Nya beredskapsstationer till Myrbacka, Dickursby, Korso och Håkansböle

Meddelande

Vanda stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 15.11 godkänna behovsutredningarna för beredskapsstationerna i Myrbacka, Dickursby, Korso och Håkansböle. I Vanda behövs sammanlagt fyra nya beredskapsstationer under de närmaste åren för att förbättra aktionsberedskapstiderna för Mellersta Nylands räddningsväsende.

Sommar fält landskap. I bakgrunden kan du se det färgglada småhusområdet i Kartanokoski.

Separata behovsutredningar har utarbetats för de beredskapsstationer som förverkligas under åren 2022–2026. Med tanke på den kommande välfärdsområdesreformen kan beredskapsstationerna förverkligas till exempel som hyresprojekt. 

Vid sammanträdet godkändes också huvudriktlinjerna för år 2022 i programmet för positiv särbehandling. Vidare beslutade styrelsen att skicka detaljplanen Rosenlund i Havukoski till stadsfullmäktige för godkännande.

Programmet för positiv särbehandling fortsätter

Vid sammanträdet beslutade man att godkänna huvudriktlinjerna för år 2022 i Vanda stads handlingsprogram för positiv särbehandling under förutsättning att stadsfullmäktige godkänner de budgetförslag som gäller riktlinjerna.

Handlingsprogrammet för positiv särbehandling förverkligas under åren 2019–2022 och dess syfte är att minska välfärdsskillnaderna genom att rikta resurser och stödåtgärder till de områden där stödbehovet är större än normalt. Programmet genomförs i områdena genom att i samarbete med invånarna förbättra trivseln i de målområden som valts ut och rikta service och stödåtgärder till dessa områden. Utöver detta strävar man genom handlingsprogrammet, bland annat efter att förebygga utslagning av unga och se till att unga integreras. För programmet budgeteras årligen två miljoner euro. 

I Rosenlund i Havukoski planläggs 24 småhustomter

Stadsstyrelsen beslutade sända detaljplanen Rosenlund i Havukoski till fullmäktige för godkännande. Detaljplanen gör det möjligt för de nuvarande invånarna att omfattas av vattentjänster. Målen i den generalplan som godkändes av stadsfullmäktige år 2007 förverkligas genom att området kompletteringsbyggs till ett småhusområde med beaktande av Hanaböle åkerområde som är värdefullt med avseende på landskapet. I området finns för närvarande enstaka bostadsbyggnader samt skog i den nordvästra delen. Den nya detaljplanen möjliggör sammanlagt 24 tomter för fristående småhus och ekonomibyggnader i anslutning till dessa samt ett kvartersområde för lantbrukslägenheters driftscentrum.