Ekonomin på stabil grund i ett kraftigt växande Vanda – nästa år satsas det på återhämtningen efter coronan och balanseringen av ekonomin

Meddelande

Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen har publicerat sitt budgetförslag för nästa år.

En person framför stadshuset som håller i en surfplatta. Surfplattans skärm visar en graf över budgeten.

Siffrorna i korthet 

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2022 uppgår till 474 miljoner euro och verksamhetsutgifterna till 1,849 miljarder euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 0,7 procent och verksamhetsutgifterna med 5,0 procent jämfört med budgeten för 2021. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2021 minskar inkomsterna med 8,3 procent och utgifterna ökar med 1,6 procent. Inkomstminskningen jämfört med årsprognosen i den andra delårsöversikten beror på statens ersättningar för coronapandemin som anvisats för år 2021.   

I budgeten för 2022 uppgår årsbidraget till 90,9 miljoner euro och räkenskapsperiodens underskott till -20,3 miljoner euro. Med årsbidraget kan man täcka 81,5 procent av avskrivningarna. Den kommunala skattesatsen bibehålls på 19 procent. Under fullmäktigeperioden 2022–2025 ökar investeringarna med 100 miljoner euro jämfört med den föregående fullmäktigeperioden.  

Det allmänna ekonomiska läget i den växande staden år 2022 

Coronaepidemin orsakar fortfarande ovisshet inför framtiden, men trots det fortsätter staden att växa. Staden bibehåller sin stimulerande investeringsnivå, vilket är viktigt i ett läge där arbetslösheten fortsätter att vara exceptionellt hög.  

– Vi fortsätter arbetet med att balansera ekonomin för att få driftsekonomin i balans år 2023. Vi har arbetat systematiskt under flera år och på så sätt fått Vandas ekonomi på stabil grund – trots coronan; de värsta hotbilderna har inte besannats. På detta inverkade det statliga stödet, en bättre utveckling av skatteinkomsterna än väntat och det egna arbetet med att balansera ekonomin vad gäller närmare 80 miljoner euro som vi påbörjade förra året, konstaterar stadsdirektör Ritva Viljanen. 

Man satsar på återhämtningen efter coronan genom att minska service- och vårdskulden med 18 miljoner euro under åren 2021–2023. En central roll spelar planeringen och beredningen av de välfärdsområden som inleder sin verksamhet från och med början av år 2023. 

Enligt fullmäktigeavtalet är det egentliga målet med utvecklingen av Vandas ekonomi en hållbar välfärd för Vandaborna. Den kommunala skattesatsen bibehålls på 19 procent och den allmänna fastighetsskattesatsen eller fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnad höjs inte. Årsbidraget höjs genom balanseringsåtgärder i ekonomin för att kunna finansiera investeringarna utan att nettoupplåningen ökar. Tillväxten och produktiviteten vad gäller stadens verksamhetsutgifter förbättras varje år, och obehövlig egendom säljs.  Vanda bereder ett program för försäljning av egendom och ett program för ökning av inkomsterna. Samtidigt görs en utredning om försäljningen av social- och hälsovårdsfastigheterna och fastigheternas framtid.  

Vanda fortsätter att växa i rask takt. Nästa år beräknas befolkningstillväxten vara mer dämpad än tidigare, men från och med år 2023 beräknas den öka igen. Den tillfälliga minskningen beror på den negativa inhemska nettomigrationen som coronaepidemin orsakat. Befolkningstillväxten skapar ett tryck på serviceproduktionen och investeringarna också under de kommande åren, menar Viljanen. 

År 2020 ökade befolkningen i Vanda med närmare 3 500 personer. År 2021 beräknas tillväxten vara betydligt mindre, omkring 2 800 personer. Bostadsbyggandet år 2021 förväntas ligga på nästan samma nivå som år 2020, men beräknas minska en aning år 2022 till en nivå på cirka 2 000 färdigställda bostäder. Bostadsbyggandet antas tillta kraftigt igen från och med år 2023.  

Antalet lån regleras enligt genomsnittet per invånare. Nu är genomsnittet 3600 euro per invånare, och enligt beräkningarna kommer man kunna nå målet väl.   

Coronaepidemin har från och med år 2020 haft en mycket negativ inverkan på arbetslöshetssiffrorna. I augusti 2021 var arbetslöshetsgraden 13,9 procent i Vanda, vilket var en minskning på endast 0,8 procentenheter jämfört med året innan. Vandas arbetslöshetsgrad före coronan var omkring 8,5 procent, vilket betyder att återhämtningen har varit långsam. Särskilt oroväckande har den kraftiga och fortgående ökningen av antalet långtidsarbetslösa varit. Ungdomsarbetslösheten ligger också fortfarande på en hög nivå trots att den minskat. Det kommunala sysselsättningsförsöket i Vanda och Kervo inleddes i mars 2021. Det allvarliga sysselsättningsläget ställer stora förväntningar på försöket och arbetets resultat. 

Social- och hälsovårdsreformen innebär en stor förändring i stadens omvärld 

Riksdagen godkände lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen i slutet av juni. Vandas och Kervos social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster överförs till Vandas och Kervos välfärdsområde som har organiseringsansvaret från och med början av år 2023.   Över 4 000 anställda i Vanda flyttas över till välfärdsområdet. År 2022 är därmed det sista året som Vanda stad fungerar i nuvarande omfattning, och nästa års budget för social- och hälsovårdsväsendet i Vanda är den sista av sitt slag, innan Vandas och Kervos välfärdsområde inleder sin verksamhet i början av år 2023.  

- Planeringen och beredningen kring verksamheten som inleds vid välfärdsområdet spelar nästa år en mycket viktig roll när det gäller att smidigt kunna överföra tjänsternas organiseringsansvar från staden till välfärdsområdet från och med år 2023. Man planerar var tjänsterna exakt ska placeras, och det krävs förändringar i mer än 2000 avtal. Vi skapar goda samarbetsstrukturer tillsammans med välfärdsområdet. 

Reformen ger upphov till operativa förändringar men inverkar också stort på stadens ekonomi.  Kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet faller bort ur stadens ekonomi, men också skatte- och statsandelsinkomsterna skärs ner kraftigt. Nedskärningen i skatte- och statsandelsinkomsterna sammanlagt utgör förmodligen över hälften av den nuvarande nivån. Nedskärningens storlek bekräftas år 2022. I fortsättningen är möjligheterna mer begränsade när det gäller att upprätthålla ekonomins balans och investeringsförmåga.  

Effekterna av coronapandemin åtgärdas med hjälp av en återhämtningsplan  

År 2021 är redan det andra året som coronaepidemin har haft en kraftig inverkan på samhället, såväl i världen som i Finland och Vanda. I och med att vaccinationsgraden ökar, håller epidemisituationen på att förbättras och restriktionerna att upphävas. Pandemin skapar ändå osäkerhet inför framtiden och det är ännu delvis okänt vilka verkningar krisen kommer att ha på lång sikt. 

Coronaepidemin har år 2021 gett upphov till stora tilläggskostnader särskilt för social- och hälsovården, i anslutning till coronatestning, vaccinationer, spårningar och coronavård. Staten har lovat att ersätta kommunerna till fullt belopp för dessa direkta kostnader som coronaepidemin medfört. Staten har lovat motsvarande ersättningar också för år 2022. I budgeten för 2022 har man inte räknat med eventuella direkta kostnader till följd av coronaepidemin och inte heller med att få statsandelar för dessa. 

Som en av de första städerna utarbetade Vanda en återhämtningsplan för coronaepidemins eftervård. För programmet används totalt 18 miljoner euro.  

– Coronaepidemin har inverkat på praktiskt taget alla stadsbor, företag, sammanslutningar och hela stadsorganisationen på många olika sätt. Vi har tagit upp åtta viktiga mål i återhämtningsplanen från de delområden, där vi upptäckt att epidemin och restriktionsåtgärderna haft de största verkningarna. Stödjandet av välbefinnandet hos barn och unga och åtgärdandet av inlärningsunderskottet prioriteras i återhämtningsplanen. Mest åtgärder behövs det inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård och mycket görs också inom verksamhetsområdet för fostran och lärande och stadskulturens verksamhetsområde. Det har beretts sammanlagt omkring 40 åtgärder för att vi ska nå dessa mål, berättar Viljanen. 

Ekonomin balanseras före utgången av år 2023 

I Vanda utarbetades och godkändes i början av år 2021 ett produktivitets- och tillväxtprogram för åren 2021–2025, vars mål är att förbättra stadens ekonomiska läge, på så vis att driftsekonomin är i balans och räkenskapsperioden uppvisar ett överskott år 2023. Målsättningen är att öka årsbidraget varje år så att det är minst 130 miljoner euro år 2025, varvid stadens grundinvesteringar kan förverkligas utan att nettoupplåningen ökar. Budgeten för år 2022 innehåller 10,5 miljoner euro för åtgärder för att balansera ekonomin. Resultatet för räkenskapsperioden 2022 är fortfarande negativt, men balanseringen av ekonomin framskrider enligt produktivitets- och tillväxtprogrammet med beaktande av att tilläggsutgifterna i återhämtningsplanen är av engångskaraktär. 

– I budgeten för nästa år har vi riktat tilläggsresurser särskilt till social- och hälsovårdsväsendet samt till utbildningen och småbarnspedagogiken för att svara på det ökade servicebehovet. Andelen för år 2022 i den återhämtningsplan på cirka 18 miljoner euro för åren 2021–2023, som gjorts upp för att minska på den service- och vårdskuld som uppkommit på grund av coronaepidemin, ökar utgifterna av engångskaraktär med 11,3 miljoner euro. 

En rad betydande investeringar

Vanda stad har för nästa år många betydande byggnadsinvesteringsprojekt varav merparten hänför sig till byggnation av lokaler. Planeringen av Vandaspåran framskrider och målet är att spårvagnen ska börja gå i trafik år 2028. I stadens centrala projekt ingår bland annat byggande av ett flertal nya daghem: nästa år pågår byggandet av sammanlagt sju nya daghem, av vilka en del färdigställs under år 2022. Andra stora projekt är utbyggnaden av Jokiniemen koulu samt ombyggnaden av Kilterin koulu, en förbättring av Ring III vid Askis och förarbeten på Elmo-området inför byggandet av en simhall.   

Varias stora investeringsprojekt i Veckal påbörjas och man planerar även ett inlärningscampus med placering i Dickursby. Utvecklingen av Hanaböle träsk till ett viktigt naturobjekt fortgår och staden arbetar även med att vidareutveckla kulturfabriken Fernissan och Håkansböle idrottspark. Kivistös affärs- och servicecentrum kommer att stå färdigt efter en lång väntan och stadens tjänster flyttar över till centret. I Myrbacka byggs ett nytt vägavsnitt på Loftvägen och det blir därmed möjligt för HRT:s nya stambusslinje att trafikera sträckan vilket även förbättrar kollektivtrafiktjänsterna för områdets invånare.   

Nu närmast

Nu närmast framskrider stadsdirektörens budgetförslag till beslutsfattande. På stadsfullmäktiges lista den 15 november fattas beslut om skattesatserna. Det är meningen att stadsstyrelsens ska ge sitt budgetförslag till stadsfullmäktige den 30 november och att stadsfullmäktige ska fatta beslut om budgeten den 13 december.  

För Vanda bereds en ny stadsstrategi 2022–2025. Strategin skapar en riktning för Vandas utveckling även för tiden efter social- och hälsovårdsreformen. Att främja kommuninvånarnas välbefinnande är en viktig och gemensam uppgift för Vanda stad och välfärdsområdet Vanda-Kervo och därför måste det satsas på samarbete mellan organisationerna. 

Nyckeltal för år 2022 

 • invånare totalt 243 368 (31.12.2022) 
 • räkenskapsperiodens underskott -20,3 milj. euro  
 • inkomstskattesatsens avkastning 51,3 milj. euro 
 • internt tillförda medel för investeringar 59 % 
 • skatteinkomster 4771 euro/invånare 
 • kommunalskatt 4002 euro/invånare 
 • verksamhetskostnader 7598 euro/invånare 
 • investeringar 645 euro/invånare 
 • lånestock 3953 euro/invånare 

Skattesatser 

 • inkomstskattesats 19 
 • allmän fastighetsskatt 1,28 
 • stadigvarande bostadsbyggnad 0,41 
 • annan bostadsbyggnad 1,25 
 • kraftverk 3,10 
 • obebyggd byggnadsplats 6,00 

De viktigaste investeringarna   

 • Byggande av flera daghem   
 • Reparationsbyggnation av skolor  
 • Byggandet av stadens nya kontorshus inleds   
 • Vägbyggnation på Loftvägen i Myrbacka  
 • Upprustningsarbeten i Håkansböle idrottspark  
 • Hanaböle träsks friluftsområde  
 • Förarbeten i Elmo idrottspark inför byggandet av en simhall  
 • Förbättring av Ring III vid Askis  
 • Planeringen av Vandaspåran  

Keywords

BudgetBeslut