Grundandet av HUS-sammanslutningen godkändes

Meddelande

HUS-sammanslutningen har grundats efter att alla Nylands välfärdsområden samt Helsingfors stadsfullmäktige har godkänt HUS grundavtal. Den i början av årtusendet grundade Samkommunen HNS slutar att existera i slutet av detta år.

Kuulontutkimus käynnissä

Vandas och Kervos välfärdsområde är ett av de HUS-sammanslutningens ägarna

Som sista välfärdsområde godkände Mellersta Nyland HUS grundavtal torsdagen 28.4.2022. HUS-sammanslutningen anses nu vara grundad och man kommer att ansöka om ett FO-nummer för den.

Den nuvarande Samkommunen HNS verksamhet, egendom och personal överförs till HUS-sammanslutningen direkt med stöd av lagen. Ansvaret för att ordna service flyttas över till HUS-sammanslutningen 1.1.2013, då Samkommunen HNS slutar existera.

Under sin tjugoåriga historia har HUS avsevärt kunnat förbättra effektiviteten i sin verksamhet samt skapa nya möjligheter att rädda människoliv och förbättra livskvalitet genom forskning och undervisning. HUS fortsätter sitt arbete mot en allt bättre vård för specialistvårdens patienter.

I grundavtalet fastställs bl.a. HUS-sammanslutningens struktur, förvaltningsmodell, styrelsens sammansättning, ägarstyrningens struktur och finansieringsmodell. Grundavtalet skapar också basen för sjukhusets universitetsstatus och universitetssamarbete.

Sammanslutningens stämma sammanträder i juli

I fortsättningen ägs HUS av fyra välfärdsområden: Västra Nyland, Mellersta Nyland, Östra Nyland och Vandas och Kervos välfärdsområde samt Helsingfors stad. HUS-sammanslutningens högsta beslutande organ är sammanslutningens stämma, i vilken varje ägarmedlem företräds av en representant.

Stämman besluter bl.a. om strategi, förvaltningsstadga, budget och bokslut. Rösträtten som en representant i samkommunsstämman använder grundar sig på denna representants andel av Nylands invånarantal.

Sammanslutningens stämma godkänner vid sitt första möte en temporär förvaltningsstadga som den temporära HUS-beredningsgruppen har berett och väljer den första styrelsen för HUS-sammanslutningen.

Sammanslutningens stämma består av 17 ledamöter och deras ersättare. Två av ledamöterna utnämns av Helsingfors universitet. Den första stämman är avsedd att hållas i början av juli.

HUS erbjuder specialistsjukvård i Nyland där det bor kring två miljoner invånare. På riksnivå har den en betydande och central uppgift som sakkunnig inom krävande specialiserad sjukvård, forskning och undervisning samt beredskap. Inom HUS görs t.ex. alla transplantationer och hjärtoperationer på barn i Finland. HUS är en erkänd enhet inom specialiserad sjukvård runt om i världen.