten, till exempel i anslutning till att en ansökan om detaljplan eller anmärkningar lämnas in. Dessutom kan staden i de fall som bestäms i lag begära uppgifter av skatteförvaltningen eller Folkpensionsanstalten för fastställande av avgift och kontroll av uppgifter.

4. Lämnar staden ut mina uppgifter?

Staden kan lämna ut dina uppgifter endast om utlämningen grundar sig på lag, eller om klienten gett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Ett samtycke om utlämnande av uppgifter kan när som helst återkallas. Uppgifter om fastighetsägare är offentliga. Uppgifter med spärrmarkering lämnas aldrig ut. I skadeersättningsärenden är det i vissa fall nödvändigt att lämna ut uppgifter till försäkringsbolaget för att nå ett avgörande i ärendet.

5. Hur länge sparas mina uppgifter?

Staden sparar uppgifter om fastighetsägare varaktigt i enlighet med fastighetsregisterlagen (392/1985). Övriga klientuppgifter förstörs när lagringstiden löper ut.

6. Vem kan behandla personuppgifter?

Personuppgifter behandlas endast av personer som behöver uppgifterna i sin arbets- eller tjänsteutövning. Sekretessbelagda och känsliga uppgifter behandlas inom stadsmiljöns verksamhetsområde endast av sådana personer som behöver uppgifterna i sin arbets- eller tjänsteutövning, till exempel för att avgöra krav på ersättning. Vid ansökan om skadeersättning sparar stadsmiljöns verksamhetsområde endast information om skadetyp och plats för skadan. Spärrmarkerade uppgifter kan endast behandlas av personuppgiftsbiträden med särskild behörighet om uppgifterna behövs för att sköta en lagstadgad uppgift.

7. På vilket sätt är mina uppgifter skyddade?

Apparatur och program som upprätthålls av staden är tekniskt skyddade. Handlingar i pappersform bevaras i enlighet med lagen i separata arkivlokaler.

8. Hur agerar man om mina uppgifter hamnar i fel händer?

Om dina uppgifter trots skyddet hamnar i fel händer vidtar staden omedelbart åtgärder för att rätta till situationen. Staden meddelar dem, vars uppgifter läckt om informationsläckan. Vi underrättar omedelbart den person som drabbats om saken, dock senast inom 72 timmar efter det att saken upptäckts, om informationsläckan kan skada den registrerades rättigheter. Om informationsläckan gäller en stor skara människor och ärendet inte kräver omedelbara åtgärder kan informationsläckan också delges genom ett allmänt tillkännagivande.

9. Vad kan jag göra om jag misstänker att mina uppgifter har behandlats lagstridigt?

Om du misstänker att man vid behandlingen av dina uppgifter brutit mot dataskyddslagstiftningen kan ärendet föras till dataombudsmannen för behandling. Närmare information och anvisningar ges av dataombudsmannen. Uppdaterad information om dataombudsmannens telefonrådgivning finns på webbsidan: https://tietosuoja.fi/puhelinneuvonta.

10. Kan jag granska mina uppgifter?

Var och en kan granska sina egna uppgifter och få kopior av uppgifterna avgiftsfritt en gång per år. Uppgifter som gäller ett barn kan granskas av en person som har rätt till tillgång till information om barnet. Begäran om granskning görs i samband med ett personligt besök med en egenhändigt undertecknad eller på ett annat tillförlitligt sätt vidimerad handling vid Vandainfo. Din identitet säkerställs i samband med framställan av begäran om granskning. Rätten att granska uppgifterna kontrolleras innan uppgifterna överlämnas. Om du nekas rätt till granskning, får du ett skriftligt intyg över nekandet, av vilket grunderna till nekandet framgår. Efter detta kan ärendet föras till dataombudsmannen för avgörande.

11. När kan jag kräva rättelse av mina uppgifter?

Du kan be om rättelse av uppgifterna om de är bristfälliga eller felaktiga. Begäran om rättelse av uppgifter är avgiftsfri. En skriftlig begäran om rättelse riktas till registraturen i Vanda stad: Vanda stad, Registraturen, PB 1100, 01030 Vanda stad.

12. Kan jag begära att staden raderar mina uppgifter?

Du kan begära att staden raderar onödiga och felaktiga uppgifter. Staden måste dock spara vissa uppgifter baserat på fullgörandet av en rättslig förpliktelse.s Sådana uppgifter kan förstöras först efter utgången av den tidsfrist som anges i lag.

13. Kan jag kräva att behandlingen av mina uppgifter begränsas?

Om uppgifterna inte är korrekta kan ett krav inlämnas om att staden begränsar behandlingen av klientuppgifterna tills det säkerställts att uppgifterna om dig är korrekta.

14. Var kan jag få mer information om behandlingen av personuppgifter?

Närmare information kan begäras av dataskyddsansvarig i Vanda stad. En närmare beskrivning av behandlingen av uppgifter kan begäras hos Vandainfo.

De allmänna lagar som staden tillämpar i sin verksamhet och som reglerar behandlingen av personuppgifter är dataskyddslagen (1050/2018) och EU:s dataskyddsförordning (679/2016), ofta kallad GDPR.

More information

Mikael Valtomaa

Dataskyddsansvarig i Vanda stad
040 071 3358 mikael.valtomaa@vantaa.fi

Vi ber dig notera att vi inte kan garantera e-postens datasäkerhet – skicka alltså inte dina personuppgifter per e-post.

Keywords

Dataskydd