Stadsfullmäktige godkände Vandas budget för år 2023: Fortsatta investeringar i tillväxt, extra satsningar på barn och unga, personalen och skolmaten

Meddelande

Etiketter

StadsfullmäktigeDemokrati och delaktighet

Vanda stadsfullmäktige diskuterade och godkände vid sitt sammanträde den 14 november budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023–2026. Vidare godkändes vid sammanträdet detaljplaneändringarna för Håkansböle, Dickursby, Björkhagen, Myrbacka och Kivistö. Vid sammanträdet diskuterades även ledamöternas motioner som gällde ett grundande av konstnärsresidens i Vanda, stärkande av organisationernas inflytande, gungor i lekparkerna och renovering av fontänen på Totemplatsen i Myrbacka.

Vandas ekonomi är stabil – fortsatt starka investeringar i tillväxt 

Balanseringen av Vandas ekonomi har gett goda resultat och Vandas ekonomi står nu på stabil grund. Vanda har betalat av 250 miljoner euro på sina skulder och är numera en av de minst skuldsatta större städerna. Välfärdsområdesreformen förändrar stadens verksamhet och ekonomi, och omvärlden har förändrats kraftigt efter att Ryssland angrep Ukraina. Vanda fortsätter med att balansera stadens ekonomi och investerar samtidigt kraftigt i stadens tillväxt. 

År 2023 färdigställs fem nya daghem och planeringen av Vandaspåran och Elmo simhall fortgår. Varias stora investeringsprojekt i Veckal framskrider och också i Dickursby planeras ett inlärningscampus och det stora projektet i Ånäs. Arbetet med att utveckla Hanaböle träsk till ett viktigt naturobjekt fortskrider. Kivistös affärs- och servicecentrum kommer att stå färdigt efter en lång väntan och stadens tjänster flyttar över till centret. Dessutom kommer staden att inrätta över 220 nya tjänster och befattningar för att förbättra servicen. 

De viktigaste anslagsändringarna var ett anslag på 1 miljon euro för att utveckla personalens välbefinnande inom staden samt för att lösa problemet med personaltillgång och hur man lyckas behålla personalen, och 1 miljon euro för stödåtgärder i skolorna och inom förskoleundervisningen. Dessutom använder Vanda 400 000 euro till att utveckla stadens skolmåltider. Ett anslag på 100 000 euro används för att förebygga marginalisering bland ungdomar genom att ungdomsarbetet ute på fältet stärks, och 90 000 euro anslås för utveckling av tjänster för långtidsarbetslösa ungdomar. 

Vanda stads fastighetsskatteprocentsatser står år 2023 kvar på tidigare nivå. 

Nya hem i Kivistö och Dickursby, arbetsplatser i Björkhagen, en brandstation i Myrbacka och utrymme för Vandaspåran i Håkansböle 

Vidare godkändes vid sammanträdet detaljplaneändringarna för Håkansböle, Dickursby, Björkhagen, Myrbacka och Kivistö. 

Med detaljplaneändringen för Håkansböle centrum förbereder man sig för Vandaspåran genom att anvisa tillräckligt med gatuutrymme för den infrastruktur som spårvägen kräver och för den angränsande gatumiljön. Genom detaljplaneändringen breddas gatuområdet på Skjutsvägen och Håkansbölevägen då delar av kvartersområdena och parkområdet ändras till gatuområde. Gatuområdet breddas så mycket att spårvagnen, gatumiljön i anslutning till den samt de förbättrade förbindelser som reserverats för gång- och cykeltrafik ryms i gatuområdet. 

I Dickursby centrum utmed Nejlikvägen planläggs flervåningsbostadshus i stället för det nuvarande parkeringsområdet. Planändringen är en del av Dickursby stadsförnyelse, genom vilken bostadsbyggandet utökas i Dickursby centrum utmed goda spårvägsförbindelser. Projektet ger stadsbilden i området ett lyft, då en stor asfaltsplan ersätts med bostadsbyggnader och en kvartersgård. Affärsbyggnaden som ligger på tomten skyddas. Man planlägger för 194 nya bostäder och 188 bilplatser. 

I Björkhagen ändras kvartersområdet för industribyggnader på Kiselvägen 2 till kvartersområde för industri-, lager- och kontorsbyggnader. Okmetic Oy har ansökt om detaljplaneändring, så att omfattningen på byggrätten för fastigheten på Kiselvägen 2 ökar mer än dubbelt. Planändringens tilläggsbyggrätt möjliggör placering av cirka 700 nya arbetsplatser på Kiselvägens fastighet. Den nya byggnadshelheten placeras väster om den nuvarande produktionsanläggningen. Målet med planändringen är att säkerställa Okmetics verksamhetsförutsättningar och behov av att utvidga produktionen i framtiden. 

I Myrbacka längs Skrapbergsvägen planläggs en ny brandstation invid Stenåldersparken. Brandstationen ska bestå av en spetsenhet, ambulans och två FBK-enheter. Den föreslagna platsen är optimal för att snabbt kunna nå räddningsobjekten och med tanke på räddning av människor. Projektet förbättrar avsevärt säkerheten i området. 

Genom detaljplanen och detaljplaneändringen för Kivistös Snökvarts utvidgas Kivistö centrum till att omfatta ett ännu obebyggt område söder om Ringbanan och det möjliggörs bostäder för cirka 1 300 invånare, två daghem, en hundpark och andra centrumtjänster.