Stadsfullmäktige godkände planen för Aviapolis tornhus

Meddelande

Vanda stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 8 mars en planändring som medför bostäder i tornhusen vid Aviapolis södra station.

Skattmans, Aviapolis södra: I planändringen främjas antalet tjänster och variationen i närheten av stationen genom att öka boendet. Samtidigt byggs Aviaplatsen ut och övriga arrangemang i kvarteret ändras. Bostadsbyggandet uppgår totalt till 33 100 kvadratmeter våningsyta (m²-vy). I området byggs 650 hem för tusen invånare. Affärs- och kontorsbyggandet omfattar totalt 11 750 m²-vy.

Området omger Aviapolis stationens södra entrébyggnad i Skattmans. Området avgränsas i norr av Aviagränden och Lokkiparken, i öster av Aviabulevarden, i söder av Dickursbyvägen och i väster av Turbinvägen.

Det centrala temat för den sydligare Aviapolis stationens närmaste omgivning är Aviaplatsen som kommer vara större än i dag och runt vilken tjänster placeras i gatuplanet. Invid Lokkiparken placeras ett område med spel- och lekområden som betjänar boendet och används gemensamt.

Vid Aviaplatsens södra kant byggs ett bostadstorn med 16 våningar och norr om affärsbyggnaden byggs bostadstornets ”systertorn” med 15 våningar. Tyngdpunkten i tornens bostadsfördelning lär ligga på små bostäder, varför planbestämmelserna förutsätter att det byggs gemensamma utrymmen för vistelse.

Norr om Aviaplatsen finns flervåningshus för cirka 600 invånare. Vid den öppna platsen samt i Aviabulevardens och Aviagrändens hörn placeras affärs- och serviceutrymmen. I bostadsfördelningen betonas bostäder som är större än enrummare. Byggnadsfasadernas detaljer, gruppering av fönster, färgsättning och material ska variera i olika byggnader och byggnadsdelar med olika våningstal ska behandlas som om de vore separata byggnader.

I enlighet med principerna för resurssmarthet ställer man också i detaljplanen krav på träd som ska bevaras och planteras, beredskap inför produktion av förnybar energi och elbilar, gröneffektivitetsberäkningar och byggandet av gemensamma lokaler för invånarna. Till exempel ska parkeringsanläggningens översta plan delvis övertäckas med gröntak.

Andra planer som stadsfullmäktige godkände

Håkansböle, Sagavägen: Den obebyggda tomten som planlagts för offentlig närservice ändras till ett område för boende. Planeringsområdet ligger vid ett bostadsområde som byggts på 1990-talet. Områdets omfattning är cirka 1,7 hektar, varav cirka 1,3 hektar anvisas för byggande. I rad- och flervåningshusen byggs hem för cirka 170 nya invånare.

Tavastby, Nötknäpparen: Planen möjliggör rivning av affärsbyggnaden i korsningen av Lammträskvägen och Hasselbacksvägen och byggande av kvarteret till ett effektivt stadskvarter. I kvarteret byggs flervåningshus med 6–8 våningar, dvs. cirka 350 bostäder samt affärslokaler och ett parkeringshus i fem våningar.

Petikko, Tegelslagargränden 1: Mamaka Oy ansöker om 1 000 m²-vy affärs- och kontorslokaler på en industri- och lagertomt, medan den gällande detaljplanen tillåter lokaler för 504 m²-vy.

Invånarinitiativ är Vandabornas sätt att påverka

En kommuninvånare har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Den som lämnat in ett initiativ ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet i fråga. År 2020 inlämnades sammanlagt 51 kommuninvånarinitiativ i Vanda och antalet är på samma nivå som under de föregående åren.

Ämnena för initiativen gällde främst stadsmiljöns verksamhetsområde och stadskulturens verksamhetsområde. Trafikrelaterade frågor är ett av de vanligaste ämnen för initiativen. Effektivare övervakning, underhåll av leder och trafikljus är exempel på frågor som invånarna har tagit upp. Idrottsrelaterade frågor tas också ofta upp i initiativen.

Invånarna i Vanda kan påverka på flera olika sätt och kommuninitiativet är ett lagstadgat sätt att påverka. I modellen Delaktig i Vanda vill man involvera invånarna i utvecklingen av staden i allt högre grad. Detta står i samband med att främja en öppen förvaltning. Karakteristiskt för Vanda är att det finns områden som skiljer sig mycket från varandra och har egna utmärkande drag. I modellen Delaktig i Vanda stöds de lokala samhällsaktiviteterna på ett mångsidigt sätt.

Läs mer om modellen Delaktig i Vanda

Stadsfullmäktige ska minst en gång om året underrättas om de initiativ som tagits i frågor som hör till stadsfullmäktiges befogenheter och om de åtgärder som vidtagits med anledning av dem. Stadsfullmäktige antecknade initiativen för kännedom.

Keywords

Vanda stadBeslutAdministrering